Vistestølen sykehjem

Likestillings- og diskrimineringsombudet stiller spørsmål med tvangsflyttingen i Randaberg

Randaberg kommune vil flytte tolv personer fra de tre bofellesskapene hvor de nå bor, til Vistestølen sykehjem. Nå stiller Likestillings- og diskrimineringsombudet kommunen spørsmål om saken.

I desember 2021 vedtok kommunestyret i Randaberg at beboere i bofellesskapene Dalen, Sentrum og Torset skal flyttes til Vistestølen. Beboerne har gjennom sine pårørende protestert mot vedtaket. 

Det kan fremstå som et paradoks at Randaberg både ønsker å tvangsflytte innbyggere samtidig med at kommunen har status som pilotkommuner i implementering av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

I brev til Randaberg kommune, ber nå Likestillings- og diskrimineringsombudet om et møte med kommunen. Ombudet ber også om å få tilsendt informasjon vedrørende:

  • Ombudet ønsker å vite bakgrunnen for at kommunestyret nå har fattet et nytt vedtak og ønsker en større samlokalisering.
  • Ombudet ber om en redegjørelse for og dokumentasjon på hvilke vurderinger og konsekvensanalyser som er foretatt i saken.
  • For noen vil flytting, endring av personell, tjenester og rutiner oppleves svært inngripende - hvordan er dette vurdert i forkant av nytt vedtak?
  • Hvilke vurderinger er foretatt rundt alternativer til Vistestølen, som å opprettholde dagens bofellesskap, etablere flere små frivillige bofellesskap, tilby finansieringstilskudd til egne selveide leiligheter, eventuelt leie i kommunale leiligheter med brukerstyrt personlig assistanse.

Vi får håpe at Randaberg kommune ser alvoret i saken og omgjør sine vedtak om flytting til Vistestølen sykehjem. Uansett vil NFU følge opp saken.

Jens Petter Gitlesen

Tips noen om siden