Norges lover

Stortingsflertallet fornøyd med situasjonen for vanskeligsstilte i boligmarkedet

SV fremmet forslag om å endre husleieloven og andre tiltak for å sikre at sosiale boliger har leiepriser vanskeligstilte kan betale. I følge stortingsflertallet, er det imidlertid ikke nødvendig å styrke politikken på feltet. Stortingsflertallet synes å mene at situasjonen er bra som den er.

Det at en er uenig i innstillinger, debattinnlegg og vedtak i Stortinget, er politikkens vesen. En har ulike verdier og ulik vektlegging av verdier. Slik er det ikke med innstillingen og debatten knyttet til SVs forslag om å sikre akseptable husleier for vanskeligsstilte i boligmarkedet. Her er det virkelighetsbeskrivelsen fra stortingsflertallet som bør vekke bekymring:

Blant våre medlemmer i boligkø, de som har opplevd galopperende husleieøkninger og de som betaler godt over 10.000 kroner per måned i leie, vil neppe si seg enig med regjeringspartienes medlemmer i kommunal- og forvaltningskomiteen når de påstår at: "Kommunene har et sentralt ansvar for å medvirke til at alle som ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, får tilstrekkelig hjelp. Disse medlemmer har tillit til at kommunen tar dette ansvaret".

Mer overraskende er det at Arbeiderpartiet kommer med lignende og verre uttalelser når de "har tillit til at kommunene håndterer leiepriser for sosiale boliger og omsorgsboliger i kommunalt eie på en god måte. Kommunene må blant annet ta hensyn til vedlikeholdsbehov når husleie fastsettes. En begrensning av kommunenes handlingsrom på dette området vil kunne bety at andre kommunale oppgaver vil måtte nedprioriteres".

I stortingsdebatten sa Mari Holm Lønseth (H) blant annet at: "Med Høyre i regjering har vi styrket bostøtten. Den er målrettet, sånn at store barnefamilier får mer". NFU har først og fremst fått med seg at ingen med trygdeytelsen Ung ufør kvalifiserer til bostøtte etter trygdereformen. Inntekten er for høy.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) la vekt på at "De økonomiske virkemidlene på boligmarkedet må være mest mulig rettet mot personer som trenger det, og ikke mot boligen", et merkelig utsagn i og med at investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjem er rettet mot boligen og ikke mot personene som trenger bolig. Når statsråden trekker frem det kommunale selvstyre som argument mot regulering av urimelige husleier, så forteller det mest om nedprioritering av uføretrygdede og andre som ikke har råd til å betale 10-15.000 kroner per måned i husleie.

Den eneste som trakk mennesker med utviklingshemming inn i debatten, var Karin Andersen (SV):

"Vi har også med utgangspunkt i henvendelser fra Norsk forbund for utviklingshemmede sett at svært mange steder er husleiene i de kommunale omsorgsboligene og kommunale sosialboligene for høy. Det har også vært eksempler på det i Oslo som har vist at med lovverket som gir kommunene rett til å ta gjengs leie, ender man opp med et leienivå som er helt umulig å greie for disse menneskene, for her er jo inntekten gitt. Hvis man f.eks. er ung ufør, har man utbetalt omtrent 19 000 kr. Og når kommuner som Hadsel tar 15 000 kr i måneden i husleie, Sortland tar 14 000 kr i måneden, og Bodø, Stavanger og Trondheim tar 13 000 kr i måneden, sier det seg selv at dette ikke går. Hva i all verden er poenget med at kommuner skal kunne få lov til å ta slik husleie i boliger til f.eks. vanskeligstilte og uføre, der inntekten er gitt.

Utviklingen i bostøtte har også gått sånn at om man har ordningen ung ufør nå, tjener man for mye til å få statlig bostøtte. Det betyr at dette er mennesker som er lut fattige, og som kommunen ellers er nødt til å supplere med sosialhjelp for at de skal ha råd til å bli boende. Det har til og med vært stygge saker der det har vært fremmet utkastelse overfor slike mennesker."

Jens Petter Gitlesen

6 juni 2019

  • 2019-09-28 Mener du virkelig at denne gruppen skal berges av sosialhjelp. Da er kravet at de selger alt av verdi, samt finner billigere bostad før utbetaling. Berit Ovesen
  • 2019-09-28 Boligpolitikken for mennesker med utviklingshemming er umenneskelig. Bruttoinntekten er for høy til å få statlig eller kommunal bostøtte, samt sosialhjelp. Med husleie på det nivået kommunene legger seg på vil noen sulte, det vil ikke være nok til klær og ferier eller fritidsaktiviteter vil være langt utenfor budsjettet. Noen kan få hjelp av foreldre, men langt fra alle. Foreldre har ofte begrensede midler pga stort omsorgsansvar i mange år. De som har uttalt at alt er såre vel, bør få leve i noen måneder på 4000 kr til mat, transport, medisiner, strøm, telefon, klær, egenandeler, fritid og ferie. Så kan vi snakkes når den tredje måneden er over. Berit Ovesen
  • 2019-06-07 Man er her er negativt overrasket over uttalelsene fra Arbeiderpartiet. Det skjønner jeg ikke. Gå til voteringsoversikten når stortinget behandlet uførereformen. Her ble det behandlet et forslag fra tre av de borgerlige partiene som gikk ut på at bostøtteordningen skulle behandles i god tid før innføring av ny uføretrygd. Dette ble stemt ned av den rødgrønne regjeringen. At SV stemte ned forslaget har en sammenheng med at AP og SP skulle komme med et eget opplegg som de mente var bedre enn opposisjonen. Det skjedde ikke noe som indikerer et løftebrudd. Derfor er det for meg totalt uforståelig hvordan en stor andel av tillitsvalgte hos NFU kan stemme på og være politisk aktive i Arbeiderpartiet. For AP ville ikke utviklingshemmede vell, både AP og SP fører Høyrepolitikk fordi de er redd for å miste velgere til Høyre og Frp. Dette så man i behandlingen av uførereformen, pensjonsreformen og i skatteforliket. Det påstås at utviklingshemmede får utbetalt ca. 19000 kroner pr mnd. Dette er med respekt å melde feil. Utviklingshemmede får mindre enn det. Jeg er selv ung ufør og det utgjør 2,91 G for enslige som tilsvarer 290.587 kroner brutto pr år. Dette tilsvarer 24215 kroner i brutto månedsinntekt. Jeg får utbetalt 19000 kroner og det er fordi jeg har et boliglån noe som medfører at jeg har rentefradrag på 22% på boliglånet. Utviklingshemmede på det kommunale leiemarkedet har ikke dette rentefradraget og derfor må ut med mer i skatt så jeg vil derfor anta netto månedsinntekt for denne gruppen ligger på mellom 18 og 18500 kroner. I tillegg ser det dessverre ut som at NFU har begrenset kunnskap om rettigheter for når du har inntekt på 18000 kroner og husleie på 14 til 15000 har man etter loven krav på supplerende sosialhjelp for det finnes en veiledende norm som sier at når utgifter som husleie, strøm og innboforsikring er betalt skal man sitte igjen med en veiledende sats som utgjør 6150 kroner pr mnd. Man har mindre enn dette igjen når man betaler gjengs husleie og da søker man supplerende sosialhjelp. Dokumentasjon man da må levere er inntekt som uføretrygd evt. biinntekt som for eksempel fra tiltaket VTA, husleie, strøm, innboforsikring og kontoutskrift for siste tre måneder så det gjelder å følge med på hvilke rettigheter utviklingshemmede faktisk har. Steinar Wangen
  • 2019-06-06 Meget vanskelig å forstå alle disse argumenter som flertallet på Stortinget fremfører, lite forståelse for hvordan mennesker med nedsatt funksjonsevne sliter økonomisk grunnet nedskjæring i alle bauger og kanter.Skuffende. Per Tollefsen

Tips noen om siden