Bjug RIngstad

CRPD må inkorporeres i menneskerettighetsloven

Bjug Ringstad, tidligere nestleder i NFU, er aktiv i Arbeiderpartiet. På årsmøtet i Innlandet Arbeiderparti, talte Bjug Ringstad for å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i menneskerettighetsloven.

Tale av Bjug Ringstad

Jeg hadde gleden av å være med i partiets ressursgruppe for politikk for mennesker med nedsatt funksjonsevne fra 2020 til februar i år. Det var spennende. I forbindelse med programarbeidet følte vi at vi oppnådde mye.

Den aller viktigste saken for oss var å få innarbeidet i programmet at FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) måtte innarbeides i menneskerettsloven. På lik linje som kvinne- og barnekonvensjonen. Det fikk vi til. Derimot, så står det annerledes i Hurdalsplattformen. Der står det bare at denne konvensjonen skal innarbeides i norsk lov. Det er en klar svekkelse i forhold til programmet.

Justisministeren forsterker uroen

Min undring blir ikke mindre når det i Hurdalsplattformen står at ILO-konvensjonen skal inkorporeres i Menneskerettighetsloven. Kvinne- og barnekonvensjon er inne i Menneskerettighetsloven, og nå altså ILO-konvensjonen. Dette mens funksjonshemmedekonvensjonen henvises til en diffus lovhjemling som jeg har vanskelig å forstå både begrunnelsen for og konsekvensene av.

Så Jonas Gahr Støre, ressursgruppa jobbet tett opp mot deg i denne saken.

Funksjonshemmede medlemmer av Arbeiderpartiet var glade og stolte over at partiet nå, omsider, har fått en tydelig politikk på funksjonshemmede området. Partiet kan ikke tillate seg å snuble på målstreken. Nå må funksjonshemmedekonvensjonen innarbeides i Menneskerettighetsloven uten unødig plunder og heft. Fremmer ikke forslag. Det er allerede vedtatt. Ikke bare vedtatt, men programfestet. Nå gjenstår gjennomføring.

16 mars 2022

Tips noen om siden