Bilde av mann som får ECT

Sykehusene villeder om elektrosjokk

Mens sykehusene hevder at elektrosjokk er en veldokumentert og effektiv behandling mot depresjon, finner Kunnskapssenteret og Helsedirektoratet ingen godt dokumenterte effekter.

Sykehuset Telemark sin nettside, kan en lese om elektrosjokk (ECT):

"Elektrokonvulsiv terapi (også kalt ECT) er en trygg og godt etablert behandling ved psykiatriske avdelinger i de fleste land. Effekten er veldokumentert for alvorlige depresjoner, men også for andre psykiske lidelser som mani og noen former for schizofreni. Ved alvorlig depresjon som kan være preget av næringsvegring, selvmordsfare og vrangforestilling, bør behandling med ECT være et førstevalg. Dette gjelder også depresjoner ved høy alder."

Tilsvarende finner en på nettsidene til Sykehuset Østfold, Helse Bergen, Helse Stavanger. Flere andre sykehus har tilsvarende og lignende omtale på sine nettsider. Finnmarkssykehuset skriver f.eks. at "Behandlingsmetodene som anbefales i veiledere og retningslinjer fra Helsedirektoratet har dokumentert god effekt."

Flere andre nettsider viderebringer påstandene fra sykehusenes nettsider. Fagfolk anbefaler også ECT-behandling overfor mennesker med utviklingshemming med alvorlig depresjon.

På oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomførte Kunnskapssenteret en systematisk gjennomgang av dokumentert effekten av ECT. Kunnskapssenteret fant ingen overbevisende eller entydig dokumentasjon av de positive effektene av ECT-behandling.

En metastudie fra 2010 som inngikk i Kunnskapssenterets systematiske gjennomgang konkluderer i klar tekst: Det finnes ingen kontrollerte studier som viser at ECT reduserer sjansen for selvmord og det finnes heller ikke robuste funn fra andre typer studier som støtter opp under hypotesen om ECT som effektiv behandling mot depresjon. 

Helsedirektoratet utarbeidet i 2017 nasjonale anbefalinger om ECT-behandling. Ved alle lidelser hvor det kan være relevant å anvende ECT-behandling, fant Helsetilsynet at dokumentasjonen var svak:

Helsedirektoratets ECT-anbefalinger

Det hører med til historien at FN-komiteen som overvåker statenes etterlevelse av konvensjonen om økonomiske-, sosiale- og kulturelle rettigheter ber Norge å slutte med ECT-behandling uten fritt og informert samtykke til behandlingen.

Hadde sykehusene drevet med kjøp og salg, så ville de blitt tatt for villedende reklame. Når det bare er folks helse det er snakk om, så synes villedende reklame å være mer akseptabelt enn i kremmervirksomheten.

Jens Petter Gitlesen

31 januar 2020

  • 2020-02-04 I 2018 døde 674 mennesker etter å ha tatt sitt eget liv. 472 menn og 202 kvinner. Så vil man ha slutt på behandlingsformer som redder liv. Det er rett og slett skremmende holdninger. Steinar Wangen
  • 2020-02-04 Takk for å ha blitt gjort oppmerksom på at denne behandling dessverre fremdeles brukes. Jeg håper det blir slutt på å bruke denne behandlingsmetode så fort som mulig. Solveig Jensen
  • 2020-01-31 Jeg har også lest referansene i artikkelen. Det Gitlesen referer fra referansene er en ordrett sitering. Det Gitlesen ikke nevner er bivirkninger av ECT behandling og det finner jeg meget spesielt da også dette er nevnt i de samme referansene. Når det er sagt er ikke dette det største problemet. Det mest spesielle er blogginnlegget gir inntrykk av at forbundslederen besitter større kompetanse på psykiatri enn de som jobber i psykiatrien og det opplever jeg rett og slett som useriøst for så vidt jeg vet er Gitlesen utdannet sosialøkonom og dermed fremstår hans utspill som irrelevant som ikke kan tas seriøst. Steinar Wangen
  • 2020-01-31 Jeg tror nok du evner å lese, Martin Thoresen Eriksen. Jens Petter Gitlesen
  • 2020-01-31 Jeg har lest alle referansene du nevner i denne artikkelen. Jeg klarer ikke å se den samme konklusjonen. Kan du hjelpe meg ift hvor jeg kan lese de resultatene du viser til? Martin Thorseth Eriksen

Tips noen om siden