penger

Bostøtten som skrumpet inn

Bostøtten forsvinner for stadig flere. Virkningen er at redusert statlig pengebruk.

For 2008 ble det busjettert med 2,4 milliarder i bostøtte. Bostøtten økte årlig fram til 2011 hvor det ble budsettert med 3,8 milliarder i bostøtte. Etter den tid har bostøtten avtatt sakte men sikkert. De med trygdeytelsen Ung ufør, kom ikke lenger inn i ordningen etter trygdereformen. For 2017 er det budsjettert med 2,8 milliarder i bostøtte.

Utvikling i bostøtte

Figur: Utvikling i bostøtte. Blå kurve angir nominelle beløp, rød kurve angir realverdi. Kilde: Statsbudsjettet for de respektive årene.

Siden 2008 har det vært både prisvekst, inntektsvekst og vekst i leie- og bokostnadene. Bokostnadene har jamt over hatt den høyeste veksten med rundt 4,5 prosent hvert år. Legger en inn en korreksjon for de aktuelle endringene i inntekter og utgifter på 3 prosent per år, så gjennspeiles dette i den røde kurven i figuren. Realverdien av bostøtten i dag er nesten halvert i forhold til toppåret 2011.

Jens Petter Gitlesen

Støtt NFU Vipps

16 mars 2017

Tips noen om siden