Sirkelen sjukeheim

Sirkelen sjukeheim

Barn på sykehjem

Klepp kommune plasserer barn på sykehjem, stikk i strid med nasjonal politikk og internasjonale forpliktelser.

Klepp kommune tenkte trolig litt for stort da de planla det nye sykehjemmet. Ledig sykehjemskapasitet har medført at barn med utviklingshemming og avlastningsbehov, plasseres i en egen avdeling på Sirkelen sjukeheim. Det øvrige kliententellet er eldre med sykdom og pleiebehov. Det er også en egen avdeling for demente.

I 1995 fikk sosialminister Hill-Marta Solberg midler inn på statsbudsjettet for å stimulere kommunene til å etablere tilbud utenfor sykehjemmene for unge med funksjonsnedsettelser. Etter det, har samtlige regjeringer hatt som målsetning at unge ikke skal være på sykehjem. Når Klepp kommune plasserer barn på sykehjem, handler kommunen i strid med det som har vært omforent nasjonal politikk i 22 år.

Avlastnings- og barneboliger er underlagt spesielle krav, blant annet at "boligene bør være mest mulig lik et vanlig hjem, med nødvendig tilspasning til barna som skal være der. Boligene bør ligge gunstig til for skole, fritidsaktiviteter og lekeareal. Boligene bør være eneboliger, rekkehus eller leiligheter i den vanlige boligmassen med tilknyttede utearealer. Det bør ikke etableres boliger hvor flere enn fire barn bor, og det bør ikke være avlastningsplasser der barn bor fast. De som bor sammen bør i størst mulig utstrekning passe sammen i alder, interesser og behov." (se Veileder for landsomfattende tilsyn 2009
–Kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger, kap. 7). Men Klepp kommune synes ikke å vektlegge nasjonale føringer.

I disse dager starter politikernes innspill til den kommunale budsjettprosessen. Vi får håpe at også Klepp kommune ser behovet for å følge internasjonale forpliktelser, nasjonale regler og nasjonale politiske målsetninger. Ingen barn skal måtte tilbringe oppveksten på sykehjem.

Jens Petter Gitlesen

19 juni 2017
  • 2017-06-22 Disse barn har en varig nedsatt funksjonsevne som varer hele livet. Det er ikke bare en kort periode av livet de trenger tilrettelagt hjelp. Brukere av sykehjem og gamlehjem får dette tilbud i en fase av livet der man er syk. De er privatpersoner som ikke er umyndiggjort med like rettigheter som alle vanlige borgere i samfunnet.Privat ville ingen valgt å bo på sykehjem, men eget hjem. Får de behov for helsehjelp har de primærlege som henviser på vanlig måte til spesialist helsetjenester. Torill Husveg

Tips noen om siden