Atle Midtgård

Skal Sarpsborg gjeninnføre spesialskolene?

Bystyrerepresentant Atle Midtgård (Rødt) er sterkt kritisk til Sarpsborg kommune som synes å gjeninnføre spesialskoler og tørker støvet av det forlatte begrepet "ikke opplæringsdyktig".

«For barnas beste»

Av Atle Midtgård

Tidligere rektor ved Statens Spesialhøgskole og Norges første professor i spesialpedagogikk Edvard Befring (2008), sa at ‘oppfatningen av at noen ikke er opplæringsdyktige gir uttrykk for et snevert begrep om menneskelig læring’. Derfor representerte forkastingen av ideen om at barn kunne stemples som ikke-opplæringsdyktige som en milepæl i norsk lovgiving, og var ”utvilsomt noe av det aller viktigste som har skjedd i nyere skole- og spesialpedagogisk historie”.

I Blomkomiteens (1995) tolkning av integrering var det særlig tre forhold som ble vektlagt. Det viktigste var at det ”segregasjonsideens grunnstein”, nemlig skillet mellom opplæringsdyktige og ikke opplæringsdyktige, ble opphevet i forbindelse med dengang «ny» Opplæringslov. Det andre var at målsetningen om at barn så langt det var mulig skulle få vokse opp i sitt hjemmemiljø igjen ble understreket. Og i tillegg så utvalget integrering også i et samfunnsmessig perspektiv, hvor begrepene tilhørighet, delaktighet og medansvar var sentrale. Disse prinsipper har også preget det meste av utvikling av den offentlige skole fram til dags dato.

Det som forundrer meg i dag er at begrepet «ikke-opplærongsdyktige» elever igjen synes å bli brukt i enkelte fagmiljøer i våre skoler. Og verre - at dette også kan være en generell holdning i det politiske miljø. Hvis mine antagelser er riktige, forstår jeg godt  grunnlaget for de politiske vedtak som ligger til grunn for opprettelse av særskolen «Sarpefossen skole» i Sarpsborg kommune. Og også intensjonen med den mulighetsstudien kommunen nå ønsker å gjennomføre i 2025/2026. Begrunnelsen for en slik studie er at kommunen i dag har tre forskjellige lokasjoner hvor det gis spesialpedagogisk opplæring til utviklingshemmede. Og at det er ønskelig å se om det er noe i lovverket som kan være til hinder for å sentralisere denne tjenesten. Det vil vel bety en opprettelse av en egen skole, siden det er «avsatt» 100 mill. til forsterket skole i 2027/2028.

Jeg forstår at foresatte kan se at det er formålstjenlig å ha egne skoler med god spesialpedagogisk kompetanse for sine barn. Men samtidig er det viktig å bidra til at kommunene sikrer at alle nærskoler har slik kompetanse og kunne gi et tilfredsstillende opplæringstilbud til alle barn uansett tilretteleggingsbehov. Og at det er dette som må være det politiske mål i alle kommuner. Jeg tenker at opprettelse av særskoler umuliggjør oppnåelse  av slike målsettinger.

Hvorfor ta dette opp nå?

Jeg mener å se en tendens til negative holdninger i kommunene til å gi utviklingshemmede et  fullverdig opplæringstilbud i tråd med nasjonale og internasjonale føringer. Her trengs det å sette fokus på holdningsbearbeidelse - både allment og i det politiske miljø. Det hevdes ofte at sentralisering av tjenester bidrar til fagutvikling og rasjonell bruk av ressurser. I et viss monn er dette riktig, men ikke nødvendigvis innenfor førstelinjetjenesten.

Kommunene trenger ikke spisskompetanse som sådan , og skal ikke drive forskning. Det vi trenger er en styrking av den generelle breddekompetansen innenfor dette fagområdet i barnehager og skoler - for barnas beste. Og en betydelig holdningsbearbeidelse når det gjelder synet på utviklingshemmede i lokalsamfunnet.

I dag har vi tre lokasjoner med kompetanse i opplæring av utviklingshemmede i Sarpsborg. Dette er gode baser for å kunne videreutvikle forståelsen og gjennomføring av spesialpedagogisk kompetanse innenfor våre skoler. Spesielt de tre barneskoler disse tjenestene er lokalisert til, men også - eksempelvis gjennom samspill med ‘mobilt fagteam’ - ovenfor øvrige skoler og barnehager.

Hensynet til «barnas beste» fremkommer stadig oftere i utredninger om denne gruppens opplæringstilbud. Men det er grunn til å spørre hva dette innebærer. Er det tatt tilstrekkelig hensyn til den sosialiseringsprosess disse elever bør delta i, både i forhold til elever uten spesielle behov i skolen - og ellers i det generelle skolemiljøet? Lære hvordan vi i lokalsamfunnet skal omgå hverandre med gjensidig respekt? Hva med læring gjennom deltagelse i sosiale aktiviteter med andre barn i skoletiden? Kanskje spesielt mellom alle barn i elevenes nærmiljø etter skoletid? Hvordan påvirkes dette når barna går på forskjellige barneskoler? Hva betyr dette for ‘barnas beste’?

«Barnas beste» er et diffust begrep som ikke kan stå «alene», men må forklares bredere enn hva jeg opplever skjer i denne type saker. Jeg er redd for at en fremtidig mulighetsstudie i Sarpsborg kommune i hovedtrekk vil dreie seg om juridiske forhold. Men også at den vil bli preget av innspill fra et avgrenset fagmiljø hvor det kan være grunn til å etterspørre hvilke intensjoner som ligger til grunn for anbefalinger om å gjeninnføre spesialskoler. For såvel sentrale fagmiljøer, nyere forskning, nasjonale og internasjonale fagpolitiske signaler, viser at dette ikke er ‘veien å gå’. Som skolemyndighet har kommunene ansvar for en skole til ‘barnas beste’, integrert som et naturlig element i et samfunnsmessig perspektiv, hvor begrepene tilhørighet, delaktighet og medansvar er sentrale. Så hvorfor Sarpsborg kommune nå ønske å vurdere dette ‘vei-valget’ - segregering av en bestemt diagnosegruppe elever - er for meg en gåte.

Kommunens økonomi tilsier vel også at 100 mill over to år bør brukes til noe mer samfunnsnyttig - eksempelvis integreringstiltak og styrking av spesialpedagogisk ressurser og kompetanse i nærskolene - for barnas beste.

13 januar 2022

 • 2023-01-12 The online word guessing game griddle game is accessible to all users and is free to participate in. The objective of the game is to accurately identify the title of the secret word. Does that not seem intriguing? Register for Griddle immediately to ensure that you don't miss out on any of the incredible chances. James
 • 2023-01-07 It's the most informative data I've checked recently This place is overflowing with data that I have to refer to I'll have to stop by regularly to review it Please give me this good material Thank you.토토사이트 토토사이트
 • 2022-12-29 The wonderful thing about learning is that it never ends! There is no limit to the quantity of information that may be acquired. So, take a leaf from Gandhi's book and continue learning as long as you live papa's pizzeria Eton
 • 2022-12-23 Thank you. I've been looking for atopic dermatitis It's very informative and I think I can get out of atopic dermatitis Thank you for posting such a useful comment. If you have a similar situation as me, please visit my post. 바카라사이트 바카라사이트
 • 2022-12-20 Please take the time to listen to the useful things he has to say about tap tap shots abble112
 • 2022-12-19 Kommunens økonomi tilsier vel også at 100 mill over to år bør brukes til noe mer samfunnsnyttig - eksempelvis integreringstiltak og styrking av spesialpedagogisk ressurser og kompetanse i nærskolene - for barnas beste. 美國黃金偉哥 樂威壯口溶錠 德國必邦 威而鋼 dfsdagfdsa
 • 2022-12-19 Kommunens økonomi tilsier vel også at 100 mill over to år bør brukes til noe mer samfunnsnyttig - eksempelvis integreringstiltak og styrking av spesialpedagogisk ressurser og kompetanse i nærskolene - for barnas beste. 美國黑金 德國必邦 頂點3000 cfafsddsf
 • 2022-12-19 Kommunens økonomi tilsier vel også at 100 mill over to år bør brukes til noe mer samfunnsnyttig - eksempelvis integreringstiltak og styrking av spesialpedagogisk ressurser og kompetanse i nærskolene - for barnas beste. 必利勁哪裡買 dfsdagfdsa
 • 2022-12-10 I'm jealous that you can think that it's amazing. Many people will be inspired by this article. I'm sure I did, too. I hope we can continue to share these good articles. Please visit my blog and read the article. 안전놀이터추천 안전놀이터추천
 • 2022-12-07 Perhaps as a result of the game's female designer, ladies are particularly drawn to this particular arcade game retro bowl bertruom
 • 2022-12-06 I was looking at some of your posts on this website and I conceive this website is really instructive! Keep putting up.visit this Alecy773
 • 2022-11-10 In order to provide the greatest education for the children, the municipality's "konomi tilsier" (financial resources) at least $100 io games million over two years should be used. jackjohnsonpo
 • 2022-10-27 I expect more posts from you guys. Keep Sharing More! Falling for Christmas Jacket lisa ford
 • 2022-10-15 It's too bad to check your article late. I wonder what it would be if we met a little faster. I want to exchange a little more, but please visit my site baccaratcommunity and leave a message!! baccaratcommunity
 • 2022-10-11 แนะนำเกมออนไลน์ pg slot บริการผ่านเว็บมั่นคงปลอดภัยลิขสิทธิ์แท้ เล่นเกมได้อย่างมั่นใจ ปั่นสล็อตออนไลน์ได้เงินชัวร์100% ต้องที่นี่เท่านั้น. Ginana
 • 2022-10-03 A quick and easy guide to get started with Bovada login. Get into the action of virtual gaming, live betting, casino slots, and enjoy a round of poker at Bovada login account. bovada login kevin dasti
 • 2022-09-26 Hello, I read the post well. keonhacai It's a really interesting topic and it has helped me a lot. In fact, I also run a website with similar content to your posting. Please visit once keonhacai
 • 2022-09-23 For the sake of children, do the best, everything needs to be fast and accurate like slope ball stephanilope
 • 2022-09-20 I've been looking for photos and articles on this topic over the past few days due to a school assignment, safetoto and I'm really happy to find a post with the material I was looking for! I bookmark and will come often! Thanks :D safetoto
 • 2022-09-14 You can manage notifications whatsapp last seen tracker check your contacts' activity log with detailed last seen reports to get an idea of how much time they spend online. Moreover, you can compare multiple contacts simultaneously and see if two people are chatting on WhatsApp together. Gold SMith
 • 2022-09-14 You can manage notifications whatsapp last seen tracker check your contacts' activity log with detailed last seen reports to get an idea of how much time they spend online. Moreover, you can compare multiple contacts simultaneously and see if two people are chatting on WhatsApp together. Gold SMith
 • 2022-09-14 You will not be able to stop playing it when starting so it is a great choice for you to kill free time nytimes wordle sahar
 • 2022-09-11 I'm writing on this topic these days, casinocommunity, but I have stopped writing because there is no reference material. Then I accidentally found your article. I can refer to a variety of materials, so I think the work I was preparing will work! Thank you for your efforts. casinocommunity
 • 2022-09-03 Get expert Question & Answer Dumps PDF Online. We Provide latest SAP Certification C_S4CAM_2208 exam dumps questions PDF for preparation Study Guide Test Practice for Success in exams. This is an online education portal Gold SMith
 • 2022-08-30 You have a good point here! I totally agree with what you have said!! Thanks for sharing your views…hope more people will read this friday night funkin article!!! emmawatsonsp2
 • 2022-08-27 When I read an article on this topic, casinocommunity the first thought was profound and difficult, and I wondered if others could understand.. My site has a discussion board for articles and photos similar to this topic. Could you please visit me when you have time to discuss this topic? casinocommunity
 • 2022-08-17 It's really great. Thank you for providing a quality article. There is something you might be interested in. Do you know baccaratcommunity ? If you have more questions, please come to my site and check it out! baccaratcommunity
 • 2022-08-11 I am very impressed with your writing safetoto I couldn't think of this, but it's amazing! I wrote several posts similar to this one, but please come and see! safetoto
 • 2022-08-06 I've been searching for hours on this topic and finally found your post. casinosite, I have read your post and I am very impressed. We prefer your opinion and will visit this site frequently to refer to your opinion. When would you like to visit my site? casinosite
 • 2022-08-03 As I am looking at your writing, casino online I regret being unable to do outdoor activities due to Corona 19, and I miss my old daily life. If you also miss the daily life of those days, would you please visit my site once? My site is a site where I post about photos and daily life when I was free. casino online
 • 2022-08-03 First of all, thank you for your post. casinocommunity Your posts are neatly organized with the information I want, so there are plenty of resources to reference. I bookmark this site and will find your posts frequently in the future. Thanks again ^^ casinocommunity
 • 2022-08-02 It's really great. Thank you for providing a quality article. There is something you might be interested in. Do you know majorsite ? If you have more questions, please come to my site and check it out! majorsite
 • 2022-07-31 It's really great. Thank you for providing a quality article. There is something you might be interested in. Do you know totosite ? If you have more questions, please come to my site and check it out! totosite
 • 2022-07-30 Hey! This is my first visit to your site! We are a group of volunteers and new activities in a similar specialty. Site gave us helpful data to work. You have made an astounding showing with regards to!  run 3 bokhimoc2
 • 2022-06-27 very good site story viewer jack
 • 2022-06-11 และไม่ค่อยได้รับเงินรางวัลการหมุนแบบนี้ มันยังคงหมุนต่อไปแม้ว่าคุณจะไม่มีสมาธิกับเกมก็ตาม และไม่สามารถทราบได้ว่าการเดิมพัน แต่ละรอบมีกำไรหรือขาดทุน แต่นั่นเป็นเพียงขั้นตอนเตรียมการสำหรับการเกม สล็อตออนไลน์ ข้อดีของปุ่มออโต้สปิน มีหลายปัจจัย ที่เกี่ยวข้องในการเล่นเกม สล็อต เพื่อชัยชนะ และไม่มีกฎตายตัวที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้น ยิ่งคุณเล่นมากเท่าไหร่ piyaone
 • 2022-05-21 เล่นสล็อต Play slots, including all online slot games, 1user can play all camps There are online slots games. More than 100 games to choose from เล่นสล็อต
 • 2022-05-21 pg เครดิตฟรี Free credit giveaway PG SLOT AUTO 789 There is a free credit giveaway event every day for gamblers to try playing slots games for free. pg เครดิตฟรี
 • 2022-05-21 ทดลองเล่น Meet pg slot, try to play, which has slot games for new players who have never played. ทดลองเล่น
 • 2022-05-21 SuperSlot The center of slot games that is comprehensive, superslot is the best online slots website. that will take everyone into the world of unlimited fun SuperSlot
 • 2022-04-25 Hello, I just wanted to compliment you on your excellent website. As of now, this is one of the most unique and informative sites that I visited this year. As you have a Fascinating content and very well laid out and it was easy to read. You should be commended for all of your Buy Reps Dunk Travis Scott. Take care and I wish you the best in your current and future endeavours. Dunkskicks
 • 2022-04-25 Could you please write more articles like this? I truly like your posts; if you have time, come join us to attempt run 3 or among us. kanesmithjs2811
 • 2022-04-14 Serhii Volyna ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธินกล่าวว่า "เรารู้ว่าเรากำลังทำอะไร มาทำไม เราจะทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้ภารกิจการต่อสู้ของเราสำเร็จ" pg slot pgslotcz
 • 2022-04-14 “คนเหล่านี้เป็นคนจริง [ในคนที่ 36] ที่เลือกเส้นทางแห่งสงคราม” เขากล่าว “อย่าสร้างวีรบุรุษจากผู้ทิ้งร้างและนักสู้ที่ยอมจำนนโดยสมัครใจ พวกเขาเลือกเส้นทางแห่งความอัปยศและไม่ควรเป็นวีรบุรุษไม่ว่ากรณีใด ๆ ” AMBBET pgslotcz
 • 2022-04-14 Denys Prokopenko ผู้บัญชาการกรม Azov Regiment กล่าวว่าหน่วยของเขาเชื่อมโยงกับกองกำลังจาก Marine Brigade ที่ 36 แต่ยอมรับว่าผู้พิทักษ์ยูเครนบางคนยอมจำนน PGSLOT pgslotcz
 • 2022-04-08 For the benefit of the children, kindergartens and schools should have an overall broad competency in this subject driving directions area. In addition, there has been a substantial shift in attitudes about people who are mentally disabled in the local community. answerfoundation
 • 2022-01-14 Det er statlige spesialskoler som ble lagt ned i 1992. Det betyr ikke at det ble slutt på alle spesialskoler. Det er fortsatt 66 kommunale- og internkommunale spesialskoler og de har vært spesialskoler hele tiden siden før de statlige spesialskolene ble lagt. Kilde STATPED. Steinar Wangen

Tips noen om siden