Foto av penger

Omkamp om pleiepengeordningen?

Partienes mandatfordeling er endret siden den nye pleiepengeordningen ble vedtatt av Stortinget i vår. Nå vil det være flertall for forslag som falt i vår. Kan hende enkelte partier også har tenkt seg om og endret standpunkt?.

I vårsesjonen ble det vedtatt en ny pleiepengeordning. Den vedtatte ordningen er bra på den måten at den omfatter flere enn tidligere. Problemene med den nye ordningen er imidlertid at:

  • Etter 260 dager, reduseres pleiepengene fra 100 prosent av lønnen til 66 prosent
  • Etter 1300 dager, er det kun livstruende og ikke-varig sykdom som gir rett på pleiepenger
  • Når barnet blir over 18 år, bortfaller retten til pleiepenger

Pleiepengeordningen er blitt bedre for de fleste, men dårligere for dem som har størst behov for ordningen. I NFU erfarer vi spesielt problemer blant dem som har barn med ekstremt store og tiltakende omsorgsbehov, tilstander som gradvis forverrer seg og liv som vanligvis varer opp mot eller inn i tenårene. Av og til stabiliserer tilstandene seg i en periode. Familiene kommer i alvorlige økonomiske vansker når pleiepengene reduseres eller faller bort. Forholdet gjelder svært få, men for dem det gjelder er det uholdbart å måtte sende barnet bort for så å starte i full jobb.

Ved stortingsbehandlingen av pleiepengeordningen, fremmet Arbeiderpartiet følgende forslag:

Etter 1 300 stønadsdager kan pleiepenger kun ytes til personer som har omsorg for barn under 18 år som har livstruende sykdom eller skade, og som har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. Det gjøres unntak fra aldersgrensen for mennesker med utviklingshemning. Pleiepenger etter dette leddet ytes med 66 pst. av beregningsgrunnlaget.

Barn som har hatt en alvorlig livstruende lidelse og brukt opp retten til pleiepenger, gis ny pleiepengeperiode dersom barnet får tilbakefall eller får en ny diagnose som utløser rett til pleiepenger.

Forslaget falt, men fikk støtte av SV, Ap, Sp og KrF. Med dagens sammensetning av stortinget, ville de fire partiene utgjort stortingsflertallet.

Et annet forslag, ble fremmet av Senterpartiet:

Når vilkårene for rett til pleiepenger er oppfylt på nytt mindre enn fem år etter utløp av innvilget pleiepengeperiode, ytes ny pleiepengeperiode med 66 pst. av beregningsgrunnlaget i inntil 1 040 dager per barn. Når vilkårene for rett til pleiepenger er oppfylt på nytt mer enn fem år etter utløp av innvilget pleiepengeperiode, ytes ny pleiepengeperiode.

Forslaget fikk støtte fra SV, Sp, MDG og KrF. Dersom Arbeiderpartiet ser rimeligheten av forslaget, vil et flertall kunne sikres.

Et tredje forslag ble fremmet av Sosialistisk Venstreparti:

Pleiepenger ytes med 100 pst. etter beregningsgrunnlaget etter § 9-15 i inntil 1 300 dager per barn. For hver dag med ugradert ytelse telles en stønadsdag.

Dager med gradert ytelse telles slik at den prosentvise graden det tas ut pleiepenger i løpet av en uke, trekkes fra antall stønadsdager.

Når to omsorgspersoner tar ut ugradert ytelse samtidig, telles to stønadsdager. Dersom det samlede uttaket er mindre enn 200 pst., telles antall dager forholdsmessig etter annet ledd.

Etter 1300 stønadsdager kan pleiepenger ytes til personer som har omsorg for barn under 18 år som har en sykdom eller skade og som har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. Det gjøres unntak for aldersgrensen for mennesker med utviklingshemning.

Forslaget fikk støtte fra SV, MDG og KrF. Dersom Arbeiderpartiet ser rimeligheten av forslaget, vil et flertall kunne sikres.

SV har varslet at de vil ta en omkamp på pleiepengeordningen. Vårens avstemninger, viser at det kan være grunnlag til å få endret ordningen, spesielt hvis Arbeiderpartiet tar den offansive holdningen som partiledelsen har varslet at partiet vil ta.

Snart kommer statsbudsjettet, er det håp om å få endret pleiepengeordningen, vil vi trolig høre om det før oktober er over.

Jens Petter Gitlesen

1 oktober 2017

Tips noen om siden