Coronavirus

Viktige spørsmål fra NFU Molde og omegn lokallag

NFU oppfordrer lokal- og fylkeslag til aktivt å søke dialog med kommunen om tjenestetilbudet og smittevernet under coronaepidemien. NFU Molde og omegn lokallag har skrevet brev til kommunen og hvor det stilles svært sentrale spørsmål. Andre lokallag kan gjøre tilsvarende.

Brev fra NFU Molde og omegn lokallag til Molde kommune:

Planlegging av kommunale tiltak for utviklingshemmede ved en ev. koronasmitte.

Som innbyggere har vi gjennom TV/ media god oversikt over statlige/ kommunale anbefalinger vi skal forholde oss til ved smitte kontakt eller påvist smitte. Helseforetakene har også gitt mye info om hva sykehusene kan/ vil stille opp med og hvordan de jobber for å få til gode tjenester.

Molde og omegn lokallag av NFU har noen problemstillinger knyttet til hvordan en tenker seg at tilbudene til mennesker med utviklingshemming skal dekkes under den pågående pandemien.

Som organisasjon vet vi jo godt at utviklingshemmede er svært ulike og derfor også kan trenge ulike tiltak. For noen må det trolig skreddersys individuelle løsninger som til og med kan være vanskelig å gjennomføre. Vi er usikre på i hvor stor grad dere samarbeider med pårørende / verger og informerer dem om hvordan dere planlegger tiltakene. Jamfør hvordan stat/ kommuner og sykehus informerer oss "alminnelige innbyggere" om hvordan våre tilbud vil være dersom vi blir smittet.

Noen situasjoner for utviklingshemmede som har kommunale tjenester som vi ønsker dere skal informere om:

  1. Karantene Vil dette skje i brukers bolig med personalet som går inn og gir bistand? Vil det bli tatt prøve av bruker pga. vanskelig omsorgssituasjon for å få større sikkerhet om smitte situasjonen? Vil personalet bruke smittevern utstyr? Økt bemanning?
  2. Påvist smitte med lite symptomer. Vil bruker bo i egen bolig? Det er vel svært få utviklingshemmede som kan klare seg alene, planlegger dere andre boformer? (jamfør f.eks. Molde kommune sine planer der smittede (innbyggere generelt i kommunen) som ikke klarer seg alene hjemme er tenkt samlet på sykehjem Disse avdelingene vil være bemannet med sykepleiere/ helsepersonell har fått trening i smittevern og observasjon) Hvem vil være medisinsk ansvarlig for oppfølging i egen bolig? Opplysninger i media viser at personer med smitte etter noen dager med sykdom kan relativt fort få endret allmenntilstand og behov for pustehjelpemidler? Vil dere ha kontinuitet i personalgruppa for å klare å registrere endringer, dersom det er de som skal ha dette ansvaret da?
  3. Sykehusinnleggelse Vil personalet kunne følge til sykehus? Ikke alle har pårørende som kan være med. Pårørende kan også være syk og ikke i stand til å følge. Mange utviklingshemmede vil trenge bistand ved en sykehusinnleggelse for å forstå hva som blir formidlet og sykehuspersonalet kunne vil trenge hjelp med kommunikasjon/ vurdering.
  4. Smitte hos personale som jobber rundt den enkelte bruker. Vil vi som pårørende bli informert?
  5. Informasjon til brukerne? Det er mye skremmende i media om pandemien. Og det å bli syk kan medføre møte med ukjente prosedyrer som smitteutstyr, karantene regler ol. Hva formidler dere av informasjon om dette til den enkelte?
  6. Samarbeider med pårørende/ verger Kanskje har pårørende mye kunnskap om hva som er viktig for «sitt barn» i møte med ukjente situasjoner og kan ha erfaring fra tidligere sykdomsperioder som botjenesten ikke nødvendigvis har. Hvis smittesituasjonen er der, må jo tiltakene iverksettes raskt. Da er det trolig ikke tid for de lange diskusjonene.

Dersom vi som pårørende blir informert om hva og hvorfor dere planlegger det dere gjør, kan der være lettere å forstå og godta et tiltak og med det lage færre konfliktsituasjoner i en akuttsituasjon. Og brukermedvirkning er fortsatt lovpålagt – og lurt!

På vegne av styret i NFU Molde og omegn lokallag

Astri Stranden

8 april 2020

  • 2020-04-12 Supert, Astri. Dette kan brukast til alle våre kommunar. Takk skal du ha ! Astrid JA. Andersen
  • 2020-04-08 Veldig bra Astri! Marianne Oma

Tips noen om siden