Penger

Statlig strutsepolitikk og kommunale hushaier

Flere kommuner har husleiene såpass høye at beboerne verken har mulighet til å leve akseptable nøkterne liv. Blant disse kommunene er Oslo, Stavanger, Bodø, Hadsel og Sortland.

Personer med utviklingshemming har stort sett trygdeytelsen "Ung ufør". Denne gir 19.000 kroner per måned utbetalt. Noen få har noen titusener i tillegg i bonuslønn. Imidlertid er det de færreste med utviklingshemming som får jobb nå for tiden.

Husleiene har imidlertid økt til astronomiske beløp. Etter en kjapp runde blant noen medlemmer, fikk jeg følgende husleier rapportert:

Kommune       Husleie per måned, inntil
Hadsel   15.000 kroner
Sortland   14.000 kroner
Oslo   13.000 kroner
Bodø   13.000 kroner
Stavanger   13.000 kroner
Trondheim   13.000 kroner


Trygdeytelsen "Ung ufør" gir snaut 19.000 kroner utbetalt i måneden. Veiledende sosialhjelpssatser for enslige er 6.150 kroner per måned, men inkluderer ikke bolig, strøm og oppvarming. Imidlertid er sosialhjelp ment som en midlertidig hjelp. For leietakere med utviklingshemming er situasjonen permanent.

Forskrift om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning er utarbeidet med tanke på dem som årevis må leve med lite. I denne forskriften er minimumsbeløpet for enslige satt til 8.658 kroner per måned. Hadde mennesker med utviklingshemming blitt likestilt med gjeldsslavene, så skulle maksimal husleie vært under 11.000 kroner per måned, i de fleste tilfellene adskillig lavere. Mange vil nok også mene at det heller ikke er noen attraktiv målsetning å likestille mennesker med nedsatt funksjonsevne med gjeldsslavene.

"Satsene skal dekke alminnelige forbruksutgifter, herunder utgifter til kollektivtransport. Boligutgifter er ikke inkludert. Som boligutgifter regnes husleie, betjening av boligtilknyttet gjeld, boligforsikring, kommunale avgifter, festeavgift, nødvendig vedlikehold, felleskostnader i boligsammenslutninger og andre nødvendige utgifter som gjelder boligen. Utgifter til elektrisitet, oppvarming og innboforsikring anses ikke som boligutgifter", kan en lese. Mange med utviklingshemming har også vesentlige kostnader knyttet til funksjonsnedsettelsen som ikke inngår i "alminnelige forbruksutgifter".

Samtidig med at husleienivået har eksplodert, er bostøtten fjernet. Etter trygdereformen er brutto inntekt for personer med trygdeytelsen "Ung ufør" for høy til å kvalifisere til bostøtte.

NFU har tatt saken opp både med nasjonale og kommunale myndigheter, men til ingen nytte, med unntak av stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) som har stilt spørsmål med situasjonen.

Sett fra NFUs side, så bedriver statlige myndigheter strutsepolitikk, mens kommunale myndigheter er blitt den råeste bolighaien.

Jens Petter Gitlesen

2 februar 2019

  • 2019-02-25 Korfor kan dere ikke sette ned husleie for utviklingshemmede til 2500 kr Kasper
  • 2019-02-17 SV har fremmet forslag om å øke bostøtta og at nye uføretrygdede må få bostøtte som før. Dessverre har heller ikke AP stemt for dette ved flere anledninger. Nå fremmer sv forslag om å øke bostøtta igjen, og ender Husleieloven slik at kommunene må drive sosialt. Håper AP blir med på dette. Anonymt
  • 2019-02-05 Veldig bra at dere tar tak i dette. Bolighai er helt riktig, men er virkelig, virkelig rått når det er off. myndigheter som er haien. Steinar Wangen; syns du det hadde vært en god løsning når du trengte hjelp, at du måtte flytte i leilighet med noen andre? Eller kanskje fått en inn i din leilighet? Ikke...? - så hvorfor skal utviklingshemmede bo sammen? T.E.Andersen
  • 2019-02-04 Bostøtten har hele tiden vært regulert utfra bruttoinntekt. Det merket jeg allerede på nittitallet da jeg bodde i Moss hvor jeg plutselig fikk halvert bostøtten. Øyvind Sellevold har helt rett i at det blir utbetalt kommunal bostøtte for det kjenner jeg selv til fra Bærum. Selv om man i Oslo får utbetalt 3500 kroner i kommunal bostøtte betyr ikke det at man sitter igjen med 9500 kroner til livsopphold for strøm og husforsikring blir regnet som livsnødvendig utgift. Dette vet jeg fordi jeg selv har vært sosialklient. Lov om sosiale tjenester i Nav §18 første avsnitt sier: De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Det betyr at du tar inntekt minus husleie, strøm og forsikring. Hvis du da kan dokumentere at du sitter igjen med mindre enn veiledende norm har du krav på supplerende sosialhjelp. Dette har jeg selv fått. Når det er sagt synes jeg at NFU mangler en helhetlig politikk for på den siden beskylder de staten for å drive strutsepolitikk og kommunene for å opptre som bolighaier men samtidig er de i mot at flere utviklingshemmede bor sammen for da kaller dem det institusjoner. Disse utgiftsøkningene har kommet for å bli og da må man se på alternative løsninger som for eksempel at det bor to sammen i samme leilighet. Steinar Wangen
  • 2019-02-04 Det er riktig at den statlige bostøtten har blitt dårligere de senere år for uføretrygdede. Dette skjedde som følge av uførereformen i 2015. Likevel tar dere utgangspunkt i dem som leier en kommunal bolig. De som leier kommunal bolig i Oslo kan motta kommunal bostøtte, og denne har ikke blitt redusert slik som den statlige ordningen. I Oslo vil en ung ufør som leier en kommunal bolig til kr 13 000 per måned motta kr 3 500 i kommunal bostøtte. Det vil si at om man har snaut 19 000 kroner utbetalt vil man sitte igjen med 9 500 til livsopphold. Det er viktig å få fram dette slik at det blir gitt et riktig bilde av kommunenes boligpolitikk. Oslo kommune har lagt til grunn for sin kommunale bostøtteordning at det er personen som bor i boligen som subsidieres og ikke boligen. Det ble innført i år 2000 som følg av flere uheldige sider ved praksisen med å subsidiere boligen. For dem som er unge uføre og leier en privat bolig har den økonomiske situasjonen blitt dårligere som følge av redusert statlig bostøtte. Øyvind Sellevold
  • 2019-02-02 Bra dere tar dett opp, så bredt! Dette gjelder all tilbakegang over år! Litt nå og da, menjamt hele tia! Skriv gjerne mer! God helg! Kristine Haugen.

Tips noen om siden