Husbankens logo

Krav om tilbakebetaling av bostøtte

Husbanken har sendt krav om tilbakebetaling av bostøtte fordi ligningsverdien den selveide boligen er for høy

Her følger en henvendelse fra far til en mann som etter Husbankens betraktninger har en formue såpass høy at Husbanken krever tilbakebetalt bostøtten:

Formuesverdi av Husbankfinansiert bolig for personer med nedsatt funksjonsevne som grunnlag for beregning av bostøtte

Med bakgrunn i et varsel fra Husbanken om at nye beregninger vil kunne føre til krav om tilbakebetaling av utbetalt bostøtte fra vår sønn, har jeg de følgende refleksjoner: Min sønn er deleier i et borettslag som ble etablert for rundt 10 år siden med finansiering fra Husbanken.

Denne finansieringen består, som kjent, av to elementer hvorav den ene halvparten gis som et ordinært Husbanklån og den andre som et såkalt tilskudd.

Dette såkalte tilskuddet er i realiteten et rente og avdragsfritt lån som nedskrives med 5% pr år over 20 år. Det gis således et årlig tilskudd på 5%av lånets pålydende i denne perioden. Låntaker er ansvarlig for tilbakebetaling av restsaldoen på lånet ved salg av boligen i løpet av lånets løpetid.

Husbanken setter, naturlig nok, som betingelse for å kunne bidra med denne gunstige finansieringen at andelseierne i borettslaget ikke skal kunne profitere på salg på det åpne marked.  Dette er ivaretatt ved at den følgende bestemmelse er forutsatt inntatt i borettslagets vedtekter:

«Kun mennesker med nedsatt funksjonsevne kan være andelseiere i borettslaget. Dette punkt i vedtektene kan kun endres med samtykke fra Husbanken.»

Dette har vesentlig betydning for verdien av disse boligene og derved for grunnlaget for beregning av bostøtte for denne gruppen.

Husbanken benytter, som grunnlag for sine beregninger av bostøtte, den ordinære ligningsverdi for boliger. Dette blir klart feil da boligene, som følge av nevnte betimelige vedtektsfestete bestemmelse, ikke kan verdsettes som frie salgsobjekter i et fritt marked. Verdien er nok langt lavere enn dette, noe som selvsagt bør hensyntas i Husbankens beregninger.

Videre blir saldo på det rente og avdragsfrie lånet, altså den del av dette lånet som ennå ikke er gitt som tilskudd, heller ikke medtatt i formuesberegningen. Dette forsterker skjevhetene ytterligere.

Denne problemstillingen gjelder altså verdifastsettelsen for alle boenheter for personer med nedsatt funksjonsevne som er finansiert av Husbanken.  Det hadde derfor vært nyttig og viktig for svært mange å få høre hvordan banken stiller seg til dette idet dette jo kan ha vesentlig betydning for den enkeltes økonomi.

17 februar 2020

  • 2020-09-22 Mange på ung ufør stønad mistet urettmessig overgangsordningen bostøtte av 2009 etter trygdeoppgjøret i 2018 kun som følge av at etterbetaling av G ble medregnet som inntekt i en påfølgende måned. Dermed havnet ovenfornevnte gruppe uføre i overgangsordningen bostøtte av 2015 som de mistet i 2019 da ung ufør stønad ble 32kr over øvre inntektsgrensen. Samtidig økte fellesutgiftene med 3000kr i måneden når overgangsordningen bostøtte på 2000kr ble urettmessig fratatt. Uføre forliket på Stortinget garanterte at ingen skulle tape på uførereformen og at utilsiktede konsekvenser skulle rettes. Solberg regjeringen har satt bevisst boutgiftstaket og øvre inntektsgrensen veldig lavt for enslige ufør slik at de mister hele bostøtten og overgangsordningene, selv om de lever kun på ung ufør stønad hele tiden. Boliganalysen fra vista til Regjeringens boligmelding går langt i å påpeke at de med ung ufør stønad bør få tilbake sin bostøtte. Espen
  • 2020-02-21 Har sjekket regelverket med husbanken. Den mest sannsynlige årsaken til krav om tilbakebetaling av bostøtte skyldes nok at det er sendt inn feil opplysninger fra den formuende. Steinar Wangen
  • 2020-02-18 Jeg sjekker ut saken med Husbanken men slik jeg leser artikkelen er sønnen deleier av sekundærbolig og da blir det en vesentlig høyere ligningsverdi. Steinar Wangen
  • 2020-02-18 Ligningsverdien av primærboligen skal være 25 % av markedsverdien til boligen. Denne verdien fastsettes av skatteetaten. Som grunnlag for denne beregningen bruker skattetaten størrelsen på boligens bo-areal (primær rom) som så multipliseres med en kvadratmeterpris gitt av SSB. Dersom SSB ikke er gjort oppmerksom på at disse boligene er uomsettelige i det frie markedet så vil ligningsverdien bli feil. Skriv en enkel klage/henvendelse til ligningskontoret og be om en ny vurdering av ligningsverdien. Min erfaring er da at dette vil bli tatt hensyn til og ligningsverdien bli endret. Arnt Stensland

Tips noen om siden