Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik, Dritan Kreshpaj og Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik, Dritan Kreshpaj og Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl

Ulovlig myndighetsutøvelse?

UDIs tvangsflytting av Dritan Kreshpaj fra Verdal kommune til Østre Toten, synes å være av tvilsom karakter. NFU har ikke lyktes verken i jakten på vedtak om tjenester eller i brukermedvirkning.

Skerdi Kreshpaj er nærmeste pårørende til Dritan Kreshpaj som UDI vil tvangsflytte fra Verdal kommune til Østre Toten. Etter pasient- og brukerrettighetsloven har nærmeste pårørende rett til informasjon om og medvirkning i utformingen av helse- og omsorgstilbudet dersom personen det gjelder ikke har samtykkekompetanse.

Skerdi Kreshpaj hevder verken å ha mottatt informasjon eller enkeltvedtak om tjenester. Slik NFU forstår saken, er heller ikke vergen til Dritan Kreshpaj kjent med at det finnes enkeltvedtak om tjenester. NFU forstår det også slik at verken UDI eller Dritan Kreshpaj er kjent med eller har møtt Dritan Kreshpaj.

Jens Petter Gitlesen

21 februar 2022