Bjørnar Laabak

Fredrikstads gigantavlastning på Stortingets dagsorden

Stortingsrepresentant Bjørna Laabak (Frp) finner seg ikke i Fredrikstad kommunes planer om å samle kommunens barneavlastning til en omsorgsfabrikk med 39 rom for barn med funksjonsnedsettelser.

Bjørnar Laabak som er i fra Fredrikstad og som også er aktiv i kommunepolitikken, stiller barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad følgende spørsmål:

Fredrikstad kommune planlegger å etablere et samlet avlastningssenter, med rom til 39 barn og unge med nedsatt funksjonsevne, i den tidligere institusjonen Furutun. Barn med funksjonsnedsettelser er gitt en spesiell beskyttelse både gjennom norsk lovverk, barnekonvensjonen og funksjonshemmedekonvensjonen samt en målgruppe for regjeringens likeverdsreform. Finnes det lovmessige eller politiske føringer for utforming, beliggenhet og størrelse for barneboliger og avlastningsboliger for barn?

Begrunnelse:

FNs barnekonvensjon fastslår at barnets beste skal ligge til grunn for alle handlinger som angår barn. Konvensjonens artikkel 2 etablerer et forbud mot diskriminering, også på grunnlag av funksjonsnedsettelse. Artikkel 23 vektlegger funksjonshemmede barns rett og myndighetenes plikt til å legge til rette for at også barn med funksjonshemming skal inkluderes i samfunnet. FNs funksjonshemmedekonvensjon sier omtrent det samme, men på et mer spesifikt nivå. Grunnlovens § 92 sier at staten skal «respektere og tryggje menneskerettane».

Fra «Veileder for landsomfattende tilsyn 2009 – Kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger», kan en blant annet lese at « ”boligene bør være mest mulig lik et vanlig hjem, med nødvendig tilspasning til barna som skal være der”. Boligene bør ligge gunstig til for skole, fritidsaktiviteter og lekeareal. Boligene bør være eneboliger, rekkehus eller leiligheter i den vanlige boligmassen med tilknyttede utearealer. Det bør ikke etableres boliger hvor flere enn fire barn bor, og det bør ikke være avlastningsplasser der barn bor fast. De som bor sammen bør i størst mulig utstrekning passe sammen i alder, interesser og behov.»

Det vektlegges fra administrasjonen at dette spørsmålet ikke er lov- eller forskriftsregulert, og at det er opp til kommunene selv å bestemme hvordan avlastning skal innrettes og organiseres.

Det tilbys i dag avlastningstjenester på til sammen 6 lokasjoner i kommunen. Flytting av all avlastning til Furutun, vil medføre nedleggelser av boligene som i dag benyttes til avlastning. Dette er et av flere viktige grep for å redusere kostnadsnivået, færre og større lokasjoner, med spesielt fokus på avlastningstjenesten.

Når Fredrikstad kommune kan planlegge avlastnings- og barnebolig med rom til 39 barn med store funksjonsnedsettelser, adskilt fra den øvrige befolkningen i en nedlagt institusjon, så synes det enten å mangle lovmessige eller andre virkemidler for å sikre at Norge etterlever funksjonshemmede barns rettigheter eller at kommunene ikke i tilstrekkelig grad er kjent med retningslinjene.

NFU takker stortingsrepresentant Bjørnar Laabak for sitt engasjement i saken og ser frem til statsrådens svar!

Jens Petter Gitlesen

29 april 2020

  • 2020-04-29 Merethe, det er vel snakk om begge deler. Sakspapirene finner du her: http://sru.fredrikstad.kommune.no/app#se:mote/moteid:26196/utvalgid:587 Jens Petter Gitlesen
  • 2020-04-29 Er Furutun ment og være et rent avlasningstilbud , eller er det også ment å brukes som barnebolig ? Merethe

Tips noen om siden