FN-flagg

Norge ville ikke gå inn for individklagerett

Det var forventet at Stortinget ikke ville gå inn for å slutte seg til FNs individklageordning for brudd på FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Selv om vedtaket var skuffende, viser saken at det er fragmenter av håp.

Partiene SV og Venstre var de eneste som gikk inn for at Norge skulle slutte seg til individklageordningen. Ut i fra partienes markeringer i forkant, var det verken forventet at Høyre eller Arbeiderpartiet ville slutte seg til ordningen.

Fra innstillingen finner vi imidlertid merknader som kan gi grunnlag for et visst håp:

  • «Komiteen støtter regjeringens vurdering av at bestemmelsene i denne konvensjonen derfor i utgangspunktet er bedre egnet for internasjonal individklagebehandling.»
  • «Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Venstre og Sosialistisk Venstreparti, har dette syn selv om også denne konvensjonen medfører positive forpliktelser for statene og gir rom for skjønn.»
  • «Flertallet mener at det som taler mot norsk tilslutning til individklageordningen til konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne på det nåværende tidspunkt, er at komiteen på enkelte områder synes å tolke konvensjonen på en vidtrekkende måte som ikke er i samsvar med Norges og de andre statspartenes forståelse.»


Flertallsmerknadene kan forstås som at Stortinget i utgangspunktet ser en viss mulighet for at Norge slutter seg til individklageordningen knyttet FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, men at en er usikker på hvordan komitéen som overvåker konvensjonen vil fungere. Det bør være håp om å få saken opp på ny om et år eller to.

Det er ikke noe i komitémerknadene som taler mot å innarbeide FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i menneskerettighetsloven.

Vi krysser fingrene og arbeider for at FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne skal bli bedre forankret i nær framtid.

Jens Petter Gitlesen

2 februar 2017

Tips noen om siden