Foto fra landsstyremøte

NFUs innspill til regjeringserklæring

Det vil etter all sannsynlighet komme en ny regjeringing innen kort tid. Hvilke partier som vil inngå i regjeringen vet vi lite om, men vi vet at en ny regjering vil presentere en ny regjeringserklæring.

På helgens landsstyremøte, ble det vedtatt å oversende følgende innspill til en ny regjeringsplattform.

Norsk Forbund for Utviklingshemmede sine innspill til de kommende regjernings forhandlinger.

Vi håper at følgende punkt kan inngå i en kommende regjeringserklæring:

 • Å inkorporere FNs funksjonshemmedekonvensjon (CRPD) i menneskerettighetsloven

 • Iverksette tiltak som medfører «at mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted, og hvor og med hvem de skal bo, på lik linje med andre, og ikke må bo i en bestemt boform» (CRPD, artikkel 19, pkt. a)

 • Arbeide for en inkluderende skole med fagplaner som kan gjelde alle elever.

 • Innfri løftene fra st.meld. 47 (1989-90) om å utvide dagens arbeidstilbud til mennesker med utviklingshemning og utvikle nye tilbud

 • Endre tvangslovgivningen og vergemålsordningen slik rettsikkerheten ivaretas og ordningene blir ikkediskriminerende og i samsvar med CRPD

 • Sikre at omsorgstjenesten oppfyller sin opprinnelige målsetning om å «Bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre»

 • Legge til rette for at utviklingshemmede får tilgang til et bredt tilbud av fritids tilbud på lik linje med alle andre

 • Iverksette tiltak som stopper og reverserer utviklingen av institusjonsomsorg i kommunene til mennesker med utviklingshemming.

Det vil si ikke mange boenheter samlet. Boliger skal plasseres i vanlige boområder. Tjenestene må være personrettede og ikke standardiserte. Antall tjenester den enkelte må forholde seg til i eget hjem må ned. Fakta om hvor mange tjenesteytere den enkelte har i løpet av ei uke/måned må registreres.

NFU har erfart uheldige sider ved å plassere ansvaret for politikken overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne i departementer uten sterke virkemidler på feltet. Vi håper derfor at en ny regjering vil:

 • Legge koordineringsansvaret for politikken overfor mennesker med funksjonsnedsettelser til Arbeids- og sosialdepartementet som allerede har ansvar for arbeidsmarkedstiltakene, hjelpemidler, trygd- og økonomiske sosialhjelp.

Jens Petter Gitlesen

 

26 september 2021

 • 2021-11-05 The quality and quantity of work produced in here is absolute informative. Thanks for sharing. My site:: 토토안전사이트 Patricia
 • 2021-11-04 Are any of you aware of Caldwells' products? I heard that they use great materials for their doors and they deliver right on time. Anyone mind checking their site out through https://caldwells.com/interior-doors/traditional-doors link? seo
 • 2021-10-07 Jeg støtter dette innspillet til den nye regjeringen. Vi er selv foresatte og verge til en mann i 30 åra, og kjenner at disse rettighetene må på plass så det ikke er noen tvil om at mennesker med utviklingshemninger skal ha samme rettigheter/plikter etter deres situasjon, som andre borgere i landet. Karen Slettbakk
 • 2021-09-26 Innspillene bærer preg av symbolpolitikk. Steinar Wangen
 • 2021-09-26 Flott innspill, får håpe det beste. Elfinn Færevåg

Tips noen om siden