Sivilombudsmannens logo

Sivilombudsmannen ber Fylkesmannen i Innlandet om å slutte selv å definere hvem som skal være nærmeste pårørende

Fylkesmannen i Innlandet (tidligere Hedmark) har en praksis med å kaste foreldre og å oppnevne verge som nærmeste pårørende. I en sak fra Kongsvinger har Sivilombudsmannen konkludert med at Fylkesmannen ikke har lovhjemmel til å definere hvem som er nærmeste pårørende. Sivilombudsmannen har varslet departementet og bedt Fylkesmannen i Innlandet om å endre praksisen i samsvar med pasient- og brukerrettighetslovens bestemmelser.

Fylkesmannen i Innlandet (tidligere Fylkesmannen i Hedmark) har i lang tid hatt en praksis hvor pårørende fratas rollen som nærmeste pårørende med de rettighetene "nærmeste pårørende" er gitt i pasient- og brukerrettighetsloven.

Stort sett har det vært slik at pårørende som har vært svært kritiske til tjenestetilbudet til personer med utviklingshemming i Hedmark, ofte i forbindelse med bruk av tvang- og makt, er blitt kastet som "nærmeste pårørende". Verge eller en annen som er mer samstemt med Fylkesmannen, spesialisthelsetjenesten og de kommunale tjenestene er av Fylkesmannen utnevnt til "nærmeste pårørende", slik denne rollen er definert gjennom pasient- og brukerrettighetsloven. Fylkesmannens fremgangsmåte har vært effektiv i den forstand at myndighetene kan gjøre som de selv mener er best overfor innbyggere med utviklingshemming.

I en konkret sak fra Kongsvinger, har Sivilombudsmannen reagert på Fylkesmannens praksis. Demoniserende forklaringer fra myndighetenes side er ikke en tilstrekkelig grunn til å frata pårørende rollen som "nærmeste pårørende". NFU har i lang tid protestert mot praksisen som i realiteten åpner for grenseløse myndighetsovergrep.

Helse- og omsorgsdepartementet er blitt orientert om saken av Sivilombudsmannen. Orienteringen kan vanskelig kan leses annerledes enn at Helse- og omsorgsdepartementet må ta tak i saken og sikre en praksis i samsvar med grunnleggende rettsikkerhetsprinsipper og gjeldende lovverk.

Fylkesmannen i Innlandet blir bedt om å behandle den konkrete saken på ny og endre sin praksis. I dette ligger også at Fylkesmannen må gjennomgå andre tilsvarende saker som tidligere Fylkesmannen i Hedmark står bak.

NFU er kjent med den samme praksisen også i andre fylkesmannsembeter, men tidligere Fylkesmannen i Hedmark synes å ha vært verstingen også på dette feltet.

Jens Petter Gitlesen

21 desember 2019

  • 2020-01-02 Det var på tide at denne type offentlig overgrep ble definert som det det er, en ulovlighet👍🏻 Berit Ovesen
  • 2019-12-22 Takk. Jeg håper inderlig denne forkastelige praksis nå opphører straks. Solveig Jensen

Tips noen om siden