Hedvig Ekberg

Kritisk til dommen i Vågåsaken

– Dommen i Vågåsaken fremstår som dårlig begrunnet, sier NFUs generalsekretær Hedvig Ekberg.

Hedvig Ekberg, NFUs generalsekretær, er jurist og har lang erfaring fra alle typer av saker på NFUs områder. Hedvig Ekberg uttrykker seg svært kritisk til dommen fra Eidsivating lagmannsrett, både når det gjelder domsslutningen og dommens begunnelse.

– Jeg savner begrunnelsene i rettens drøfting. Klarest kommer dette frem når det gjelder å ilegge leietakerne saksomkostninger. Retten gir ingen begrunnelse for avgjørelsen, men sier bare at unntaket fra tvistelovens bestemmelser om sakskostnader ikke kommer til andvendelse.

– Når lagmannsretten i tillegg opphever tingrettens avgjørelse om ikke å idømme saksomkostninger, så er dette svært uvanlig på husleiefeltet. Jeg kan ikke fri meg fra å trekke parallelen til den velbemidlede slalåmkjøreren Henrik Kristofferse som nylig tapte sin sak overfor skiforbundet. Kristoffersen ble fritatt fra saksomkostningene, men i tvangsflytting av utviklingshemmede, en type sak som aldri har vært for retten før, så idømmes ubemidlede uføretrygdede sakskostnader.

– Selve vurderingen av flyttingen, bruker retten en side på. Her synes retten å ha glemt at husleieloven har som siktemål å verne om den svake parten. I stedet vektlegges utleiers behov, eller som det står i dommen: "Det må også legges vekt på at kommunen må drive så rasjonelt og effektivt som mulig for å optimalisere det samlede helse- og omsorgstilbudet innenfor eksisterende økonomiske rammer". Dommens begrunnelse imøtegår i liten grad argumentene som leietakerne fremfører.

– Det fremstår som underlig at retten vektlegger kommunens økonomiske motiver. Hadde saken dreid seg om tjenester, så ville det vært et saklig argument. På husleiefeltet vil en finne svært mange saker hvor leietakers ulemper ved en oppsigelse vektes tyngre enn utleiers økonomiske motiver for flytting, sier generalsekretær Hedvig Ekberg.


Ønsker du å støtte beboerne i Moavegen bofellesskap i Vågå kommune med kostnadene til domsstolsbehandlingen, så kan du enten gi bidrag til:


"Rettshjelp ankesak" Bakkontonummer 1506.09.27097
Vipps # 524990 (Husk å trykk "kjøp og betal" før søker på nr.)

Eller du kan gi bidrag via innsamlingsaksjonen på facebook.

Jens Petter Gitlesen

16 mai 2019

  • 2019-05-17 For at saken skal bli behandlet i høyesterett må det enten foreligge saksbehandlingsfeil eller feil lovanvendelse så sannsynligheten for at det blir behandlet i Høyesterett er derfor ekstremt liten så kronerullingen fremstår derfor ikke som noe annet enn som en ren ekstrainntekt til NFU. En ting jeg finner spesielt er at Hedvig Ekberg som jurist reagerer på at de utviklingshemmede må betale saksomkostninger. Det forteller meg at ho ikke følger med i timen for det er vanlig rettspraksis at lagmannsretten setter tingrettens avgjørelser til side. Steinar Wangen
  • 2019-05-16 Det er en måneds frist for å anke til Høyesterett. Om Høyesterett vil behandle saken, er en annen sak. Nåløyet er trangt. På den annen side, er dette første tvangsflyttingssaken på vårt område som føres for retten, noe som bør kunne tilsi at saken har prinsipielle sider. Jens Petter Gitlesen
  • 2019-05-16 Er dommen endelig eller kan den ankes? Vil det bli gjort? Elfinn Færevåg

Tips noen om siden