Stortingshøring om ny opplæringslov

Torsdag 20. april deltok NFU i høring på Stortinget om ny opplæringslov. Her kan du lese våre innspill.

  • Det må lovfestes et forsvarlighetskrav, og det bør omfatte både opplæring og annen virksomhet.
  • Det er positivt at «elevens beste» lovfestes, men spesifisering av innholdet i vurderingen bør fastsettes i lov eller forskrift, ikke bare veileder.
  • Det bør presiseres at eleven har rett til sosialt fellesskap knyttet til den studieretningen eleven tilhører i videregående opplæring.
  • Det bør innføres en plikt for skolen til å samarbeide med foreldre til elever over 18 år, som ikke er i stand til å samtykke til å involvere foreldrene.
  • Intensiv opplæring bør også omfatte 5.-10. klasse og videregående skole.
  • ASK bør plasseres i kapittelet som omhandler rett til valg av skriftspråk og særskilte språkrettigheter i grunnskolen (foreslått kapittel 3) og kapittelet om retten til opplæring i og på norsk tegnspråk i den videregående skolen (foreslått kapittel 6).
  • Kommunens plikt til å sikre tilfredsstillende utbytte og plikt til å samarbeide med foreldre kan ikke erstatte en rett til å kreve undersøkelse eller vedtak.
  • Det bør kunne ilegges en dagmulkt til staten eller erstatning til eleven når vedtak ikke blir fulgt opp.
  • Retten til personlig assistanse i SFO bør fastsettes i ny opplæringslov.

Retten til et inkluderende og tilrettelagt utdanningssystem fremgår av FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) artikkel 24. Vi mener at våre forslag samsvarer med konvensjonens bestemmelse og formål generelt. Ettersom CRPD nå er foreslått inkorporert i norsk lov, vil det være hensiktsmessig at også den nye opplæringsloven kohererer med denne.

Les hele vår høringsuttalelse her.

Tips noen om siden