Menneskerettighetserklæringen

Diagnose og diskriminering

Stadig vekk benyttes utviklingshemming som begrunnelse for tiltak. Få synes å være klar over at slike begrunnelse er diskriminerende.

TV 2 viste at foreldre ble fratatt omsorgsansvaret for deres barn med begrunnelse i foreldrenes utviklingshemming. Enkelte foreldre evner ikke å vareta ansvaret for sine barn, hvis det ikke er nok å bistå foreldrene i sitt omsorgsansvar, må andre overta omsorgsansvaret for de aktuelle barna. Slik er det både om foreldrene har en utviklingshemming eller ikke. Problemet som TV 2 fokuserte på, var at omsorgsovertakelsen var begrunnet i foreldrenes utviklingshemming og foreldrenes omsorgsevne.

Omtrent tilsvarende er det mange steder i skole. Har barne utviklingshemming, så plasseres det i spesielle avdelinger. Det er svært vanlig at elever med utviklingshemming har fritak fra alt som inngår i fagplanene. Noen får et opplæringstilbud som har svært lite til felles med skolegangen som barn uten utviklingshemming får, begrunnet i diagnosen utviklingshemming.

Personer som er aktuelle for arbeidsavklaring eller uføretrygd, skal gjennomgå en arbeidsevnevurdering av Nav. Personer med utviklingshemming får sjelden eller aldri vurdert arbeidsevnen.

Alle har rett til å velge hvor og med hvem de skal bo. Personer med utviklingshemming blir plassert i kommunale bofellesskap, ofte større og mer institusjonspreget enn  de var under den siste delen av HVPU-perioden.

Røkkeutvalget foreslo i 1991 et tvangslovverk som var knyttet til omsorgstjenestene. Departementet valgte for enkelhets skyld å knytte tvangsbestemmelsene til diagnosen utviklingshemming.

Slik kan en fortsette å liste opp. Norge har forpliktet seg til å følge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, men diagnosen utviklingshemming til å frata folk individuelle rettigheter og rettsikkerhet som er en selvfølge for andre grupper. I stedet for individuelle vurderinger, benyttes gruppekarakteristikken utviklingshemming.

Jens Petter Gitlesen

12 mars 2017

Tips noen om siden