Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (t.h.) har nå mottatt høringssvarene om ekspertutvalgets CRPD-utredning. Et stort flertall er enig med utvalgsleder Hilde Indreberg (t.v), og vil inkorporere i menneskerettsloven.

– Klar forventing om at regjeringen inkorporerer CRPD i menneskerettsloven!

Høringsfristen på utredningen om inkorporering av CRPD er nå over, og tilbakemeldingene er krystallklare. Av 227 høringsuttalelser sier 84% ja til inkorporering, og 77% ja til menneskerettsloven.

– Dette er veldig tydelig. Nå har jeg en klar forventning om at regjeringen følger opp, og inkorporerer CRPD i menneskerettsloven, sier Tom Tvedt, forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Norsk Forbund for Utviklingshemmede har vært tydelige i sin tilbakemelding.

«Det er NFUs klare og overordnede syn at CRPD må inkorporeres i menneskerettsloven. Dette er noe som vi, i fellesskap med det store flertallet av organisasjoner av funksjonshemmede, har jobbet for i mange år. I dag er CRPD den eneste av FNs kjernekonvensjoner som omhandler minoritetsgrupper som Norge har ratifisert, men ikke tatt inn i norsk lov. Dette mener vi sender uheldige signaler om at våre medlemmers menneskerettigheter ikke er like mye verdt som andres.» skrev NFU i sitt høringssvar.

Stort flertall også blant kommunene

Regjeringen har lagt stor vekt på at kommunene må høres i spørsmålet om CRPD. Også blant kommunene er det stort flertall for inkorporering. 26 kommuner har sendt inn politisk behandlet høringssvar. 20 sier ja til inkorporering, og 15 peker på menneskerettsloven. Kun fire kommuner stiller seg negative til inkorporering.

Det er også kommet inn 78 høringsinnspill fra ulike kommunale råd for mennesker med funksjonsnedsettelser, hvor samtlige 77 som har tatt stilling til inkorporeringsspørsmålet sier ja. De 72 kommunale rådene som har tatt stilling til hvilket lovverk de ønsker konvensjonen inkorporert inn i peker på menneskerettsloven.

Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Tom Tvedt, er glad for at også kommunene ser viktigheten av å inkorporere CRPD og at det store flertallet ønsker CRPD inn i menneskerettsloven.

– Det er jo der den hører hjemme, sammen med barne- og kvinnekonvensjonen. Det er bra at kommunene også sier klart ifra om det. Det er også et klart og tydelig engasjement fra de kommunale rådene for mennesker med funksjonsnedsettelser om å inkorporere i menneskerettsloven, det signalet bør politikerne ta med seg, sier Tvedt.

KS på kollisjonskurs med kommunene

Et fåtall av høringsinnspillene går mot inkorporering. Blant disse finner vi KS, kommunenes interesseorganisasjon. Det mener Tvedt er trist.

– Her opplever vi at KS er på kollisjonskurs med hva kommunene selv har spilt inn. Jeg stiller spørsmål ved hvor godt forankret deres standpunkt er blant de norske kommunene. Når KS i tillegg skriver i sitt høringssvar at alle i hovedsak skal ha rett til å velge bosted, med unntak av personer med utviklingshemming, så viser de en klar diskriminerende holdning jeg er glad for at flertallet av kommunene ikke støtter, sier Tvedt.

NFU-lederen etterlyser de tillitsvalgte i KS i spørsmålet om CRPD. Han reagerer på at det ikke har vært et tema i hovedsstyre eller på landsstyremøtet i mai.

– Vi merker oss at det er et administrativt høringssvar de har avgitt, og at det er stille fra de tillitsvalgte. Det hadde vært interessant å se hva landsstyret hadde sagt om de hadde fått behandlet uttalelsen på sitt møte i mai, sier NFU-leder Tom Tvedt.

Veien videre

Nå skal departementet gå igjennom høringssvarene og peke ut en vei videre.

NFU-lederen forventer at konklusjonen er inkorporering i menneskerettsloven, og at man får behandlet saken i Stortinget før neste sommer.

– Det er elleve år siden vi ratifiserte konvensjonen. Det er på tide vi også får den på plass i riktig lovverk, sier Tvedt.

Tips noen om siden