Illustrasjonsfoto

Partienes holdning til sortering

Ikke overraskende er det Kristelig Folkeparti som er klarest mot å selektere fostre med bakgrunn i fosterets egenskaper. Rødt og Fremskrittspartiet er de mest liberale.

Teknologien utvikler seg og stadig flere tilstander ved fosteret lar seg avdekke tidlig i svangerskapet. Partiene varierer i sitt syn både med hensyn til hvilke fosterdiagnostiske tilbud det offentlige skal tilby gravide og hvilke fosterdiagnostiske metoder som skal være tillatt. Her følger en rangering av partienes syn, fra de mest restriktive til de mest liberale. Punktene under hvert av partiene, er hentet fra partiprogrammet. Noen partier er vanskeligere å rangere enn andre dels fordi standpunktene er uklare, dels fordi de har ulike syn langs ulike dimensjoner:

1. Kristelig Folkeparti (KrF)

 • KrF går imot innføring av tidlig ultralyd (uke 11-13) og blodprøve som kartlegger sykdom og egenskaper hos fosteret (NIPT) til alle (screening).
 • KrF ønsker å stramme inn abortlovens bestemmelser om abort ved avvik eller nedsatt funksjonsevne, og ikke tillate abort med bakgrunn i fosterets egenskaper (abortlovens § 2, pkt. c).

 

2. Høyre (H)

 • Opprettholde dagens abortlov. 
 • Forhindre at menneskelig liv sorteres ut fra egenskaper.
 • Benytte de mest skånsomme behandlingsmetoder for dem som allerede i dag har rett til fostervannsprøve innenfor gjeldende lovverk.

 

2. Senterpartiet (Sp)

 • Videreføre dagens abortlovgivning.
 • Opprettholde regelen om at fostervannsdiagnostikk bare skal tilbys risikogrupper.
 • Ikke innføre rutinetilbud om tidlig ultralyd til alle friske gravide, men sikre at dagens retningslinjer for tilgang til tidlig ultralyd blir praktisert likt over hele landet. 

 

4. Miljøpartiet de grønne (MDG)

 • Mot innskrenking retten til selvbestemt abort.
 • Tilrettelegge for barn med funksjonsnedsettelser og sjeldne diagnoser, og arbeide
  aktivt for å motvirke et sorteringssamfunn.

 

5. Venstre (V)

 • Sikre kvinnen rett til å bestemme over egen kropp ved rett til selvbestemt abort de første tolv ukene av svangerskapet.

 

6. Sosialistisk Venstreparti (SV)

 • Sikre kvinner rett til selvbestemt abort inntil 16. svangerskapsuke.
 • Erstatte fostervannsprøven med NIPT-testen.
 • Avskaffe abortnemndene.

 

7. Arbeiderpartiet (Ap)

 • Jobbe mot innskrenkninger i kvinners rettigheter til selvbestemt abort
 • Beholde dagens grense for selvbestemt abort på 12 uker
 • At alle gravide som ønsker det, skal få tilbud om tidlig ultralyd
 • Si nei til en utvikling der foreldre kan velge egenskaper til sine barn
 • Innføre NIPT-test for gravide som har rett på fosterdiagnostikk

 

8. Fremskrittspartiet (Frp)

 • Det bør være mulig å benytte preimplantasjonsdiagnostikk og fosterdiagnostikk
 • Ultralyd skal kunne brukes også før 12 svangerskapsuke der dette er ønsket og faglig forsvarlig. 

 

9. Rødt (R)

 • Utvide sjølbestemt abort til uke 18
 • Tilbud om tidlig ultralyd og ikke-invasiv fosterdiagnostikk for de som ønsker det i uke 11-13.

 

Jens Petter Gitlesen

19 august 2017

Tips noen om siden