Valgkamp overfor alle?

Når politikerne kommer tilbake fra ferie, starter den lange valgkampen. Partiene vil overgå hverandre i gode tiltak overfor folk flest. De fleste partiene vil trolig overse utfordringene til mennesker med utviklingshemning.

Blant de viktigste overordnede sakene for mennesker med utviklingshemning, er at vi etterlever FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. For å bedre Norges etterleve konvensjonen, kan vi inkorporere konvensjonen i lovverket og slutte oss til tilleggsprotokollen som gir individuell klageadgang. Få, om noen partier har sagt noe om dette. Jeg tviler på om forslaget vil inngå i partienes valgprogrammer. 

Da Norge tilskluttet seg konvensjonen, hevdet myndighetene at norsk lov var i samsvar med konvensjonen. Få med kjennskap til feltet deler denne oppfatningen.

Vergemålslovens bestemmelser om fratakelse av rettslig handleevne, er i strid med konvensjonens artikkel 12. Når mennesker med utviklingshemning fratas sin samtykkekompetanse, slik som f.eks. i de mye omtalte sakene fra Elverum og Stange, så er dette i direkte motstrid til konvensjonens artikkel 12 og veilederen om hvordan artikkelen skal forstås. Verken verge, fylkesmannen eller andre skal bestemme hva som er det beste for personen, men de skal bistå den vergetrengende i å fremme sin vilje. Opplæringen av verger synes verken å være i samsvar med FN-konvensjonen eller kjerneverdiene i denne.

Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9 om bruk av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning er i strid med FN-konvensjonens artikkel 14. På dette feltet er det imidlertid håp. Mandatet til det nylig nedsatte tvangslovutvalget sier nemlig at tvangslovene skal sees i forhold til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

En kan stille spørsmål med om den statlige subsidieringen av omsorgsboliger er i samsvar med artikkel 19. Det er vanskelig å forstå at skolen og skolepolitikken i samsvar med artikkel 24. Slik kan en fortsette å liste opp forhold som er krevende i forhold til FN-konvensjonen, men ikke nødvendigvis like krevende i forhold til norsk lov.

En kan håpe og drømme om at partiene skal ta klare standpunkt til å innarbeide FN-konvensjonen i norsk lov og norsk tilslutning til konvensjonens tilleggsprotokoll. Men det er tvilsomt om forholdene kommer inn i partiprogrammene. Forholdene er bare relevante for noen små grupper. Stortingsvalget dreier seg om å sikre seg de store velgermassene. I den situasjonen blir mennesker med utviklingshemning ofte taperen.

Jens Petter Gitlesen

18 juli 2016

Tips noen om siden