Arbeid, illustrasjonsfoto

Vi trenger en opptrappingsplan for arbeidsmarkedstiltak

I statsbudsjettet legges det opp til en vekst i antallet tiltaksplasser innen Varig tilrettelagt arbeid på 125. Med en slik årlig økning vil det ta ca. 250 år før dagens behov for tiltaksplasser er dekket. Vi er glade for den varslede økningen, men etterlyser en opptrappingsplan for å dekke behovet for tiltaksplasser.

Det er sanut 20.000 personer med utviklingshemning over 18 år. Nesten samtlige ønsker å jobbe. I følge Arbeids- og sosialdepartementet har rundt 3.200 et tilbud i Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Vi skal være glade for at regjeringen foreslår å øke antallet tiltaksplasser i VTA med 125. Men vi vet at kun en av tre i VTA-tiltaket har en utviklingshemning. Vi kan derfor regne med at den varslede veksten i statsbudsjettet medfører rundt 40 nye tiltaksplasser for mennesker med utviklingshemning.

Hvis vi antar at rundt 15.000 ønsker å jobbe og årets økning i VTA-tiltak gjentas inntil behovet er dekket, så vil det gå rundt 300 år før dagens behov for tiltaksplasser er dekket. Det bør være unødvendig å påpeke at veksttakten er i underkant lav.

I st.meld. 47 (1989-90), kan en lese at "Sysselsettingstilbudet til psykisk utviklingshemmede bør utvikles slik at det taes hensyn til de ulike sider ved problematikken. Det er derfor viktig at utbygging av arbeidstilbudet for psykisk utviklingshemmede kan skje utfra de erfaringer som gjøres underveis. Regjeringen tar sikte på en gradvis styrking av arbeidstilbudene for denne gruppen."

På de 27 årene som er gått siden st.meld. 47 (1989-90) ble behandlet, har en gjort minimalt med erfaringer knyttet til utbygging av arbeidstilbudet. Arbeidstilbudet er ikke blitt styrket. Andelen som er i jobb, er lavere i dag enn i 1990. Det er på høy tid at en planmessig følger opp tiltakene som ble varslet i st.meld. 47 (1989-90), styrker VTA og forsøker med andre tiltak i tillegg til VTA. Brofossutvalgets innstilling ligger i Arbeids- og sosialdepartementets skuffer. Tørk støvet av NOU 2012: 6, der er mer enn nok forslag som kan inngå i opptrappingsplanen.

Regjeringen har alltid en finansieringsutfordring når det gjelder tiltaksplasser. Utfordringen er først og fremst bokolderimessig. For så godt som alle personer med utviklingshemning, er alternativet til arbeid et dagtilbud i kommunene. Dagtilbud er generelt sett dyrere en arbeid.

Vi får håpe at stortingsflertallet ser behovet for å realisere løftene fra 1990 og be regjeringen utarbeide en plan for styrking av arbeidstilbudet til mennesker med utviklingshemning. Et styrket tilbud er med på å skape gode liv og det er god samfunnsøkonomi.

Jens Petter Gitlesen

13 oktober 2017

Tips noen om siden