Sheida Sangtarash

Krever likestilling av funksjonshemmede

Stortingsrepresentant Sheida Sangtarash (SV) etterlyser en politikk for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne og er kritisk til regjeringens varslede likeverdsreform.

I dagens trontaledebatt tok stortingsrepresentant Sheida Sangtarash (SV) opp behovet for etterlyser en politikk for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne og er kritisk til regjeringens varslede likeverdsreform som hun åpenbart frykter skal være symbolpolitikk.

Fra Stortingets talerstol sa Stortingsrepresentant Sheida Sangtarash (SV):

Takk president!

Likeverdsreformen ble lansert i regjeringserklæringen den 29.01.2019 og skal «... gjøre det enklere for familier som har barn med spesielle behov. Vi vil sikre like muligheter til personlig utvikling, deltakelse og livsutfoldelse for alle. Foreldre som venter barn med spesielle behov skal få en lovfestet rett til koordinator allerede under svangerskapet, inkludert rett til helhetlig veiledning og tilrettelegging. Vi skal forbedre BPA-ordningen og øke antallet VTA-plasser for å sørge at enda flere får mulighet til å bli inkludert i arbeidslivet og i samfunnslivet for øvrig».

Fra funksjonshemmedes organisasjoner etterlyses det en likestillingsreform. Likestilling betyr i tillegg til likeverd også like rettigheter og like muligheter. Først og fremst er det mulighetene som skiller funksjonshemmede fra andre grupper.

Regjeringen vektlegger likeverd, men det er ikke lenge siden regjeringspartiene stemte mot å innkorporere FNs funksjonshemmedekonvensjon i norsk lov. Konvensjonen ble innført for å sikre likeverd, like muligheter og like rettigheter også for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringen vil bedre koordineringen i tjenestetilbudet, men koordineringen er allerede hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven, spesialisthelsetjenesteloven, psykisk helsevernlov, NAV-loven, sosialtjenesteloven, opplæringsloven og introduksjonsloven. Det som mangler er statlig styring med lovverket og økonomiske rammer slik at tjenestene kan utøve sin plikt.

Regjeringen vil bedre BPA-ordningen, men har til nå ikke rettet opp noen kjente svakheter.

Hvis regjeringen vil styrke VTA-ordningen, så har de anledning til det når forslaget til statsbudsjett for 2020 legges frem. Vi vet at 80 prosent av elever med utviklingshemming går ut av skolen uten å ha en jobb å gå til.

Det er positivt at regjeringen vil gjøre situasjonen bedre for funksjonshemmede og deres pårørende. Det er beklagelig at regjeringen ikke har tatt tak i saken før nå. SV forventer at regjeringens satsning, kommer klart frem i regjeringens budsjettforslag for 2020.

Vi får håpe at stortingsrepresentant Sheida Sangtarash følger opp sitt arbeid for å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir likestilt og får de samme mulighetene som andre innbyggere.

Jens Petter Gitlesen

4 oktober 2019

Tips noen om siden