- En lav pris for et menneskeliv

Den mindreårige gutten (16) på Karmøy som var tiltalt etter overfallet på Tor Inge Dahl, er dømt til å betale 1,4 millioner i erstatning (60). Han får også tre års ungdomsstraff. – En lav pris for et menneskeliv, sier pårørende.

Dommen blir forkynt den nå 16 år gamle gutten i dag, og er foreløpig ikke rettskraftig, og kan ankes.

Den mindreårige gutten er dømt for å brutalt ha angrepet Tor Inge Dahl i Vedavågen på Karmøy i fjor sommer. Dahl ble påført livstruende skader etter å ha blitt slått i bakken med knyttet neve, og er nå avhengig av døgnomsorg. Retten har konkludert med at volden mot Tor Inge Dahl var delvis motivert av hans nedsatte funksjonsevne.

Tiltaltes kroppsspråk i tiden før slaget gir inntrykk av at han hermer etter Dahl og latterliggjør ham.

­– Dette er kvalmende og forkastelig oppførsel, begått med stort forsett mot et menneske med utviklingshemming, fordi han har en utviklingshemming, sier Tom Tvedt, leder av Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Han er glad for at retten har konkludert med brudd på straffelovens §274 første ledd, og anerkjenner at det var motivert av Dahls nedsatte funksjonsevne

– Det viser at det er mulig å bli dømt for hatkriminalitet mot mennesker med nedsatt funksjonsevne. At det nytter å stå opp og si ifra når det skjer. Det har vært viktig for oss i denne saken, sier Tvedt.

Aktor la i saken ned påstand om 3 års ungdomsstraff, subsidiær fengselsstraff.

– Straffutmålingen i denne saken er svært vanskelig, og hensyn må veies opp mot hverandre. Spørsmålet er om han skal ha ubetinget fengsel, én del ubetinget ungdomsfengsel og en annen del betinget, eller ungdomsstraff. Totalt sett, etter å ha vurdert alle forhold samlet, er vi under betydelig tvil kommet til at vi vil nedlegge påstand om ungdomsstraff, sa Statsadvokat Arvid Malde under rettssaken.

Tor Inges bror, Martin Dahl, er skuffet over at aktor og retten har kommet frem til ungdomsstraff.

– Det er forferdelig at de ikke kan gi en skikkelig dom. Dette er ikke straff godt nok. Ungdomsstraff er husarrest. Konsekvensen av å bryte blir ikke fulgt opp godt, sier han til NFU.

Han mener erstatningskravet på 1,4 millioner er for lavt.

– Det er ekstremt billig. En lav pris for et menneskeliv, sier Martin Dahl.

Retten uttaler i dommen at den lave alderen på tiltalte taler for at det blir gitt ungdomsstraff. Retten har konkludert med at dette lovbruddet er så alvorlig at gjennomføringstiden bør settes til tre år, som er maksimaltid.

Det skal også fastsettes en subsidiær fengselsstraff, som retten konkluderer med bør settes til tre år. Fengselsstraffen må sones dersom fengselsstraff som må avsones dersom 16-åringen ikke følger opp møteplikten eller eventuelle pålegg gitt etter konfliktrådsloven § 31 om for eksempel bestemt bosted, avholdsplikt m.v., eller hvis ungdommen begår ny kriminalitet i gjennomføringstiden.

I dommen fra tingretten står det:

«Retten konkluderer etter dette med at også dei subjektive vilkåra for å straffa tiltalte etter straffelova § 274 er oppfylte. Tiltalte handla med naudsynt forsett då han slo Dahl med eit hardt knyttneveslag og skada Dahl utan «foranledning», motivert av hans funksjonsnedsetjing. Vidare handla han i det minste aktlaust i forhold til at Dahl fekk betydelege og uheilbare skadar. Det er ein adekvat årsakssamanheng mellom knytneveslaget og dei skadane tiltalte fekk.

Tiltalte skal etter dette dømmast for grov kroppsskade etter straffelova § 274.»

Dommen er enstemmig.

5 april 2024

Tips noen om siden