Sheida Sangtarash og Trine Skei Grande

Trine Skei Grande svarer Sheida Sangtarash

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande svarer stortingsrepresentant Sheida Sangtarash (SV) om hvordan regjeringen vil forholde seg til FNs anbefalinger for å sikre rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Norge ble kraftig kritisert av FN-komiteen som overvåker statenes etterlevelse av konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter. Stortingsrepresentant Sheida Sangtarash (SV) stilte følgende spørsmål til statsministeren:

Den periodiske rapporteringen om Norges etterlevelse av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne er avsluttet for denne gang med FN-komiteens avsluttende kommentarer og anbefalinger til Norge.

Hvordan planlegger regjeringen å forholde seg til FN-komiteens anbefalinger, og vil regjeringen rapportere om arbeidet eller på andre måter involvere Stortinget i arbeidet med å etterkomme FN-komiteens anbefalinger?

Svaret kom fra kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande og var i korthet:

  • Regjeringen har lagt fram strategien "Et samfunn for alle" – Regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2020 – 2030.
  • Regjeringen arbeider nå med en egen handlingsplan med innsatser og tiltak som skal bidra til likestilling av personer med funksjonsvariasjoner.
  • Justis- og beredskapsdepartementet har nylig hatt forslag til endringer i vergemålsloven på høring.
  • Regjeringen oppnevnte i 2016 et lovutvalg som skal foreta en samlet gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren. Utvalgets mandat omfatter blant annet å utrede forholdet til våre internasjonale forpliktelser, blant annet FNs konvensjon om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne og vurdere om det er behov for endringer i regelverket for å imøtekomme disse forpliktelsene.
  • Regjeringen arbeider nå med en egen stortingsmelding som skal omhandle rettigheter til personer med utviklingshemming. Regjeringen tar sikte på å legge fram stortingsmeldingen i løpet av våren 2020.
  • Stortinget blir involvert i oppfølgingen av FN-komiteens anbefalinger på ordinær måte gjennom behandling av meldinger, budsjett- og lovforslag.
  • Regjeringen skal innen 03.07.2023 levere Norges neste rapport til FN-komiteen. Her vil komiteens anbefalinger bli besvart.

Vi kan imidlertid registrere at kultur- og likestillingsministeren ikke nevner tiltak som er bestemt etter at FN-komiteen kom med sine anbefalinger. Trine Skei Grande kommenterte heller ikke punktet om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i norsk lov. Venstre støtter trolig en slik inkorporering, de støttet norsk ratifikasjon av tilleggsprotokollen om individuell klageadgang. Det er nok andre av regjeringspartiene som står bak motstanden.

Så skal det bli interessant å høre om stortingsrepresentant Sheida Sangtarash er fornøyd med svaret.

Hele spørsmålet, begrunnelsen og hele statrådens svar, finner du her.

Jens Petter Gitlesen

4 mai 2019

  • 2019-05-05 Når CRPD ble ratifisert hadde vi rødgrønn flertallsregjering så dette forteller vel egentlig at det foreligger et tilnærmet politisk konsensus som sier at konvensjonen ikke blir inkorporert. Slik artiklene er formulert er det heller ikke realistisk at den blir inkorporert fordi dem neppe hadde utviklingshemmede i tankene når dem lagde konvensjonen. Jeg mener derfor det må jobbes for at utviklingshemmede tas inn i barnekonvensjonen for den er inkorporert i Norsk lov. Steinar Wangen
  • 2019-05-04 Trine Skei Grande (V) sitt svar til Torstein Vik gir også et inntrykk av at regjeringen sitter på gjerdet. https://www.aftenposten.no/article/ap-9vkp4q.html Lars Petter Endresen
  • 2019-05-04 Det er 6 år siden menneskerettighetskonvensjonen (CRPD) ble ratifisert av Norge. Norge brukte også 7 år på å ratifisere konvensjonen. Nå kommer Regjeringen ved ansvarlig minister med nye utsettende tiltak. Min datter har allerede mistet muligheten til menneskerettigheter og selvbestemmelse fra hun var hun var 13 til hun nå er 25 år. Det har hatt dramatiske konsekvenser for henne. Hvor mye lengre skal hun fratas elementære menneskeretter som fravær av (ulovlig) tvang, valg av bosted og generell selvbestemmelse? Berit Ovesen

Tips noen om siden