Kari Elster Moen

Godt arbeid i Bergen!

-Det er ikke tvil om at helsebyråd Rebekka Ljosland og hennes stab har mange gode og riktige intensjoner, sier leder av NFU Bergen lokallag, Kari Elster Moen, om Bergen kommunes utkast til Plan for tjenester til personer med utviklingshemming, 2018-2028.

På ulike facebooksider har lederen i NFU Bergen lokallag, Kari Elster Moen, rost Bergen kommune for utkastet til Plan for tjenester til personer mer utviklingshemming, 2018-2028. Det kan være av interesse å høre hva begeistringen skyldes.

-Planen er utarbeidet gjennom en åpen og det jeg oppfatter som ærlig prosess. Det har vært en reell brukermedvirkning og kommunen har aktivt søkt kunnskap om utfordringer og løsninger både fra brukersiden og fra andre kunnskaps-, forvaltningsnivå og forvaltningsorgan. Fylkeskommunen, NAKU, helseforetaket og andre sentrale aktører er blitt involvert. Kommunen har vært ærlig på utfordringene. De har ikke forsøkt å kamuflere mangler ved tjenestene i dag. Det gir en tillit til arbeidet, sier Kari Elster Moen.

Selv om prosessen har vært positivt, så er det vel planens innhold og iverksettelsen av planen som der det sentrale?

- Planen inneholder mye positivt. Det største løftet er at planen legger opp til å fjerne boligkøen og sikre at personer med utviklingshemming kan ha et hjem å flytte til når de går inn i voksenlivet. Det å sikre at personer med utviklingshemming får sitt eget hjem, er ett av fem satsingsområder i planen. De andre fire er støtte til familiene, å sikre gode overganger mellom ulike faser i livsløpet, legge til rette for at hver enkelt får mulighet til læring, mestring, deltakelse og gode utviklingsmuligheter gjennom hele livsløpet. Det fjerde satsingsområdet er å sikre gode og helhetlige tjenester, forteller lokallagslederen.

Planen sier ikke noe om brukerstyrt personlig assistanse, fremtidig brukermedvirkning og flere andre viktige forhold.

- Det er flere viktige forhold som planen ikke berører. Planen er heller ikke behandlet av kommunestyret. Nå er planen på høring. NFU Bergen lokallag vil komme med konstruktive innspill i sin høringsuttalelse. Jeg håper at flest mulig av våre medlemmer leser planen og gir innspill til lokallagets høringsuttalelse. Utkastet inneholder mye bra, men mer kan føyes til. Kanskje det viktigste er at planen er en erkjennnelse av at tilbudet til mennesker med utviklingshemming trenger et løft. Når viljen til å ta tak i utfordringene er til stede og det er en god dialog, så ligger forholdene godt til rette for store forbedringer.

Planutarbeidelse koster lite, tiltakene kan være dyre. Mange har erfart at gode intensjoner ikke følges opp. Hvilke garantier har dere for at planen følges opp?

- Om fremtiden er det ingen som har garantier, men en plan som forvaltningen står bak og som får bred politisk støtte i bystyret, vil være en god forankring. Byrådet har satt av midler i budsjettet til gjennomføring av flere tiltak, noe som sikrer gjennomføring. NFU Bergen lokallag vil ellers jobbe for at det jevnlig blir rapportert om utviklingen i forhold til planen. Med politisk og administrativ forankring og jevnlig rapportering, så har vi fått den beste sikkerheten som kommunen kan gi. fremtiden, sier en optimistisk Kari Elster Moen.

Jens Petter Gitlesen

30 september 2018

Tips noen om siden