Illiustrasjonsfoto

Arbeidsmarkedstiltak

Samtlige partier har programfestet å iverksette tiltak for å få flere med funksjonsnedsettelser i arbeid. Presisjonsnivået varierer mellom programmene. Tilrettelegging, tilrettelagt arbeid og lønnstilskudd er gjengangere blant tiltakene. Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti har programfestet at ansvaret for Varig tilrettelagt arbeid (VTA) skal forbli statlig.

I det følgende er en opplisting av punkter fra partiprogrammene som kan ha relevans for mennesker med utviklingshemming. 

Arbeiderpartiet (Ap)

 • Bringe flere som sliter med å få fast arbeid, inn i arbeidslivet, blant annet gjennom ulike lønnstilskuddsordninger og oppfølgings- og kompetansehevende tiltak
 • Styrke tilskudd til opplæring i virksomheter
 • Benytte sterkere virkemidler for å gi flere mennesker med funksjonshemninger innpass i arbeidslivet
 • Beholde VTA-ordningen som en del av den statlige arbeidsmarkedspolitikken og øke antall plasser
 • Sørge for universell utforming og tilgjengelighet for alle, og heve kompetansen på universell utforming i offentlig planlegging og utbygging og offentlige innkjøp
 • Legge til rette for bedre tilgang til hjelpemidler for å kunne delta i arbeid over hele landet
 • Videreutvikle avtalen om et inkluderende arbeidsliv sammen med arbeidslivets parter
 • NAV skal gis mulighet til å gjennomføre flere arbeidsmarkedstiltak i egen regi, samtidig som attføringsbedrifter og andre ikke-kommersielle bedrifter skal være de dominerende leverandørene av tjenester til personer med nedsatt arbeidsevne. Både NAV og tiltaksarrangører bør i sterkere grad benytte ordinære arbeidsplasser (i kombinasjon med lønnstilskudd og oppfølging etter behov), da dette viser seg å ha best resultat.
 • Sikre mangfold og kvalitet i vekst- og attføringsbransjen gjennom godt samarbeid mellom bransjen og NAV.
 • Forsterke samarbeidet mellom NAV og helseinstitusjonene og mellom NAV og utdanningsområdet

 

Fremskrittspartiet (Frp)

 • Opptrappingsplan for tilpasset arbeid for psykisk utviklingshemmede
 • Gjennomgang av livssituasjon, levekår og tjenester for psykisk utviklingshemmede i Norge
 • Styrke tilretteleggingstilskuddsordningen på arbeidsplassene
 • Innføre et «fleksibelt lønnstilskudd» for å få flere med nedsatt arbeidsevne inn i arbeidslivet 
 • Gjøre ordningen med arbeids- og utdanningsreiser om til en varig ordning 

 

Høyre (H)

 • Sikre at de som kan og vil jobbe, får mulighet til å bruke restarbeidsevnen sin.
 • Innføre forsøk med velferdsobligasjoner for å mobilisere sosiale entreprenører.
 • Jobbe systematisk for at flere ideelle og sosiale entreprenører skal få ta del i å løse sosiale utfordringer i samfunnet, blant annet ved å øke kommunenes innkjøpskompetanse om sosiale entreprenører.
 • Tilby flere varig tilrettelagte arbeidsplasser, spesielt i ordinært arbeidsliv (VTO), og sørge for at de varige tilrettelagte arbeidsplassene (VTA) i større grad tilbys utviklingshemmede.
 • Øke bruken av lønnstilskudd for å hjelpe flere inn i arbeidslivet.

 

Kristelig Folkeparti (KrF)

 • Utvide muligheten for at flere som har nedsatt arbeidsevne skal få tilbud om tidsubestemt lønnstilskudd.
 • Både statlige og kommunale arbeidsplasser aktivt må rekruttere funksjonshemmede, og vurdere tiltak som kvotering ved ansettelse av mennesker med nedsatt arbeidsevne.
 • Etablere og finansiere flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA).
 • Varig tilrettelagte arbeidsplasser ikke skal anbudsutsettes.
 • Ha et høyt nivå på arbeidsmarkedstiltak rettet mot personer med særskilt behov for
  kvalifisering og aktiv bistand for å kunne vende tilbake til arbeidslivet.
 • Det skal gjennomføres grundige arbeidsevnevurderinger for alle utviklingshemmede.
 • Utviklingshemmede skal få mulighet til enten varig tilrettelagt arbeid eller varig oppfølging og individuell støtte i ordinært arbeid.
 • Inkludere flere med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet gjennom blant annet bedre tilrettelegging og mer bruk av personlige tilretteleggingsavtaler.

 

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

 • Legge til rette for at flere med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i arbeidslivet.
 • Styrke NAV for å sikre bedre oppfølging av brukere som følges opp av veileder.
 • Pålegge offentlige virksomheter å ansette en viss andel personer med redusert arbeidsevne.

 

Rødt (R)

 • Offentlige tilretteleggingsordninger for arbeidsplasser må styrkes i alle kommuner.
 • Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha rett til arbeid på lik linje med alle andre i samfunnet. Det må sikres at både individet selv og arbeidsplasser har kunnskapen som trengs for å oppnå dette.
 • Alle NAV-kontorer må ha tilgang på den kompetansen som kreves for å kunne hjelpe personer med funksjonsnedsettelser til å skaffe seg og beholde relevant arbeid.
 • Arbeidsgivere som ansetter personer med nedsatt funksjonsevne må få økonomisk støtte til den tilretteleggingen som er nødvendig, også om tilretteleggingen er varig.
 • Øke kapasiteten på NAV-kontorene, samt ha gode retningslinjer for å kunne hjelpe til med å legge opp rett løp for folk som skal komme seg tilbake i arbeid igjen. Styrke ordningen med VTA (Varig tilrettelagt arbeid) og IA (Inkluderende arbeidsliv).

 

Senterpartiet (Sp)

 • Sørge for mer tilrettelagt arbeid og gi dem som har nedsatt funksjonsevne mulighet til varig oppfølging i ordinært arbeid.
 • Utvide omfanget av ordningene med varige og midlertidige lønnstilskudd til arbeidsgivere.

 

Sosialistisk Venstreparti (SV)

 • Sørge for at flere inkluderes i arbeidslivet gjennom en styrking av ordninger som varig tilrettelagt arbeid og lønnstilskudd.
 • Personer med funksjonsnedsettelse må få tilstrekkelig tilbud om tilrettelegging, blant annet i form av arbeids- og utdanningsreiser, funksjonsassistenter og tolketjenester.
 • Sikre at ansvaret for varig tilrettelagt arbeid (VTA) er statlig, for å sikre likebehandling over hele landet.

 

Venstre (V)

 • sørge for at arbeidsplasser tilpasses fysisk til den enkeltes behov.
 • opprette flere arbeidsplasser for personer som av ulike grunner har nedsatt arbeidsevne.
 • opprette tilstrekkelig antall tiltaksplasser og plasser i ordinært arbeidsliv for personer med nedsatt arbeidsevne.

 

Jens Petter Gitlesen

28 august 2017
 • 2017-09-03 Ole Martin Kolberg, selvsagt skulle vi hatt med Rødt. Det er en tabbe fra min side. Jeg har tatt med Rødt i de andre gjennomgangene, men var faktisk ikke klar over at de var uteglemt i denne. Partiene som tas med, er de som har vært inne med mandater i følge meningsmålingene. Beklager. Jens Petter Gitlesen
 • 2017-08-30 Jeg stiller samme spørsmål som Ole Martin Kolberg. Registrerer at de fleste snakker om økt satsing på VTA men samtidig kan jeg opplyse om at Nav tiltak Akershus kutter fem VTA plasser på Empo AS med virkning fra 1. oktober 2017. Rådet for funksjonshemmede er representert i styret med både styre og varamedlem, begge fra NFU. De har begge vært totalt fraværende i den offentlige debatten. Steinar Wangen
 • 2017-08-30 Hvorfor har dere ikke spurt Rødt, som har lagt inne på stortinget i mange målinger det siste året? Ole Martin Kolberg

Tips noen om siden