Illustrasjon

Plikten til å ha en inkluderende skole

FN-komiteen som overvåker statenes etterlevelse av konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne har kommet med en veileder til artikkel 24, – Utdanning. Skal konvensjonen etterleves vil det kreve stor innsats gjennom hele forvaltningssystemet på alle forvaltningsnivå, fra kunnskapsministeren til den enkelte læreren.

FN-konvensjonens artikkel 24, slår blant annet fast at "... mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til utdanning. Med sikte på å virkeliggjøre denne rettigheten uten diskriminering, og på basis av like muligheter, skal partene sikre et inkluderende utdanningssystem på alle nivåer, ...".

Veilederen på 25 sider forklarer og presiserer innholdet i den lange artikkelen. Den som leser gjennom veilederen vil blant annet finne følgende:

  • Bare inkluderende opplæring kan gi både god utdanning og sosial utvikling for personer med nedsatt funksjonsevne, og en garanti for universalitet og ikkediskriminering i retten til utdanning (se pkt. 2).
  • Veilederen gjelder for alle med nedsatt funksjonsevne selv om noen grupper som f.eks. personer med utviklingshemning, multifunksjonshemning, autisme og døvblinde, er mer utsatt for utestenging fra utdanning enn andre (se pkt. 6).
  • Mange millioner av mennesker med nedsatt funksjonsevne blir nektet retten til utdanning, for mange flere er utdanning tilgjengelig kun i miljøer hvor de er isolert fra sine jevnaldrende og får en dårligere kvalitet på tilbudet (se pkt. 3).
  • For å oppfylle artikkel 24, om utdanning, må statene legge til grunn de generelle prinsippene om  respekt for menneskers iboende verdighet, ikkediskriminering, fullgod og effektiv deltakelse og inkludering i samfunnet,  respekt for forskjeller og aksept av mennesker med nedsatt funksjonsevne som en del av det menneskelige mangfold og av menneskeheten, like muligheter, tilgjengelighet, kjønnslikestilling, respekt for utviklingsmulighetene til barn med nedsatt funksjonsevne og respekt for deres rett til å bevare sin identitet (se pkt. 5).
  • Staten skal sikre realisering retten til et inkluderende utdanningssystem på alle nivåer inkludert barnehager, grunnskole, videregående opplæring og høyere utdanning, yrkesopplæring, livslang læring, fritids og sosiale aktiviteter, uten diskriminering og på lik linje med andre (se pkt. 8).

Veilederen spesifiserer inkluderende opplæring:

  • En grunnleggende  menneskerett for alle elever. Når det gjelder barn, er retten knyttet til barnet og ikke til foreldre eller omsorgspersoner. Foreldrenes ansvar i denne sammenheng er underordnet barnets rettigheter.
  • Et prinsipp som verdsetter trivsel for alle elever, respekterer deres iboende verdighet og autonomi, erkjenner individuelle behov og evne til effektivt å inngå i og bidra i samfunnet.
  • Et middel for å realisere andre menneskerettigheter. Det primære middelet som kan løfte personer med nedsatt funksjonsevne ut av fattigdom, gi dem mulighet til å delta fullt ut i sine lokalsamfunn og å bli beskyttet mot utnyttelse. Inkluderende utdanning er den viktigste middelet i arbeidet for et inkluderende samfunn.
  • Et resultat av en prosess med å fjerne barrierer som hindrer retten til utdanning, endringer i kultur, politikk og praksis ved at vanlige skoler legger til rette for og effektivt inkludere alle elevene .

De ovenstående punktene var kun et lite utdrag av det 25 siders notatet. Imidlertid bør det være hevet over tvil at vi har et stykke å gå før vi etterlever FN-konvensjonens artikkel 24.

Jens Petter Gitlesen

1 september 2016

Tips noen om siden