Hurum kommune

Ulovlig tvang i Hurum kommune

Helsetilsynet avdekket ulovlig tvangsbruk overfor mennesker med utviklingshemning i Hurum kommune. Helsetilsynet avdekte også utforsvarlig 

Helsetilsynet påpekte følgende lovbrudd i tilsynet med Hurum kommune:

Avvik 1: Hurum kommune har ikke tilstrekkelige systemer for å overholde sine forpliktelser etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 overfor alle mennesker med utviklingshemming

Til grunn for avviket lå følgende obeservasjoner:

 • Det gjennomføres tiltak som etter loven er å anse som tvang, uten at dette er vurdert opp mot reglene i helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9.
 • Det gjennomføres systematiske tiltak for å dekke grunnleggende behov, uten at det er fattet vedtak om dette.
 • Kommunen har ikke etablert et system for å vurdere brukeres samtykkekompetanse.
 • Det er ikke et system for etisk refleksjon rund ansattes samhandling med brukerne.

 

Avvik 2: Hurum kommune har ikke tilstrekkelige systemer for å sikre en forsvarlig helseoppfølging overfor alle mennesker med utviklingshemming.

Til grunn for avviket lå følgende obeservasjoner:

 • Det er ikke systemer som sikrer at ansatte systematisk kartlegger endringer i helsetilstand og funksjonsnivå
 • Det er ikke systemer som sikrer at enkeltansatte har kompetanse til å identifisere eller observere symptomer/helseutfordringer knyttet til aldring, eksisterende diagnoser og syndromer
 • Det er ikke systemer som sikrer informasjonsflyt til fastlege og/eller spesialisthelsetjeneste
 • Det finnes ingen samlet oversikt over diagnoser hos den enkelte bruker
 • Brukernes diagnoser står ikke i journal
 • Det er ikke systemer som sikrer rask tilgang til relevante helseopplysninger i en akuttsituasjon
 • Det er ikke systemer for å observere og vurdere brukers tilstand i etterkant av legekonsultasjon
 • Det er ikke systemer som sikrer at alle ansatte gjennomfører kurs i førstehjelp
 • Det er ikke rutiner for å journalføre nødvendige helseopplysninger.

Avvik 3:

Hurum kommune yter ikke forsvarlige omsorgstjenester til alle personer med utviklingshemming.

Til grunn for avviket lå følgende observasjoner:

 • Innholdet i tjenesten er lite konkretisert i vedtakene
 • Vedtakene blir ikke systematisk evaluert. Det er ikke rutiner for å melde om endringer i behov hos den enkelte bruker
 • Ikke alle ansatte er kjent med innholdet i vedtakene
 • Det er ikke samsvar mellom vedtakene og tiltaksplanene
 • Meldinger om behov for økte tjenester følges ikke opp systematisk
 • Det blir ikke systematisk vurdert om bemanningen i boligene er i overensstemmelse med tjenestene brukerne skal ha i henhold til vedtakene
 • Mange av tiltaksplanene har ikke beskrivelser av rutiner som ansatte skal benytte overfor den enkelte bruker
 • Det er ikke laget mål for de tjenestene ansatte skal yte overfor den enkelte bruker
 • Det er ikke klare ansvarslinjer i alle boligene
 • Det blir ikke gjennomført kartlegginger i tilknytning til brukeres behov for aktiviteter
 • Det er vedtak om støttekontakt som ikke er effektuert
 • Primærkontakter skal være koordinator for den enkelte bruker. De er ikke kjent med innholdet av sin funksjon som koordinator. De er heller ikke kjent med kommunens rutine for koordinatorer
 • Det gjennomføres ikke systematisk risiko- og sårbarhetsanalyser.

 

Tilsynsrapport med Hurum kommune

Jens Petter Gitlesen

21 november 2017

Tips noen om siden