Ingvild Østerby

Stavanger kommune krever ulovlig betaling

Stavanger kommune har ikke lov til å ta betalt for skolefritidsordningen etter 7. klasse. Begrunnelsen er at skolefritidsordning kun finnes fra 1. til 4. trinn, for barn med funksjonsnedsettelser finnes ordningen fra 1. til 7. trinn. Kommunen kan ikke ta betalt for en skolefritidsordning som ikke finnes, sier juridisk rådgiver Ingvild Østerby.

I følge juridisk rådgiver i NFU, Ingvild Østerby, kan ikke kommunen kreve betalt for skolefritidsordning etter syvende klassetrinn.

Opplæringsloven § 13-7 pålegger kommunen å ha et tilbud om SFO for elever på 1.-4. trinn og for elever med særskilte behov på 1.-7. trinn. Formålet med SFO er at barn, som ikke kan være alene hjemme, skal ha et sted å være mens foreldrene er på jobb. For elever på 8.-10. trinn har kommunen ingen tilsvarende plikt til å ha et SFO-tilbud, selv om behovet for tilsyn mens foreldrene er på jobb kan være det samme. I slike tilfeller må kommunen ha et avlastningstilbud etter helse- og omsorgstjenesteloven, slik at foreldrene fortsatt kan være i arbeid, sier juristen.

Mange kommuner synes å være ukjent med bestemmelsene på feltet og praksis knyttet til betaling varierer mye mellom kommunene.

–Opplæringsloven åpner for at kommunen kan kreve at foreldre betaler for SFO-plass. Begrunnelsen er at SFO er et frivillig tilbud, men det kan diskuteres hvor frivillig det er når barnet har særskilt behov for tilsyn også etter 4. trinn. Alternativet til SFO vil i slike tilfeller være at foreldrene ikke kan være i arbeid eller må ha lavere stillingsprosent. Det vil stille foreldrene i en økonomisk svakere posisjon, utelukkende fordi barnet har nedsatt funksjonsevne. Kommunen kan ikke ta betalt for avlastning før og etter skoletid for elever på 8.-10. trinn. Det er vanskelig å se en god begrunnelse for at tilsyn før og etter skoletid for elever med særskilte behov skal behandles forskjellig på ulike stadier i grunnskolen, sier NFUs juridiske rådgiver, Ingvild Østerby

Sentrale myndigheter burde ryddet opp i ordningene tidligere, men Ingvild Østerby peker på gode anledninger til å rette opp situasjonen på nasjonalt nivå.

Tidligere i høst ble det satt ned et utvalg som skal gjøre en helhetlig vurdering av opplæringsloven. Det gir en god mulighet til gi lik rett til gratis tilsyn for barn med særskilte behov etter 4. trinn.

21 november 2017

Tips noen om siden