NFU med tydelige innspill til Mannsutvalget

NFU var sammen med flere andre organisasjoner invitert til møte med det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget denne uken. Forbundsleder Tom Tvedt var tydelig i sitt budskap til de to representantene som hadde møtt fra utvalget.

– Menn med utviklingshemning blir ikke behandlet som menn. Det er stereotypier hvor de med utviklingshemning er liksom søte og snille, de bor på institusjon og er hverken mann eller kvinne, de blir behandlet som «hen», sier Tvedt.

Han sier det er for lite informasjon rundt seksualitet, og for lite bevissthet rundt rettighetene mennesker med utviklingshemning har til et seksualliv.

– Vi har hatt en stor diskusjon i dag om seksualitet, er det sånn at du har lov til å være seksuelt aktiv? Ja – i henhold til loven så har du lov. Men praktisk? Er det de som jobber ved boligen som skal bestemme om du kan ha sex? sier Tom Tvedt, og peker på konkrete eksempler.

– Fire av mine medlemmer er gift, men får ikke bo sammen. Det er kommunen som setter begrensning på at de ikke skal få bo sammen med den de elsker. To av de har fått påbud om å ikke være seksuelt aktive på grunn av boligen de er i. Dette strider med CRPD, sier Tvedt.

NFUs leder var tydelig på at Mannsutvalget også må ta med seg FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne i sitt videre arbeid. 

I FNs konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne, CRPD, står det;
Partene skal treffe effektive og hensiktsmessige tiltak for å avskaffe diskriminering av mennesker med nedsatt funksjonsevne i alle saker som gjelder ekteskap, familie, foreldrerollen og personlige relasjoner, slik at de behandles på lik linje med andre.

Det er riktignok også grove eksempler i norsk lov fortsatt.

– Så står det i norsk lov at politimesteren kan anmode om sterilisering eller kastrering av menn som har en utviklingshemning. Det står i norsk lov i dag. Og folk sier jeg må slutte å si det, men det er jo faktum, sa Tvedt til utvalget.

Mannsutvalget ble nedsatt av regjeringen i 2022 for å utrede gutter og menns likestillingsutfordringer. Utvalget gi en helhetlig oversikt over hvilke likestillingsutfordringer gutter og menn møter gjennom livsløpet, vurdere pågående politikk og igangsatte prosesser, og foreslå tiltak som vil bidra til et likestilt samfunn. Organisasjonene var invitert for å svare på fem spørsmål.

  • Hvordan påvirker normer for maskulinitet og tradisjonelle kjønnsroller funksjonshemmede menns livssituasjon?
  • Er det noen grupper av funksjonshemmede menn som i særlig grad møter likestillingsutfordringer?
  • Hvilke utfordringer møter funksjonshemmede menn utdanningsløpet? Hvilke tiltak kan gjøre for at flere funksjonshemmede menn gjennomfører videregående og tar høyere utdanning?
  • Hvilke barrierer møter funksjonshemmede menn i arbeidslivet? Hva kan være gode tiltak for at flere funksjonshemmede menn skal ha et godt arbeidsliv?
  • Hvordan ivaretas yrkesaktive som har fått en funksjonsnedsettelse i voksen alder? Hvordan jobbes det for å beholde dem i arbeidslivet?

Skuffet over oppmøtet

– Utvalget består av 17 slik jeg forstår det, og de som er til stede er altså leder også er det Nils-Erik Ulset som selv har en funksjonshemning. Det er noe av det som speiler samfunnet vårt når vi diskuterer dette. Vi får for lite oppmerksomhet, sier Tom Tvedt.

Han er kritisk til at utvalget ikke har satt av mer tid til å møte organisasjoner med kunnskap om vilkårene for mennesker med funksjons- og/eller utviklingshemning. 

– Vi har gruppert de og satt en merkelapp, enten man er fysisk funksjonshemmet eller man har en kognitiv svikt, eller begge deler, så er det gjennomgående systematikk i samfunnet vårt at man utestenger eller diskriminerer. Og da når det settes av halvannen time til et møte som er så viktig, syns jeg, med respekt å melde, at det faller inn i ettertanken om at «vi må ha et møte med de funksjonshemmede», sa Tvedt til utvalgets to møtende representanter.

29 juni 2023

Tips noen om siden