Oppslag i Trønder-Avisa

De kommunene har gitt opp

Kommunene betaler helt unødvendig store summer til private omsorgsfirma for at disse skal overta tilbudet til "vanskelige" personer med utviklingshemming. Trønder-Avisa bringer i dag historien om

På Mestrings- og læringssenteret bor ti personer med utviklingshemming, psykiske vansker og atferdsproblemer. Fem av de nåværende beboerne kommer fra kommuner i Nord-Trøndelag. I stedet for å etablere et tilbud i beboernes hjemkommune, betaler hjemkommunen store beløp til Mestrings- og læringssenteret for at senteret skal ta seg av personene.

– Hva er til hinder for at en kommune kan bygge opp egen kompetanse? Selv kommer jeg ikke på argumenter som veier tungt nok for å holde enkelte innbyggere utenfor, sier Oddbjørn Johansen, dosent i profesjonskunnskap ved Nord universitet i Namsos til Trønder-Avisa.

Kommunen har en plikt til å etablere et tilbud. Det lar seg også gjøre å etablere et forsvarlig tilbud i kommunen. Mange kommuner, både store og små, makter det. Spesialisthelsetjenesten har en plikt til å bistå i slike krevende saker. Når kommunene peker på kostnader, så er dette feil. Staten dekker 80 prosent av lønnskostnadene som overstiger 1,5 millioner.

Kommunen drar nytte av selv å yte tilbudet. Det bidrar til kompetanseoppbygging, kompetanse som kan være til nytte i andre saker, uavhengig av graden eller om det i det hele tatt er snakk om atferdsvansker og/eller psykiske lidelser.

Beboerne lærer lite om det å bo- og leve i kommunen ved å plasseres i spesialinstitusjoner. Det er vanskelig å etablere og vedlikeholde kontakt med venner, kjente og familie når en er plassert på en institusjon langt borte fra hjemstedet. Personer med utfordrende atferd bør sjelden bo sammen. Ofte har de ikke mer til felles enn den utfordrende atferden.

"Atferdsinstitusjonene" blir ofte til lukkede systemer med lite innsyn utenfra. Jamt over er det vedtak om bruk av tvang og makt overfor de fleste beboerne. Ukultur kan lett utvikle seg og den formelle og sosiale kontrollen med institusjonene er ofte svak.

Det lover ikke godt nå lav bemanning, manglende kompetanse og bruk av tvang var blant meldingene pasient- og brukerombud Kjell J. Vang videresendte til fylkeslegen i 2012. Enda større grunn til uro, blir det nå Fylkesmannen først reagerte og henvendte seg til ML-senteret i 2015.

Det er på høy tid at kommunene tar ansvaret for alle sine innbyggere. Voksne folk har godt av å bo i trygge og gode rammer, på samme måte som folk flest. Enten kan de eie sin bolig eller så kan de leie, med den sikkerheten som husleieloven gir. En skal kunne velge selv hvor og med hvem en vil bo. Institusjonenes tid er forbi, selv om mange kommuner synes å ha glemt dette.

Jens Petter Gitlesen

21 juni 2017

Tips noen om siden