Fylkesmannen i Rogaland

Ulovlig tvang i skolen

Elever ved ressurssenteret på Grannes har vært utsatt for krenkelser og ulovlig bruk av tvang og makt, i følge Fylkesmannen i Rogaland.

Solabladet brakte nyheten om utstrakt bruk av tvang overfor elever ved ressurssenteret. Til Stavanger Aftenblad, uttaler foreldre at de vurderer å politianmelde skolen for tvangsbruken. I tilsynsrapporten kommer det frem at elever som viser uønsket atferd blir straffet blant annet med å måtte reise seg opp og ned et antall ganger, eller blitt tvunget til å holde hendene bak stolryggen. Ifølge rapporten har enkelte elever blitt utsatt for dette så mange ganger at de selv legger armene bak stolryggen når de har utvist uønsket atferd. Konsekvensene for elevene som utsettes for slike situasjoner, er det vanskelig å si noe sikkert om, men når elever ikke vil gå på skolen, skal en ikke se bort i fra at det kan ha noe med skolesituasjonen å gjøre.

Mengder med lovbrudd og uklarheter

Den ulovlige tvangsbruk ved ressurssenteret er utvilsomt det mest alvorlige. Imidlertid er den foreløpige tilsynsrapporten spekket med påviste ulovligheter og uklarheter. Tilsynsrapporten synes å beskrive en oppdragelsesanstalt som er frikoblet fra norsk skole, fagplaner, timeplaner, klassetilhørighet og krav til psykososialt miljø. Fra dem 31-sider store tilsynsrapporten, finner en:

 • Det var uklart om Ressurssenteret var en slags spesialskole eller om det var en del av Grannes skole. Det var uklart hvilken klasse elevene var tilknyttet. Mange elever var på feil klassetrinn og flere hadde ikke kontaktlærer. Enkeltvedtakene om inntak til ressurssenteret inneholdt heller ikke lovhjemmel.
 • Det ble ført tvangsprotokoller, men tvangsbruken ble ikke rapportert verken til kommunens forvaltning eller til elevenes pårørende. Tvangsprotokollene er ofte utfylt av assistent.
 • Grannes skole har utarbeidet "Handlingsplan for et godt psykososialt miljø på Grannes skole", men planen er i liten grad egnet til å møte utfordringene på Ressursenteret. I tillegg har handlingsplanen fokus på mobbing og går lite inn på annen krenkende atferd. Fylkesmannen skriver at "Grannes skole har ikke fullt ut utarbeidet og synliggjort planer og rutiner som er egnet til å sikre elevene et godt psykososialt miljø."
 • Handlingsplanen inneholder ikke noe om ansattes krenkende atderd overfor elever. I intervju kom det frem at ansatte fant det vanskelig å ta opp slike forhold med skolens ledelse.
 • I følge Fylkesmannen blir elever og foreldre ikke godt nok informert om regelverket om psykososialt miljø og tiltakene for å sikre elevene et godt miljø. Rektor sikrer ikke at det blir fattet enkeltvedtak etter § 9a-3 tredje ledd når elev eller foreldre ved Ressurssenteret ber om tiltak som vedkommer det psykososiale miljøet.
 • Mange av elevene har gamle sakkyndig vurderinger, noen har ikke fått nye vurderinger siden de gikk i barnehagen. Gamle vurderinger videreføres og alle videreføringene er datert samme dag, 28.01.15. "Etter Fylkesmannens vurdering er ikke de sakkyndige vurderingene oppdaterte og aktuelle, og gir derfor ikke et lovmessig korrekt grunnlag for å fatte enkeltvedtak."
 • "Fag- og timefordelingen for grunnskolen er en forskrift. Det innebærer at den skal følges. Dersom det skal gjøres avvik fra fag- og timefordelingen, skal det gå fram av sakkyndig vurdering. Ingen av elevene på Ressurssenteret blir tilrådd avvik eller fritak fra fag- og timefordelingen, til tross for at elevene har egne opplæringsmål/treningsprogram som i hovedsak er knyttet til kommunikasjon, motorisk trening og reduksjon av uønsket atferd."
 • Elevenes opplæringsmål fastsettes uavhengig av læreplanene. "De sakkyndige vurderingene angir ikke omfang av spesialundervisningen fordelt på fag og kompetanse", " PPT tar ikke stilling til hvor mange timer som skal brukes til de ulike organiseringsformene".
 • "Atferdsanalytisk metode blir tilrådd i seks av elevsakene i tilsynet. Det går fram av saksdokumentene at det for disse elevene er det et mål å redusere uønsket atferd. Det kommer ikke fram hva som er uønsket atferd, hvilke vurderinger som ligger til grunn for at metoden er nødvendig og egnet, og hva metoden konkret innebærer."
 • "Bare i èn sak tilrår PPT årstimer fordelt på spesialpedagog og timer med assistent.  I de fleste sakkyndige vurderingene er ikke kompetansekravet omtalt. Vi ser likevel eksempler på at PPT tilrår at den/de som jobber med eleven, bør ha kompetanse om autisme, ASK eller Downs syndrom. Kompetansen er ikke knyttet til fag/fagområder/økter."
 • "Det er utarbeidet omfattende IOP-er for alle elevene på Ressurssenteret. Flere av IOP-ene er datert i perioden oktober 2015 - mars 2016. Det betyr at flere av elevene ikke har hatt en individuell opplæringsplan i store deler av skoleåret."
 • "Etter Fylkesmannens vurdering er atferdsregulerende mål vektlagt i større grad enn det sakkyndig vurdering gir grunnlag for, og på bekostning av faglige mål. Dette gir dermed et annet fokus i opplæringen for eleven enn det som er begrunnet i utredning og vedtak. Fylkesmannen viser til at opplæringen skal bygge på mål i fag hentet fra læreplanverket, som videre konkretiseres i ulike delmål og deretter aktuelle undervisningsmetoder."
 • Det er liten sammenheng mellom fagene som omtales i vedtak, sakkyndigvurdering og den individuelle opplæringsplanen.

 

Pålegg til utbedring

Fylkesmannen har gitt Sola kommune følgende pålegg:

 1. Sola kommune må sørge for at forvaltningen knyttet til elevene ved Ressurssenteret er i samsvar med forvaltningslovens regler. Sola kommune må i denne forbindelse
  • se til at enkeltvedtak om inntak ved Ressurssenteret viser til og gjengir lovhjemmelen som ligger til grunn for vedtaket, slik at den enkelte elevs nærskole går klart fram av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 25 og opplæringsloven § 8-1 tredje ledd
  • sørge for at det med utgangspunkt i hva som er elevens nærskole, går fram av enkeltvedtak hvilken arena Ressurssenteret er for den enkelte elev, jf. opplæringsloven § 5-1
  • sørge for at elevene er plassert på klassetrinn som samsvarer med elevenes alder, jf. opplæringsloven § 8-2 første ledd og § 2-1 tredje ledd
  • sørge for at det er klart hvem som er den enkelte elevs kontaktlærer, jf. opplæringsloven § 8-2 andre ledd
 2. Sola kommune må sørge for at elevene ved Ressurssenteret ikke utsettes for ulovlig bruk av makt og tvang. Sola kommune må i denne forbindelse se til at
  • ansatte ved Ressurssenteret ikke bruker makt og tvang som ledd i spesialundervisningen
  • ansatte ved Ressurssenteret har korrekt lovforståelse knyttet til bruk av makt og tvang
 3. Sola kommune må sørge for at elevenes rett til et godt psykososialt miljø blir ivaretatt. Sola kommune må i denne forbindelse se til at Ressurssenteret
  • utarbeider og synliggjør planer og rutiner som er egnet til å sikre elevene et godt psykososialt miljø, jf. opplæringsloven § 9a-4
  • sørger for at de ansatte har kunnskap om lovkravene i opplæringsloven kap.9a
  • sørger for at de ansatte har kunnskap om hvordan handlingsplikten ledd skal håndteres dersom det er ansatte som krenker en elev, jf. § 9a-3 andre ledd
  • implementerer rutiner som sikrer varsling til ledelsen dersom det er en ansatt som krenker en elev, jf. opplæringsloven § 9a-4 jf. § 9a-3 andre ledd
  • sørger for at elever og foreldre blir informert om regelverket i kap.9a generelt og retten til å be om tiltak etter § 9a-3 tredje ledd spesielt
  • følger reglene i opplæringsloven § 9a-3 tredje ledd når elev eller foreldre ved Ressurssenteret ber om tiltak som vedkommer det psykososiale miljøet
 4. Sola kommune må sørge for sakkyndige vurderinger, enkeltvedtak om spesialundervisning og individuelle opplæringsplaner blir utarbeidet i samsvar med kravene i opplæringsloven kap.5. Sola kommune må i denne forbindelse se til at:
  • elevenes sakkyndige vurderinger er oppdaterte og aktuelle
  • PPT i sakkyndig vurdering tar stilling til omfanget av helse- og omsorgstjenester i opplæringstilbudet for elevene på Ressurssenteret
  • PPT i sakkyndig vurdering vurderer om det skal tilrås fritak fra fag- og timefordelingen
  • PPT i sakkyndig vurdering vurderer om det skal tilrås fritak fra hele eller deler av opplæringsplikten
  • realistiske opplæringsmål i sakkyndige vurderinger tar utgangspunkt i læreplanene for fag
  • PPT i sakkyndige vurderinger begrunner og tar stilling til metodebruk ut fra elevenes vansker
  • omfanget av spesialundervisningen blir omtalt i årstimer, og at omfanget bygger på fag- og timefordelingen i Kunnskapsløftet
  • PPT tar stilling til hvilken kompetanse som er nødvendig i spesialundervisningen i enkeltvedtak om spesialundervisning viser klart og tydelig hvilken opplæring eleven har rett til
  • det ved avvik fra sakkyndig vurdering gis begrunnelse hvorfor eleven likevel får et opplæringstilbud som oppfyller retten etter opplæringsloven § 5-1
  • IOP blir utarbeidet innen rimelig tid etter at enkeltvedtak er fattet
  • det er samsvar mellom sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP når det gjelder omfang, innhold, organisering og kompetanse
  • elevenes årsrapport blir brukt i arbeidet med å vurdere behovet for ny aktuell og oppdatert sakkyndig vurdering 
 5. Sola kommune må sørge for å ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt, jf. opplæringsloven § 13-10. Sola kommune må i denne forbindelse se til at
  • ledelse og tilsatte ved Ressurssenteret har en lovforståelse som er i tråd med regelverket
  • det blir gjort vurderinger av om praksis er i samsvar med lovkravene
  • det blir satt inn nødvendige tiltak dersom det blir avdekket at praksis ikke er i samsvar med disse

Jens Petter Gitlesen

26 august 2016

Tips noen om siden