Når behandling blir overgrep

Når habiliteringstjenesten i Hedmark snakker om behandling, så kan overgrep være et mer dekkende begrep.

Saken om den unge kvinnen fra Elverum som er fratatt sin samtykkekompetanse og underlagt en behandling som stort sett består av et tvangsregime, er et godt eksempel på hvordan helsevesenet ikke skal fungere.

Habiliteringstjenesten i Hedmark mener at kvinnen er blitt seksuelt misbrukt og er skadet av misbruket. Problemet er at kvinnen hevder noe annet og at kvinnen ikke ønsker tvangsregimet hun er underlagt. Om kvinnen er blitt misbrukt eller ikke, ligger langt utenfor NFUs kompetanse. Slike spørsmål har vi rettsvesenet til å avgjøre.

Det har vært forsøkt reist straffesak, uten at en fikk bevist noe misbruk. Beviskravene er imidlertid svært strenge i straffesaker, det skal være hevet over tvil om noen skal dømmes. Men det har også vært forsøkt å ilegge besøksforbud. Kravet for å ilegge besøksforbud er at det skal være "grunn til å tro", dvs. en viss sjanse. Beviskravene er langt lavere enn i straffesaker også langt lavere enn i sivilsaker hvor kravet er sannsynlighetsovervekt.

Når en ikke vinner frem via rettssystemet, så benyttes helselovgivningen for å innføre en ekstrem frihetsberøvelse overfor et påstått offer. En slik praksis er ekstremt diskriminerende og undergraver rettsikkerheten til mennesker med utviklingshemning.

"Behandlingen" som kvinnen utsettes for består i å forhindre kontakt med venner og familie. Internett og mobiltelefon får hun kun benytte under overvåkning. Kvinnen fotfølges på all aktivitet utenfor bofellesskapet. Det er alltid en tjenesteyter som skal følge kvinnen.

For at et tiltak skal regnes som behandling er det vanlig å kreve at tiltaket har effekt og at effekten er større enn bivirkningene av behandlingene. Habiliteringstjenesten i Hedmark skal få problemer med å påvise den positive effekten av behandlingen. De negative konsekvensene av tvangsregimet er imidlertid såpass åpenbare at de generelt er ulovlige å anvende overfor folk flest.

Kvinnens bistandsadvokat hevder at NFUs omtale av saken er til hinder for behandlingen. Kvinnen får ikke den nødvendige ro. Imidlertid er det en tilsvarende sak i Stange kommune hvor en kvinnes samboer ble kastet ut av kvinnens bolig. Kvinnen i Stange er ikke blitt friskere av tvangsregimet som habiliteringstjenesten i Hedmark har innført, selv om NFU har skrevet lite og mediafokuset har vært langt mindre enn i Elverumssaken.

Med tid og stunder vil nok alle forstå at habiliteringstjenesten i Hedmark ikke driver behandling, men overgrep.

Tidligere omtaler angående saken:

NFUs medlemsblad, Samfunn for alle, nr. 5, 2015 gir en rikholdig oversikt over saken.

Nettsider som omtaler saken:

 

Jens Petter Gitlesen

12 august 2016

Tips noen om siden