Anna Kittelsaa

Savner politisk vilje

Professor Anna Kittelsaa savner myndighetenes vilje til å følge våre nasjonale politiske målsetninger og internasjonale forpliktelser i politikken overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm refset myndighetene for å bryte utviklingshemmedes rettigheter. Spesielt holdt likestillings- og diskrimineringsombudet fokus på boligfeltet. Professor Anna Kittelsaa gir full støtte til likestillings- og diskrimineringsombudets kritikk.

- Det er veldokumentert at det pågår en reinstusjonalisering av mennesker med utviklingshemming og at utviklingen har pågått lenge. Utviklingen er i strid med våre nasjonale politiske målsetninger som sier at mennesker med utviklingshemming i størst mulig grad skal kunne bo som andre innbyggere. Utviklingen er i strid med FN-konvensjonen som sier at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne velge hvor og med hvem de skal bo og at de ikke skal måtte bo i en bestemt boform.

- Det blir stadig vanligere å etablere store institusjonslignende omsorgsboliger som hjem for personer med utviklingshemming. Omsorgsboligene er ofte bofellesskap med både 10, 15 og 20 beboere. Bygget skiller seg ofte ut fra den ordinære boligmassen og er ofte lokalisert sammen med sykehjem og omsorgsboliger for andre grupper som eldre, rusmiddelavhengige eller mennesker med psykiske lidelser. I de nye insitusjonslignende omsorgsboligene er det fellesarealer som i stor grad benyttes og tjenestene blir kollektive og ikke individuelle. Personer med utviklingshemming har ofte ikke annet valg enn å takke ja eller nei til omsorgsboligen hvor kommunen tilbyr dem leilighet, sier Anna Kittelsaa.

Kan statlige myndigheter styre denne utviklingen?

- Ja, statlige myndigheter kan styre utviklingen. Etter reformen hadde Husbanken strenge rettningslinjen for prosjektene de støttet, retningslinjer som var gitt i rundskrivsform. Prosjekter som ikke var i samsvar med våre politiske målsetninger, fikk ikke statlig finansiering. I dag synes statlige myndigheter å vektlegge det kommunale selvstyret sterkere enn de nasjonale politiske målsetningene på feltet og sterkere enn våre menneskerettslige forpliktelser. Ønsker myndighetene å følge målsetningene som stortinget gjentatte ganger har stadfestet og FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsenven, så er det bare å gi Husbanken myndighet til å avslå søknader om lån og tilskudd til prosjekter som er i strid med vår offisielle politikk på feltet. Ønsker en å unngå tvangsflytting, så kan en presisere eller stramme inn regelverket for kommunale utleieboliger. Problemet er ikke statens muligheter for å styre feltet, men den politiske viljen til å styre kommunenes etablering av stadig større og mer institusjonslignende omsorgsbolige, sier professor Anna Kittelsaa.

Jens Petter Gitlesen

17 september 2018

 • 2021-09-11

  During the summer after the release of high school, new students, as well as those who transmit from other colleges and universities, are often required to participate in the orientation before arriving in Campus. Orientation that can last from a couple of hours before the week allows students to familiarize themselves with the campus and the place of its objects, meet with their programs, register in classes, and take care of other free ends before switching to the residence halls and initial classes. Looking for research papers to buy?

  Although summer orientation may seem, teaches new students, everything that they need to know, the orientation does not end when students go home to family and friends. Since college and university administrators have so much information that students need to know to be successful in college, orientation classes or seminars of some kind of need is a necessity. It not only gives students a chance to arise answers to questions in college, but it is also a way to distribute information and skills, such as registration for classes using the library or ad Majors, thus accessible to all students. Depending on the college or university, the initial classes of the first-year orientation classes can be carried out as a three-year or four-week seminar, a standard course that students should participate on a regular basis throughout the semester, or as a seminar that corresponds only to certain dates on throughout the academic period. According to my custom term paper, the content of the first-year orientation class also varies from campus to campus.

  Paper Bro
 • 2020-10-18 Anonymt
 • 2020-10-18 9o6jMd http://pills2sale.com/ levitra nizagara dobsonz
 • 2018-09-30 Hi i`m Stella Sex dating - bit.ly/2MwlbqO (my id840710) Stella
 • 2018-09-18 Utviklingshemmede får slike tilskudd som Arnt O. Stensland etterlyser for i Ski kommune i Akershus har foreldre til utviklingshemmede bygd bofellesskap med tilskudd fra Husbanken. Dette har ført til at andre kommuner har tatt kontakt med Ski kommune for å høre hvordan dem gjør det. Steinar Wangen
 • 2018-09-18 La utviklingshemmede som bygger eget bofellesskap eller egen bolig få samme tilskudd som kommunen får til sine bofellesskap. Ingen grunn til å opprettholde denne forskjellen. På sikt vil husleien bli betydelig mindre og beboerne slipper frykten for tvangsflytting. Arnt O. Stensland

Tips noen om siden