Birkenes sykehjem

Barn på sykehjem

En ny trend sprer seg. Barneavlastning etableres på kommunale sykehjem. Birkenes kommune gjør nå klart en del av sykehjemmet for å ta i mot barn. Klepp kommune har hatt barn på sykehjemmet i lang tid.

De statlige føringene for utforming og lokalisering av barneboliger og avlastningsboliger for barn er ikke til å misforstå: 

boligene bør være mest mulig lik et vanlig hjem, med nødvendig tilspasning til barna som skal være der”. Boligene bør ligge gunstig til for skole, fritidsaktiviteter og lekeareal. Boligene bør være eneboliger, rekkehus eller leiligheter i den vanlige boligmassen med tilknyttede utearealer. Det bør ikke etableres boliger hvor flere enn fire barn bor, og det bør ikke være avlastningsplasser der barn bor fast. De som bor sammen bør i størst mulig utstrekning passe sammen i alder, interesser og behov. Det forutsettes at den enkelte har eget værelse, med mindre det foreligger ønske om å dele rom. Fellesrom forutsettes å være tilpasset barnas behov for lek og andre aktiviteter, ut fra alder og interesser.” (se veileder for nasjonalt tilsyn med barneboliger og avlastningsboliger for barn, avsnitt 7.2).

Klepp kommune har i lengre tid benyttet Sirkelen sjukeheim til barneavlastning

De statlige føringene sier at få plasser er mindre egnet til barneavlastning enn sykehjem.

Barn er gitt spesielt sterke rettigheter. Grunnlovens § 104 presiserer at ”Ved handlingar og i avgjerder som vedkjem born, skal kva som er best for barnet, vere eit grunnleggjande omsyn". Norge har forpliktet seg til å følge både barnekonvensjonen og FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 Birkenes sykehjem, rom for barn på avlastning

Rom for barn på avlastning på Birkenes sykehjem

Politikerne i Birkenes kommune og Klepp kommune må ta til vettet og etablere avlastningstilbud som minst er av en slik kvalitet at politikerne ville vært villige til å sendt egne barn til avlastningsboligen. Enhver fornuftig samfunnsborger vet at barn ikke hører hjemme på sykehjem. Det vet også både rådmann og politikere i Birkenes og Klepp.

Jens Petter Gitlesen

19 november 2017
  • 2017-11-20 Money Money det er det som teller Anonymt

Tips noen om siden