Arbeidsklær

Uniformering og tjenestene som gikk av skaftet

Ønsker en å styrke segregeringen, legge stein til byrden for selvbestemmelsen, hindre normalisering og forsterke skillet mellom de og vi, så bør tjenesteyterne i bofellesskapene kles opp i hvitt eller blått etter modell fra sykehusene.

Tromsø, Bodø, Bjørnafjorden, Narvik, Stjørdal, Harstad er blant kommunene hvor tjenesteyterne i kommunens bofellesskap går i arbeidsklær omtrent som sykepleiere på sykehus. Hygiene brukes som argument for uniformeringen.

Den mest uhygieniske gruppen som finnes, er småbarn. De må ha hjelp til alt. Likevel er barnehagepersonellet ikke uniformert. Derimot har de tilgjengelig det utstyret og den beskyttelsen som trengs når behovet er der.

Avinstitusjonalisering og normalisering er overordnede målsetningen i politikken overfor mennesker med utviklingshemming. Uniformering representerer det motsatte og understøter skillet mellom de og vi. Ønsker en å skape klienter, så sørg for uniformert arbeidsantrekk etter modell fra sykehusene.

Når institusjonstenkningen har kommet såpass langt at ansatte uniformeres, så er det kanskje ikke så merkelig at kommunene betraktet bofellesskapene som sykehjem og innførte besøksforbud og andre restriksjoner på beboernes bevegelsesfrihet og privatliv.

Jens Petter Gitlesen

18 oktober 2020

  • 2020-11-11 Takk for flott medlemsblad. Det heter seg at tiltakene i pandemien skal skjerme barn og unge. I Tromsø kommune gikk det 5.11. ut et pdf-dokument fra kommuneoverlegen om forsterkede smitteverntiltak. Dette inkluderte alle kommunale tjenester til mennesker med utviklingshemming, og er tolket av tjenestene som «bruk av munnbind for alt av personale, hele tiden». I tillegg brukes arbeidsantrekk, stort sett hvite sykehusklær. Begrunnelsen er beskyttelse av sårbare grupper. Blant tilbudene er miljøtjenester for barn og unge, samt avlastningstilbud. På videregående skole har dette resultert i en normal skoledag hvor lærere ikke bruker munnbind, så kommer skolefritidsordningen som dekkes av kommunal miljøtjeneste med fullt smittevernutstyr. Det problematiseres ikke at dette kan være negativt, gi problemer med kommunikasjon, forhindre leppelesing, medføre frykt og utrygghet, samt være stigmatiserende. Min sentrale innvending er manglende tilpasning i form av andre løsninger, og ikke minst at det ikke gjøres individuelle vurderinger. Vil gjerne høre hva praksis er i andre kommuner. Audny Anke, Tromsø
  • 2020-10-20 Johannes Handegard. Både du og NFU bør sette dere inn i hvordan innbyggerne ser på utviklingshemmede. Når dere gjør det vil fort se hvor ufattelig naive dere er. Steinar Wangen
  • 2020-10-20 Til LMO: Når jeg leser ditt innlegg, slår det meg at du ikke kjenner godt nok til det arbeidet NFU driver. Sentralt og lokalt kjemper vi en konstant kamp for inkludering, likeverd, medvirkning og selvbestemmelse for personer med utviklingshemming. Vi kjemper mot budsjettnedskjæringer, institusjonalisering, reduserte tjenester, "underslag" av tjenester og en omsorg dekket inn av alt for mange tjenesteytere i deltidsstillinger og ofte mad lav kompetanse. Det synes som om vi har mange felles synspunkter, men det er helt fremmed for meg at vi motarbeider dere som står i for å yte gode tjenester. Omsorgen for utviklingshemmede er i alt for mange kommuner gitt en uakseptabel lav prioritet. Det er alt for lett å skjære ned i denne tjenesten fordi det er så få som kjenner problematikken og taler utviklingshemmede sin sak. Johannes Handegard
  • 2020-10-20 Nå er det faktisk grunn til å tro at alle mennesker med utviklingshemning er i risikogruppa fordi forskere nå har konkludert med at COVID 19 angriper hjernen. Steinar Wangen
  • 2020-10-19 Jens Petter Gitlesen, vi er i en pandemi. Detter er kommunale tiltak gjort for å ivareta de som gir og mottar kommunale tjenester, i en historisk unntakstilstand som har påvirket hele verdenssamfunnet. Disse tiltakene er alle midlertidige, og utarbeidet for å forhindre smitte - ikke bare i boligene, men i hele landet vårt. Hvor har NFU vært alle andre dagene i året, i den normale hverdagen, utenfor unntakstilstanden? Hvor er dere under kommunale nedskjæringer? Hvor er dere når personer med utviklingshemming blir fratatt kommunikasjonshjelpemidler? Hvor var dere når boligene vokste seg større og større, og ble til institusjoner igjen? Ja, hvor var dere under protestmarkeringa i Tromsø? Private boliger og selvbestemmelse JA, men husk den harde realiteten som er at dette er mennesker som ikke selv har valgt å bo i store bofellesskap, som ikke selv har valgt sin nabo, som ikke alltid selv kan velge å beskytte seg mot smitte - fordi de både deler fellesarealer og personal. Det finnes mennesker i bofelleskap som har stort behov for stell og pleie, som befinner seg i risikogruppen - og derfor daglig utsettes for smittefare. Med mange, mange ulike mennesker innom i de mest sårbare situasjoner hver eneste dag, hver eneste uke, også under en smittsom pandemi. Uniformer har til hensikt å minske faren for smitte! Redusere fare for død. Redusere faren som kommer med en institusjonalisert hverdag. For når det kommer til en livsfarlig pandemi, må vi kalle en spade for en spade. Dette er mennesker som hele tiden havner mellom to stoler - under pandemien tenker jeg stolen med fokus på smittevern er den tryggeste. NFU angriper i feil ende; hadde vi hatt inkludering og likeverd, ville ikke de moderne institusjonene "bofellesskap" er vært en akseptert boform, og problemstillingene vi ser i dag hadde ikke vært aktuelle. Det er DETTE diskusjonen burde handle om! Kampen som foregår alle andre dager i året, i århundre etter århundre; likeverd og inkludering. Dere har ikke gjort noe annet enn å gå til angrep på mennesker som daglig bryr seg, som arbeider og kjenner hverdagen i kommunale tjenester. Menneskene som gjør sitt ytterste hver dag for å ivareta hver enkeltes rett til god helse! Forklar meg Jens Petter Gitlesen, hvordan du skal ivareta smittevern i store boliger, med 30 - 40 ansatte? Med behov for medisinsk oppfølging, stell og pleie? Hva med å angripe budsjettene som hindrer faste ansettelser, og god kvalitet - slik at vi kunne minsket smittefaren ved å ha færre ansatte, med god kompetanse? Og hva tenker du om helsepersonellet som arbeider dag og natt på disse institusjonene, og deres helse og sikkerhet under pandemien? I stedet for å gå i dialog går dere til angrep, og påfører skam og skyldfølelse hos menneskene som jobber for det samme som dere!! Nemlig å ivareta mennesker med bistandsbehov sine interesser, livskvalitet og helse! Å strupe tiltak under en pandemi for å vise organisasjonens muskler er billig, og vitner om et ensidig, uetisk og umoralsk syn på arbeid med mennesker i sårbare grupper. Vi kunne stått sammen, men dere kjemper mot de som kjemper samme sak som dere. LMO
  • 2020-10-19 Det starter med språket. Jeg er et menneske, en person som bor i hjemmet mitt, mens i bofellesskap heter det brukeren i bolig! Anita Sjulsen-Hage
  • 2020-10-19 Har de noe faglig eller forskningsmessig belegg for å hevde at det blir bedre hygiene? Et så segregerende tiltak kan ikke bare settes igang basert på synsing! Eller ligger det noe mer bak dette? De synes de er hevet over brukerne og vil gjerne markere det tydelig. Elfinn Færevåg

Tips noen om siden