penger

Statsbudsjettet viser manglende prioritering av dem som trenger mest

For dem som har størst behov for tjenester, velter Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 rundt 400 millioner kroner over på kommunene.

Statsbudsjettet ble omtrent som forventet. Lite gjøres for å rette opp situasjonen til mennesker med utviklingshemming. Spesielt de som trenger mye bistand, kan rammes av store kutt. Samtidig med at det kuttes og ignoreres, så sukres budsjettet med økte bevilgninger til småsaker. I tillegg etableres håp for fremtiden gjennom gode tiltak som skal vurderes og utredes.

Unntaket er utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) som legger 100 millioner kroner ekstra på bordet for å sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne i bistandsarbeidet.

Det største kuttet kommer i Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett hvor innslagspunktet for ordningen med ressurskrevende tjenester økes med 50.000 kroner, et tall som er lite i statsbudsjettsammenheng. Tilskuddet gjelder 8035 personer. Lønns- og kostnadsvekst medfører at ordningen har en innebygd kostnadsøkning selv uten økning av innslagpunktet. Totaleffekten vil bli at kommunene må ut med drøyt 400 millioner kroner mer for dem med stort tjenestebehov i 2020, sammenlignet med 2019. Siden regjeringen Solberg tiltrådte i 2013 har innslagspunktet for ressurskrevende tjenester økt med 386.000 kroner. Den totale svekkelsen av ordningen er godt over tre milliarder kroner.Det er alvorlig fare for kutt i omsorgstjenestene i 2020, spesielt for dem med størst behov.

Siden 1980-tallet, har det vært en målsetning å øke kommunenes "frie inntekter". Tilskuddet til ressurskrevende tjenester er et øremerked tilskudd. I følge Kommunal- og moderniseringsdepartementet, så øker kommunenes frie inntekter med 1,3 milliarder. Tilskuddet til ressurskrevende tjenester er et øremerked tilskudd. 

Det er positivt at antallet tiltaksplasser innen Varig tilrettelagt arbeid øker med 300, dvs. en bevilgningsøkning på 38, 5 millioner. Med denne takten, kan en imidlertid regne med at det vil ta 111 år før de med utviklingshemming som ønsker å jobbe, får jobb.

Gratis SFO etter 4. årstrinn er også en positiv sak som øker bevilgningene for 2020 med 20 millioner. 

En del mindre budsjettøkninger for mer spesielle tiltak, vil en også finne. De store kuttene overfor dem som trenger mest overskygger dessverre gleden av budsjettets positive tiltak.

Jens Petter Gitlesen

7 oktober 2019

  • 2019-10-13 Skattleggingen av uføretrygden som lønn er et resultat av uførereformen som ble vedtatt av AP, SP og SV (den rødgrønne flertallsregjeringen) den 11.12.2011. Fenomenet Gjengs husleie ble vedtatt av Bondevik 2 regjeringen 26. mars som bestod av Krf, Høyre og Venstre, i 2016 innførte Høyre og Frp innførte trinnskatt som rammer alle uføre inkludert utviklingshemmede. Et fenomen NFU ikke har omtalt med et eneste ord. Det er etter min mening merkelig fordi dette har ført til en omfordeling hvor man betaler like mye skatt som før men har seks prosent mindre i rentefradrag på boliglån noe som også rammer utviklingshemmede. Jeg har selv vært innom tre VTA bedrift og jeg deler ikke oppfatningen om at man er heldig som er der for det første råder det en hemmelighetskultur der og for det andre viser det seg at i de VTA bedrifter hvor det er ryddig forhold skyldes det at de har folk på tiltak med ressurssterke pårørende. Til tross for at NFU er representert i styrerommet til VTA bedriftene gjennom rådet for funksjonshemmede skjer det ingenting på område. Tar man så en kort oppsummering av det politiske her snakker vi om vedtak som over tid er fattet av hele syv partier og som alle går utover vår målgruppe. Personlig stemmer jeg ikke på noen av disse partiene. Jeg stemmer på et parti som sier at uføretrygden skal skattlegges på samme nivå som pensjonister, dem vil skrote gjengs leie for kommunale utleieboliger, dem vil ha et ordnet arbeidsliv for alle inkludert personer på såkalt VTA osv. Jeg skulle ønske at flertallet av de tillitsvalgte i NFU gjorde det samme men nei. Til og med forbundslederen stemmer på et parti som fratok utviklingshemmede rett til bostøtte og som halverte rentefradraget, som fra opposisjonen støtter regjeringens skattelettepolitikk gjennom det såkalte skatteforliket som ble vedtatt i 2016. En kan derfor oppsummere med at denne bloggen på linje med de fleste andre bloggene som er forfattet av forbundslederen består av innholdsløs symbolpolitikk. Steinar Wangen
  • 2019-10-11 Er fostermor ,verge til en ungdom med spesielle behov . Trist at denne gruppen .gang på gang ,får mindre og mindre å klare seg for økonomisk . Gjengs husleie .ingen stønad til bil .full skatt på en stakkars trygd . Min sønn bor i bolig med bistand. .deler felleskapet med dårlig fungerende beboere . På grunn av epilepsi og anfall . Ingen å dele det sosiale liv. Enn så lenge støtte kontakt .Heldig som har jobb i en VTA bedrift. Vet ikke hvor mange ,runder ,søknader ,tårer jeg har brukt på kommunen. I de 23 årene ,jeg har vært fostermor . Ingen ting går på skinner . Stakkars de brukerne som ikke har pårørende .som står på for sine. Mitt ønske nå er at regjerings våkner ,og ser ,og tar vare på denne gruppen . To år til Stortings valg. Marit N Holmsen

Tips noen om siden