Fylkesmann Sigbjørn Johnsen

Mer røre fra Hedmark

I går avgjorde Sør-Østerdal Tingrett at den ikke vil overprøve Fylkesnemndas avgjørelse om at mor til kvinnen med lett utviklingshemning fra Elverum som er underlagt tvangsregime, er kvinnens nærmeste pårørende.

En bakgrunn av forviklinger

Det er fattet tvangsvedtak overfor den unge kvinnen fra Elverum som mot sin vilje er kontinuerlig overvåket for å unngå at hun har kontakt med familie, slekt og venner. I følge voksenhabiliteringen i Hedmark, er tvangvedtakene, kommunikasjonskontrollen og fotfølgingen en del av "behandlingen".

Kvinnen med lett utviklingshemning er fratatt sin samtykkekompetanse, så henne er det ingen av myndighetene som hører på. Politiet forsøkte nylig å få NFUs fylkesleder straffet fordi hun lot kvinnen få lov til å bo hos seg.

Vergemålsavdelingen har utpekt verge for den unge kvinnen. En verge som kvinnen ikke ønsker seg og som heller ikke fremmer kvinnens synspunkter.

Verge har fått oppnevnt bistandsadvokat til kvinnen, men fordi kvinnen er fratatt sin samtykkekompetanse, fremmer ikke bistandsadvokaten kvinnens uttalte interesser. Bistandsadvokaten taler fylkesmannens og verges sak.

Tvangsvedtaket som ble stadfestet av Fylkesmannen i Hedmark i oktober 2015, ble påklaget av kvinnens mor. Fylkesmannen i Hedmark nektet imidlertid for at mor var kvinnens nærmeste pårørende og nektet derfor å behandle klagen.

Mor klaget det at Fylkesmannen i Hedmark ikke betraktet henne som kvinnens nærmeste pårørende inn for Fylkesnemnda for barneverns- og sosialsaker som opphevet Fylkesmannens vedtak. Fylkesmannen var uenig og ba Fylkesnemnda omgjøre sitt vedtak, noe Fylkesnemnda ikke så noen grunn til. Bistandsadvokaten til verge ønsket derfor at Fylkesnemndas avgjørelse skulle overprøves av Sør-Østerdal Tingrett.

Partenes standpunkter

Tingretten valgte raskeste vei ut av saken og hevdet at bistandsadvokaten til verge, Siv Elisabeth Hveberg, ikke hadde hjemmel til å bringe saken inn for domstolen. Bistandsadvokaten hadde rotet med jussen og betraktet det hele som en barnevernssak. Før bistandsadvokaten hadde ryddet opp i egen mangelfulle innsikt, og brakt saken inn for domsstolen, var det gått, om ikke vinter å vår, så vår og sommer.

Fylkesmannens advokat, Anders Hoel, syntes å være usikker på regelverket på feltet og mente at saken burde avvises, eventuelt at Fylkesnemndas vedtak ble opphevet.

Advokaten til Elverum kommune, Jørgen Heier, trodde at saken var en barnevernsak.

Kvinnens mor var representert gjennom advokat Jostein Løken som hevdet at saken måtte avvises, eventuelt at Fylkesnemdas vedtak måtte opprettholdes.

Langt til mål

Tvangsvedtaket ble fattet av Elverum kommune den 15. oktober 2015. Vedtaket er iverksatt, til tross for at helse- omsorgstjenestelovens § 9-7 sier at "Dersom vedtaket er påklaget etter § 9-11 andre ledd, kan vedtaket ikke iverksettes før fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker har godkjent vedtaket."

Neste runde blir trolig at Fylkesnemnda for barnevern- og sosialsaker i Oppland og Hedmark behandler mors klage på vedtaket. Utenom kvinnen som er fratatt sin samtykkekompetanse, er det kun mor som vil påklage vedtaket. Kvinnen som det gjelder har imidlertid ikke klagerett fordi hun er fratatt si samtykekompetanse. Verge fremmer ikke kvinnens uttalte interesser, det gjør heller ikke bistandsadvokaten. Etter dommen i Sør-Østerdal Tingrett, kan mor benytte sin klagerett.

Farsen(e) i Hedmark vil nok fortsette. Tragediene i saken er mange. Vi ser med glede frem til den dagen rettsikkerheten til mennesker med utviklingshemning også sikres i Hedmark og Fylkesmann Sigbjørn Johnsen forstår at også Fylkesmannen bør følge lovverket de er satt til å forvalte.

Jens Petter Gitlesen

14 september 2016

  • 2016-11-03 Det er med sjokk jeg leser.... Er det muuulig? Finnes ikke ord for hva noen må oppleve - eller er det enkelte som ikke oppfattes som mennesker? Marianne
  • 2016-10-10 Det einaste som kan seiast om sakshandsaminga i nemnde saker er tjenesteforsømming og misbruk av makt i offentlig stilling jfr straffelova. Den utviklingshemma er fråtatt retten til å motta varer og tjenester, utsatt for krenkelse om privatlivets fred jfr straffelova. I tillegg skal ikkje tiltak vera meir inngripande enn naudsynt jfr vergemålslova. Dei faktiske forhold er av ein slik karakter at det offentlige burde vore anmeldt for tvang og trussel, trakassering og krenkelse av privatlivets fred m.m. Stiller spørsmål om Hedemark er eit føregangsfylke for ulovlig maktmisbruk all den tid storting og regjering ikkje grip inn i sakene. Bente Olsen
  • 2016-09-30 Fylkesnemnda gav mora medhald 13/9? Er me overbevist om at ikkje Fylkesmannen prøver å dra si førebuing ut i tid? Eg håper Fylkesnemnda purrer på i tilfelle. Frå HOL §9-11: "Forhandlingsmøte for saker etter denne bestemmelsen, skal holdes snarest og hvis mulig innen to uker etter at fylkesnemnda mottok saken, jf. barnevernloven § 7-14. For øvrig gjelder reglene i barnevernloven §§ 7-1 til 7-8 og §§ 7-11 til 7-21. Kongen kan gi forskrift om at disse reglene skal gjelde helt eller delvis. Klagesaken skal forberedes av Fylkesmannen etter bestemmelsene i forvaltningsloven § 33 første til fjerde ledd. Fylkesmannen skal redegjøre for de omstendigheter som ligger til grunn for vedtaket. De skriftlige uttalelser og forklaringer som vedtaket bygger på, skal vedlegges. Det skal opplyses om hvilke personer som skal gi forklaring for fylkesnemnda." Tormod Urheim Anonymt
  • 2016-09-26 Rettssikkerheten for utviklingshemmede på Hedmark synes å være på nivået av totalitære stater vi ikke ønsker å sammenligne oss med.Det kan virke som om Fylkesmann Sigbjørn Johnsen trener avløsning snarest. God som finansminister og elendig som Fylkesmann. En pinlig avslutning på en ellers flott karriære. Det er jo Fylkesmannens ansvar å få orden på forhold innenfor hans ansvarsområde. Sverre Melby
  • 2016-09-15 All ære til mor som ikke svikter! Her ser det jo ut til at mange eksperter svikter! Kan vi stole på at fylkesmannen har uavhengighet og kompetanse nok i slike saker?Kommunen bør nå snu på tilnærmingen og lage en plan for hvordan den kan bistå moren som pårørende! Mye kan vinnes for alle parter gjennom å bygge tillit, samarbeide og bistå pårørende. Hva kan man nå si om hvordan den pågående "behandlingen" virker for kvinnens livskvalitet? ( Regner med at kvinnen selv blir hørt) Hvilke alternative tilnærminger kan tenkes? Det finnes mye kompetanse og erfaring rundt i landet. Gerd Juel Homstvedt
  • 2016-09-14 Det er jo ikke så rart at ikke eks. finansminister Sigbjørn Johnsen ser dette ! Han er ansvarlig for at unge uføre , uføre og deres ektefeller har fått en mye dårligere økonomisk hverdag ! Han tok og omgjorde den flott skattemodellen Statsminister Bondevik og Finansminister og som Finansminister Kristin Halvorsen videreførte , men som Sigbjørn Johnsen opphevet 1.1.2011 med velsignelse av flertallet ved Stortinget ! Svein Byholt

Tips noen om siden