Håndjern

Økt tvangsbruk

Bruken av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemming fortsetter å øke.

I 2017 ble det gitt 18795 meldinger om skadehindrende tvangstiltak i nødssituasjoner. Tiltakene ble iverksatt overfor 1311 personer med utviklingshemming. Det ble i tillegg fattet 1503 vedtak om tvangsbruk overfor 1376 personer. Opplysningene kommer frem i Helsetilsynets tilsynsmelding.

Figur 1: Antall personer med tvangsvedtak over tid (Kilde: Helsetilsynet)

I tillegg til de 1311 personene som ble utsatt for tvang i nødsituasjoner og de 1376 personene som hadde vedtak om tvangsbruk, fikk et ukjent antall personer med utviklingshemming vedtak om bruk av tvang hjemlet i pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 4a.

Jens Petter Gitlesen

7 mars 2018

  • 2018-03-10 Tvang som ikke er tråd med intensjonene i lovverket er etter sannsynlighet ulovlig tvang for tvang skal avverge skade og dekke grunnleggende behov. At klagesaker tar år og dag synes jeg virker merkelig for ulovlig tvang avdekkes hele tiden noen man kan lese om i flere blogger på denne nettsiden. Det største problemet slik jeg ser det er at kommunene fikk ansvaret for gjennomføring av ansvarsreformen for mange av dem har verken ressurser eller kompetanse og derfor blir tjenestene svært vilkårlig og tilfeldige. Derfor har jeg bl.a. i debattinnlegg tatt til orde for at Staten bør overta ansvaret for da får man mer likeverdige tjenester men da får man høre at man er radikal. Steinar Wangen
  • 2018-03-09 Berit Ovesens kommentarer treffer spikeren på hodet. Det er et filter mellom lovgivernes ambisjoner om gode tjenester, og det som skjer i kommunal praksis. Gode ambisjoner oversettes til tjenester med dårlig kvalitet. Og hvis du klager kan det ta år og dag. Klagebehandlingen betyr at klageinstansen inspiserer dokumenter og intervjuer tjenesteyterne uten å be om innspill fra tjenestemottakere eller deres verger. Som om dokumenter beskriver hva som skjer i møtet mellom tjenesteyter og tjenestemottaker. Hvorfor spør de ikke tjenstemottakerne om kommunen har møtt dem med spørsmålet "hva er viktig for deg?" og tatt hensyn til svarene de fikk? Her er det mye innadvendt og selvtilfreds tjenesteyting som ikke er i tråd med intensjonene i lovverket. Truls Thirud
  • 2018-03-09 Alle som har vedtak om kommunale helse- og omsorgstjenester utsettes for tvang så når tallene øker betyr det at registreringen har blitt bedre og det er positivt. Steinar Wangen
  • 2018-03-08 Noe er veldig galt her. Alt fra hva det brukes tvang for f eks fjerning av tape, til manglende kompetanse og vilje til å arbeide forebyggende, til at et vedtak er den enkleste måten å få opp bemanningsfaktoren. Intensjonen med lov og rundskriv er muligens god, men praksisen er ofte langt unna det som er beskrevet i loven og rundskrivet. Berit Ovesen

Tips noen om siden