FN-flagg

FN kritiserer Norge

En drøy uke etter at Stortinget stemte ned forslaget fra SV om å innarbeide FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i norsk loverk, ber FN Norge om det samme. Ytterligere kritikk kom også fra FN-komiteen som overvåker statenes etterlevelse av rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

FN-komiteen til mennesker med nedsatt funksjonsevne kom med krass kritikk av Norges etterlevelse av konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Blant anbefalingene fra komiteen med størst relevans for mennesker med utviklingshemming, finner vi at Norge bør/må:

 • Innarbeide konvensjonen i norsk lov, endre norske love slik at de blir i samsvar med konvensjonen. Norge må utarbeide en omfattende strategi og handlingsplan og bevilge de nødvendige midlene for å gjennomføre konvensjonen innen en klar tidsplan.
 • Trekke reservasjonene til konvensjonen (som Norge hevder ikke er reservasjoner, men "tolkningserklæringer").
 • Vurdere å slutte seg til individklageordningen.
 • Redusere forskjellen mellom situasjon til mennesker med nedsatt funksjonsevne på tverrs av kommunegrensene.
 • Sikre at funksjonshemmedes organisasjoner har en bærekraftig økonomisk situasjon.
 • Endre vergemålsloven til en lov om beslutningsstøtte.
 • Sikre at ingen kommer under vergemål uten at de ønsker det.
 • Sikre oppbyggingen av beslutningsstøttesystemer som sikrer at ingen bestemer over peroner med funksjonsnedsettelse, men at beslutningene er i samsvar med personens interesser og vilje.
 • Avslutte alle former for tvang og tvangsbehandling av mennesker med psykososiale- og kognitive funksjonsnedsettelser.
 • Utarbeide klare planer og tiltak for nedbygging av institusjoner og institusjonslignende boformer. Etablere tiltak som gjør det mulig for mennesker med nedsatt funksjonsevne å selv velge hvor, hvordan og med hvem de skal bo. Omdisponer de økonomiske midlene fra støtte til institusjonslignende boliger til støtte for å bo i ordinære bolige i ordinære bomiljø.
 • Sikre at den enkelte mottar tilstrekkelig med tjenester slik at alle kan leve aktive liv og delta i samfunnet.
 • Etabler nasjonale standarder for å gi effektive og individuelle støttetiltak til elever med funksjonsnedsettelser i den ordinære skolen. Tildele tilstrekkelige økonomiske og menneskelige ressurser for å sikre at elever med nedsatt funksjonsevne får den støtten som kreves for å delta i en inkluderende skole.
 • Sikre at alle lærere har de nødvendige forutsetningene for å bidra til at alle får en god opplæring i den inkluderende skolen.
 • Bidra til at valgmateriell er tilgjengelig og forståelig slik at alle kan delta i politiske valg.
 • Bidra til at fritidsaktiviteter er tilgjengelige for alle og at alle får anledning til å delta.

Punktene over er kun et lite utvalg av FN-komiteens anblefalinger. Nå gjenstår det å høre myndighetenes reaksjon på den omfattende kritikken fra FN.

Jens Petter Gitlesen

9 april 2019

 • 2020-06-09 wtf hva norge gjøre bruh!?!? pp
 • 2019-04-14 Dette er viktig informasjon gunn@sula.as
 • 2019-04-14 🐥🐰😊 Trodde det var en selvfølge at Norge lå i front internationalt i disse viktige menneske rettigheter. Håper presset på regjering blir stort nok til at dette ordner seg, da blir det vår jobb når det er valg, å se til hvilke politikere vi velger inn. Liss Baardsen
 • 2019-04-10 Jeg som trodde Norge hadde ratifisert MR og gjaldt for alle. Alle skal ha dekket sine behov og få sine rettigheter. Inger Wærstad
 • 2019-04-10 Karin Andersen kom med forslag om å inkorporere CRPD i Norsk lov fordi hun viste at det ikke ville bli vedtatt. Steinar Wangen
 • 2019-04-09 For vår nye Barne- og familieminister er løsningen på de funksjonshemmedes utfordringer å utvide byråkratiet med en koordinator, som «skal ta kampene [mot byråkratiet] for deg». Se innlegget her: https://bit.ly/2VA6fw3 Helsetilsynets undersøkelser viser grove og gjentatte lovbrudd, der byråkratiet får pålegg om å rette men ikke retter. Årelange klage- og ankeprosesser mot byråkratiet vil neppe forsvinne ved at byråkratiet utvides, men heller ved at det innføres mekanismer som gjør at Stortingets intensjoner gjennomføres i praksis ute i kommunene. Da trengs det bedre finansiering og sterkere statlig styring når lovbrudd påvises, slik flere partier tok til orde for i 2011: https://www.vg.no/i/a2504O. Lars Petter Endresen

Tips noen om siden