Justiskomiteen

NFU sendte brev til Justiskomiteen

Stortinget skal behandle et forslag om gjennomgang av vergemålsloven. NFU sendte innspill og løsninger til komiteens medlemmer.

Til medlemmene av Stortingets justiskomite

 

                                                                                                           Granneskrossen den 17.02.2021

 

 

Angående dokument 8:77 S (2020-2021): Representantforslag om å styrke og forbedre vergemålsordningen

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) har i lang tid bistått medlemmer i vergemålssaker. Vi har sett behovet for grunnleggende endringer på feltet og forsøkt å jobbe politisk for å få til endringer som sikrer den enkelte nødvendig bistand, samtidig med at den enkeltes selvbestemmelse opprettholdes og at ordningen er underlagt rettsikkerhetsgarantier.

Dokument 8:77 S (2020-2021) foreslår en helhetlig gjennomgang av vergemålsordningen. Men forslaget som er fremmet er langt i fra helhetlig og bærer preg av å være et innspill fra foreningen til de faste vergene. Det er absolutt behov for en gjennomgang av feltet, men å starte med de faste vergenes situasjon, blir å begynne å nøste fra feil ende.

Siktemålet med lovgivningen og oppfølgingen av lovgivningen er primært dem som er under vergemål. Glemmer en målgruppen og har for sterkt fokus på en partsinteresse, så kan en komme galt avsted. Gjennom VGs avsløringer i Tolgasaken, ble vi gjort kjent med Magnus som ufrivillig var under frivillig vergemål og måtte be vergen om penger til den minste ting. I tillegg måtte Magnus betale vergen godtgjørelse for å bli fratatt sin selvbestemmelse.

Riksrevisjonens kritikk

Riksrevisjonens rapport om vergemålsreformen, kom med alvorlig kritikk av reformen. Tidligere justis- og beredskapsminister Sylvi Listhaug sa seg i hovedsak enig i kritikken i brev til Riksrevisjonen datert den 18.01.2018. Fra brevet kan en merke seg at justisministeren sier seg enig med riksrevisjonen i at

 • Vergemandatene ofte er såpass generelt utformet at det er opp til den enkelte verge å individtilpasse mandatet og på den måten svekke rettsikkerheten.

 • Det innhentes i liten grad synspunkter fra personen som blir satt under vergemål, som i hovedsak er ment å være en frivillig ordning.

 • Opplæringen av verger er mangelfull.

 • Tilsynet med verger er stort sett begrenset til kontroll med vergeregnskap.

Den samme kritikken finner en i komitemerknadene fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.

Justis- og beredskapsdepartementet forsøkte å bedre på situasjonen ved å utarbeide tolkningsuttalelsen Vergemålsloven §§ 20 og 33 – samtykkekompetanse, en uttalelse som går i riktig retning. Imidlertid har vi i liten grad merket endringer i praktiseringen av vergemålsordningen, verken som følge av Riksrevisjonens påpekninger eller departementets oppfølging av Stortingets påpekninger.

Menneskerettslige aspekt

FNs funksjonshemmedekomite, kom med alvorlige bekymringer og gjennomgripende anbefalinger til Norge og vår vergemålsordning i sine avsluttende merknader til Norges første rapport (se side 6, om artikkel 12).

Mye av de samme bekymringene og anbefalingene er også fremmet av Norges institusjon for menneskerettigheter samt Likestillings- og diskrimineringsombudet både i innspill til FN-komiteen og i andre sammenhenger som høringsuttalelser til Tvangslovutvalgets innstilling mm. I stedet for dagens vergemålsordning hvor verge ofte bestemmer hva som er personens beste, så anbefales beslutningsstøtte, dvs. en ordning hvor den enkelte får hjelp til å utøve sin selvbestemmele.

Arbeidet med å utarbeide beslutningsstøttesystemer, synes ikke å ha kommet igang i offentlig regi. Imidlertid har Uloba startet et eget finansiert prosjekt hvor det utarbeides og utprøves en ordning basert på en modell fra Canada.

Faste vergers rolle

I følge vergemålslovens § 21, kan vergemål omfatte økonomiske og personlige forhold. Alminnelige- og faste vergers godtgjørelse varierer med om mandatet gjelder ett av eller begge områdene. Det kan være vanskelig å skille økonomiske fra personlige forhold fordi personlige interesser og behov kan ha en økonomisk konsekvens. Økonomi, kan sette begrensninger på personlige forhold.

Når vergemålet er begrenset til økonomiske forhold og ikke gir nevneverdige konsekvenser på det personlige området, så kan det tenkes at faste verger kan gjøre en god jobb. Når det gjelder det personlige området eller økonomiske forhold som gir store konsekvenser på det personlige området, er det vanskelig å se hvordan faste verger kan gi den nødvendige bistanden og ta de nødvendige hensynene til personer som de ikke kjenner.

Mennesker med utviklingshemning har stort sett en enkel økonomi. De er i hovedsak uføretrygdet gjennom hele voksenlivet. Mangelfullt eller manglende språk er ikke uvanlig. En må ha god kjennskap til personen for å vite hva som er i personens interesser. En slik kjennskap har faste verger ikke og det vil i praksis heller ikke være mulig å etablere en slik kjennskap. Det er vanskelig å se hvordan faste verger kan utøve sitt oppdrag på en god måte overfor mennesker med utviklingshemning.

Kommunale tjenester setter ofte sterke begrensninger på det personlige området til mennesker med utviklingshemning. Ofte er tjenestene mangelfulle og ikke i samsvar med tjenestemottakers behov. Forholdet dokumenteres blant annet gjennom tilsynsrapporter. Det kan også nevnes at NFUs ansatte jurister bistår i rundt 600 saker hvert år. Skal en sikre mennesker med utviklingshemning på det personlige feltet, så kan en risikere å måtte ta flere klagerunder, noe som også krever kjennskap til personen og stor tidsbruk.

I forbindelse med vedtak om tvang- og makt overfor mennesker med utviklingshemning etter helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9, kreves det i § 9-3 at personen skal ha verge. Verge er en rettsikkerhetsgaranti som skal kunne foreslå alternative tiltak eller mindre inngripende tiltak. Skal en utøve en slik oppgave, så kreves god kjennskap til personen og situasjonen som personen er i. Faste verger har ikke forutsetninger til å utøve rollen.

Når faste verger ikke har forutsetninger for å utøve sin oppgave på en god måte overfor mennesker med utviklingshemning og kontrollen med ordningen er begrenset til kontroll av vergeregnskaper, så vil ordningen med faste verger kunne være et stort rettsikkerhetsproblem.

Faste verger sparer ikke samfunnet for store beløp

I representantforslaget hevdes det at faste verger sparer samfunnet for store beløp i forvaltning. Det er vanskelig å se noen som helst direkte besparelser med faste verger. I den forstand at faste verger ikke klager på tjenester eller har bidrag i tvangssaker, så kan man si at de letter byrden på forvaltningen, men argumentet i representantforslaget, var neppe ment i den retningen.

Godtgjørelse og utgiftsdekning til verge, betales av den som er pålagt ordningen. De fleste med utviklingshemning har trygdeytelsen Ung ufør med rundt 19.000 kroner utbetalt per måned. Er en verge både på det økonomiske og personlige området, så får pårørende verger ingen godtgjørelse. Alminnelige verger godtgjøres med 4000 kroner per år, mens faste verger godtgjøres med 10.000 kroner per år. Ut over dette er timesatsene for alminnelige verger 200 kroner, mens den for faste verger er 400 kroner. Kostnadene med faste verger gjør et kraftig innhogg hos mennesker med en svært svak økonomi. Når nytten av faste verger kan betviles og faste verger ofte overstyrer vergehaver, så bør en være forsiktig med å øke belastningen på vergehaver.

Ta tak i Riksrevisjonens kritikk og FNs funksjonshemmedekomitesanbefalinger

Arbeidet med å imøtekomme kritikken fra Riksrevisjonen har ikke kommet nevneverdig lenger siden 2018. Arbeidet med å følge opp anbefalingene fra FNs funksjonshemmedekomite, synes ikke påbegynt. NFU håper behandlingen av dokument 8:77 S (2020-2021) kan bidra til å få fortgang i reformarbeidet slik at vergemålsordningen ikke blir værende en trussel mot myndige menneskers selvbestemmelse, men en hjelp til at også mennesker med utviklingshemning kan få den hjelp de trenger for å styre sine liv i samsvar med sine interesser.

 

                                             Med hilsen                
                                                          
                                            Jens Petter Gitlesen                
                                            Forbundsleder                
17 februar 2021

 • 2021-10-16 I am impressed by the information that you have on this blog. It shows how well you understand this subject. world cup 2022 tickets Anonymt
 • 2021-10-11 Council Of Higher Secondary Education, Odisha Conducts Final Exams Every Spring For Higher Secondary Examination (CHSE), Council Of Higher Secondary Education Examinations 12th Examinations Of Other Courses Conducted By Council Of Higher Secondary Education, Odisha Is Announced By CHSE, Odisha.Odisha Plus Two Blueprint 2022 CHSE 12 model paper 2022 CHSE Plus II model paper Blueprint for CHSE Odisha Plus Two model paper 2022 Odisha +2 Marking Scheme 2022 Odisha 12th Sample Paper 2022 Blueprint for CHSE Odisha Plus Two model paper 2022 Download CHSE Odisha Plus Two model paper 2022 in PDF format. Date of the Exam Every year, in the month of March, the CHSE(O) Board conducts examinations in the streams of Arts, Science, Commerce, and Vocational Education. Odisha +2 Marking Scheme 2022
 • 2021-10-08 Hi there, I simply hopped over in your website by way of StumbleUpon. Now not one thing I’d typically learn, but I favored your emotions none the less. Thank you for making something worth reading. 먹튀검증업체 먹튀검증업체
 • 2021-10-08 Hi there, I simply hopped over in your website by way of StumbleUpon. Now not one thing I’d typically learn, but I favored your emotions none the less. Thank you for making something worth reading. 먹튀검증업체 먹튀검증업체
 • 2021-10-06 Many thanks for the article, I have a lot of spray lining knowledge but always learn something new. Keep up the good work and thank you again. 먹튀사이트 먹튀사이트
 • 2021-10-06 I'm so happy to finally find a post with what I want. 메이저토토사이트 You have inspired me a lot. If you are satisfied, please visit my website and leave your feedback. 메이저토토사이트
 • 2021-09-28 Wow! Such an amazing and helpful post this is. I really really love it. It's so good and so awesome. I am just amazed. I hope that you continue to do your work like this in the future also Food Marketing Services sasa
 • 2021-09-27 Your web site is great. I was extremely touched by this short article. I'm so satisfied to locate the write-up I have actually been searching for a long period of time. I covet the number of individuals sympathize with your writing. You discover a great deal of understanding from my writing. 바카라사이트 casinoesc
 • 2021-09-25 Nice post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon everyday. It’s always useful to read through content from other authors and use something from other sites. alobong88 alobong88
 • 2021-09-25 Nice post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon everyday. It’s always useful to read through content from other authors and use something from other sites. alobong88 alobong88
 • 2021-09-21 I have been looking for articles on these topics for a long time. 메이저놀이터 I don't know how grateful you are for posting on this topic. Thank you for the numerous articles on this site, I will subscribe to those links in my bookmarks and visit them often. Have a nice day 메이저놀이터
 • 2021-09-21 I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good work... UK Board 10th Question Paper topseo
 • 2021-08-31 I am so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the random misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc. 메이저토토 메이저토토
 • 2021-08-03 I'm so happy to see such a good article after a long time, so I'd appreciate it if you gave me more information.안전놀이터 안전놀이터
 • 2021-08-02 I find a very good website for the maths tuition, You can visit this site. mathstuition
 • 2021-07-27 スーパーコピーブランド時計、バッグ、財布大特価活動を追跡して報告最新しファッション情報、適切な方法で着る方法を教え、有名人がどのように服を着てマッチするかを習得して理解する! https://www.ecopya.com/blog/ スーパーコピー https://www.ecopya.com/RolexCopy スーパーコピーロレックス スーパーコピー
 • 2021-06-30 Your website is really cool and this is a great inspiring article. 안전놀이터 d
 • 2021-06-26 I need to position my website very high in Google both in México luxury certified courses sdf
 • 2021-06-25 We have sell some products of different custom boxes.it is very useful and very low price please visits this site thanks and please share this post with your friends. 토토사이트검증 df
 • 2021-06-23 Are you looking for quotes of any events? Canada day is coming on 1 July 2021.  You can read 25+ Canada Day Quotes 2021. All of them are amazing and inspiring quotes from famous persons. Dilshad
 • 2021-06-22 Thanks for sharing nice information with us. i like your post and all you share with us is uptodate and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job. extra long cobweb duster ads
 • 2021-06-22 NFU it is great blog helping everypone to learn great ideas and experenices from everyone thank you for great job فني تكييف Fraz
 • 2021-06-21 Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! nextclippingpath sdf
 • 2021-06-18 check this link. its full of sex education. and also useful in your life. and help in your sex life better porno peru 2021 sasa
 • 2021-06-16 Wow, What a Excellent post. I really found this to much informatics. It is what i was searching for.I would like to suggest you that please keep sharing such type of info.Thanks earthhershop dsf
 • 2021-06-15 Thank you because you have been willing to share information with us. we will always appreciate all you have done here because I know you are very concerned with our. dewacasino dsf
 • 2021-06-14 I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. sewing kit dsf
 • 2021-06-12 I admire this article for the well-researched content and excellent wording. I got so involved in this material that I couldn’t stop reading. I am impressed with your work and skill. Thank you so much. slot online asd
 • 2021-06-11 Wow, What a Excellent post. I really found this to much informatics. It is what i was searching for.I would like to suggest you that please keep sharing such type of info.Thanks ideal cookware d
 • 2021-05-31 It is my first visit to your blog, and I am very impressed with the articles that you serve. Give adequate knowledge for me. Thank you for sharing useful material. I will be back for the more great post. 먹튀검증 seo
 • 2021-05-31 Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. 꽁머니사이트 sdf
 • 2021-05-30 You may be contemplating undergoing dental implant treatment and need to know, "are dental implants safe"? Even though the treatment has been shown to be highly predictable with success rates in the region of 95%, the question are dental implants safe can be looked into in more detail. Dental Implants in India sdf
 • 2021-05-30 When considering the current economic climate and soft insurance market, every agency and agent wants to generate the optimum number of qualified leads with the lowest possible marketing investment. There is always a tradeoff between insurance agency lead flow today versus long range marketing plans, branding and agency awareness campaigns for the future. Let's review some of the web marketing options available and discuss the length of time necessary to generate leads for insurance agents, or at a minimum, how long it would take to complete the task. These are in a suggested order for a typical insurance agency web marketing initiative. PR Agencies in India sdf
 • 2021-05-30 Celebrity chefs are nothing new. Before TV and internet, foodies heard about them, bought their cookbooks or traveled to their restaurants, and make no mistake, they basked in their fame as they served up original dishes. Some lucky ones cooked for famous people and royalty, where presumably their food budgets were unlimited; others had their own restaurants and could impress their diners with great flourish and fanfare. The names may not be familiar, but in their day they reigned. Alessandro Bazzoni sdf
 • 2021-05-30 FIFA ultimate team is a unique game format and I like the fifa ultimate team's chemistry feature because it doesn't make one player a god and every one that can't afford him gets flogged game after game. It lets everyone have a chance but saying that there are still good players and bad ones. Alessandro Bazzoni dsf
 • 2021-05-30 Where did Earth's Moon come from? Our bewildering, bewitching closest companion in space basks beautifully in the reflected glory of the brilliant light from our Sun, as it reigns supreme in the darkness of a star-blasted night--by far the largest object in the beckoning black sky above our planet. Although Earth's Moon is the inspiration of many myths and poems, it is a very real companion moon-world. In January 2016, a team of astronomers announced that they have reconstructed the monumental blast--which is thought to have occurred about 4.5 billion years ago--that gave birth to our Moon. Formed as the result of a catastrophic and violent collision between our primordial Earth and a "planetary embryo" named Theia, the very similar chemical composition of Earth-rocks and Moon-rocks helped the scientists determine that Earth's Moon resulted from a head-on collision, and not a glancing blow as previously thought, between our ancient world and the tragedy that was the doomed Theia. Alessandro Bazzoni sdf
 • 2021-05-30 So how do you get the most of the web, and reduce the potential negative? I have found 5 rules we should all live by while enjoying the whole wild web. The first rule is to Keep your personal facts to yourself. The second rule is If you don't have anything nice to say, say nothing. The third rule is to be mindful of what you share. The fourth rule is to Cultivate your garden. The fifth and last rule is to seek knowledge. Alessandro Bazzoni sdf
 • 2021-05-27 Nice info, keep update and make the world good again Jual sapi qurban jogja bambang
 • 2021-05-26 Home firearm safety is important for numerous reasons. With so many people owning firearms these days, gun safety in general should be a number one priority, especially if you have children. Even if you talk to your children about guns, that they are not toys and could injure or kill, doesn't always stop them from experimenting. best place to order firearm a
 • 2021-05-21 I'm glad I found this web site, I couldn't find any knowledge on this matter prior to.Also operate a site and if you are ever interested in doing some visitor writing for me if possible feel free to let me know, im always look for people to check out my web site. 먹튀검증 sdf
 • 2021-05-17 Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. 안전놀이터 sdf
 • 2021-05-14 Please share more like that. best penis extender sdf
 • 2021-05-14 I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. penis extenders dsf
 • 2021-05-13 thanks this is good blog. daftar situs judi slot online terpercaya d
 • 2021-05-05 Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. buy psilocin pills online sdf
 • 2021-05-05 Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. https://app.acuityscheduling.com/schedule.php?owner=22693675 dsf
 • 2021-05-03 This blog is so nice to me. I will keep on coming here again and again. Visit my link as well.. Central air conditioning maintenance Iowa
 • 2021-05-02 I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. Non Woven Fabric Factory asd
 • 2021-04-26 Glad to chat your blog, I seem to be forward to more reliable articles and I think we all wish to thank so many good articles, blog to share with us. 熟女ラブドール ffdd
 • 2021-04-26 Gangaur Realtech is a professionally managed organisation specializing in real estate services where integrated services are provided by professionals to its clients seeking increased value by owning, occupying or investing in real estate. shopping sas
 • 2021-04-24 Students interested in admission to CUET KUET RUET will need to use the admissionckruet ac bd website. And you have to complete the admission process using this website. ahmed
 • 2021-04-24 You are now looking for the CUET KUET RUET Admission process. So we have discussed this admission process with the students. ahmed
 • 2021-04-24 This particular papers fabulous, and My spouse and i enjoy each of the perform that you have placed into this. I’m sure that you will be making a really useful place. I has been additionally pleased. Good perform! kuliah karyawan seo
 • 2021-04-23 Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! best hacker in the world sdf
 • 2021-04-23 I read that Post and got it fine and informative. Cuet kuet ruet Admission sdf
 • 2021-04-14 Cheap Flights Find Cheap Flight For Your Searching for cheap airfare and Last Minte Travel deals your cheap flight deals are almost ready Pay the remaining amount up to 72 hours before your flight's departure. Save money & time on your next flight booking with cheap flights.com Average trip savings calculated based on the price. For domestic flights, mondays showed the highest average airline ticket prices and for international flights, avoid booking on fridays. Find Cheap Flights sdf
 • 2021-04-12 I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. testogen review sdf
 • 2021-04-11 Thumbs up guys your doing a really good job. 메이저사이트 sdf
 • 2021-04-10 Wow! Such an amazing and helpful post this is. I really really love it. It's so good and so awesome. I am just amazed. I hope that you continue to do your work like this in the future also penis enlargement sdf
 • 2021-04-08 India is one of the fastest growing economies in the world as the business and services are flourishing in the country. This is the reason that the travel and tourism industry is also growing at a fast pace as people have to travel from one city to another in order to meet demands of the business. cheapo flights sadaf
 • 2021-04-08 This particular papers fabulous, and My spouse and i enjoy each of the perform that you have placed into this. I’m sure that you will be making a really useful place. I has been additionally pleased. Good perform! strongest testosterone booster sadaf
 • 2021-04-05 I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work. 토토갤러리 sadaf
 • 2021-04-04 Thank you very much for this great post. Health Fitness Post biaakhan
 • 2021-04-01 Buying cheap flights online is something that everyone can do, since it is more of an art nowadays than ever before. Less than 10 years ago the only real way to get a plane ticket was to go to your local travel agent and to accept what they had on offer. Nowadays there are loads more airlines than ever, giving you greater choice than ever. This increase in the amount of airlines also means that you can usually get flights for a lot less than before. find cheap flights sadaf
 • 2021-03-31 I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work. 2019澳洲大学QS排名 sadaf
 • 2021-03-30 I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. Health Fitness biaakhan
 • 2021-03-29 solarmovie Excellent effort to make this blog more wonderful and attractive asdgfd
 • 2021-03-18 Australia is a country as large as the continental United States. Unless you have a month or more to explore different regions, you'll be flying to get to all the areas you want to visit on your vacation. Give some thought to where you want to go and search for cheap flights to Australia with different arrival and departure cities if you want to see the country. last minute flight sadaf
 • 2021-03-18 There are many airlines and travel agencies offering cheap flights to New York. Well known for its mix of culture and prosperity, New York has a steady number of visitors during the peak seasons and off-peak seasons mainly due to its trading businesses at Wall Street. cheap airline.com sadaf
 • 2021-03-16 Cool you write, the information is very good and interesting, I'll give you a link to my site. Check This Out sadaf
 • 2021-03-14 Great article Lot's of information to Read...Great Man Keep Posting and update to People..Thanks jetez un œil ici sadaf
 • 2021-03-13 Great Information sharing .. I am very happy to read this article .. thanks for giving us go through info.Fantastic nice. I appreciate this post. Ab king Pro in Pakistan N/A
 • 2021-03-04 Great article Lot's of information to Read...Great Man Keep Posting and update to People..Thanks what does hmu mean Legend SEO
 • 2021-02-20 2021-02-20 Vergemandatene er ofte såpass generelt utformet at det er opp til den enkelte verge å individtilpasse mandatet og på den måten svekke rettsikkerheten.: Dette kan virkelig ikke være korrekt: Jeg vil utdype dette som fast profesjonell verge i Vestfold/Telemark . som ØKONOMISK VERGE; dette gjelder for vergen KUN å favne det økonomiske perspektiv...(betale regninger - sende inn skattemelding - sjekke gjeld - nedbetale gjeld) Det betyr ikke møtevirksomhet innenfor kommunen... - som PERSONLIG VERGE : - gjelder for vergen KUN å favne det personlige perspektiv....uten å utføre praktisk bistand ( dette er veldig problematisk opp mot kommunens vedtak om pratisk bistand... som ønsker at vi skal handle - lever cash etc....) TIL INFO: Jeg tar IKKE oppdrag hvor jeg kun er øko verge....DET VIL IKKE FUNGERE. Det er viktig å forstå hva som er økonomisk og hva som er personlig...det er her hele problematikken ligger. Jeg som fast proffesjonell verge har ALDRI ( etter mange år som verge) før og etter vergereformen) hatt problemer med disse 2 mandatene...MEN VELDIG MANGE ANDRE HAR HATT PROBLEMER MED Å FORSTÅ MANDATES FORSTÅELSE OG GRENSER.....da snakker jeg om HELE kommunens omsorgstjeneste - psykiatrien - sykehus - omsorgspersoner - banker - forsikring - og alle andre....jeg har vært verge i mange år - lenge før vergereformen kom i 2013, ....og jeg har endret fokus....etter vergereformenen....og DET ER EN TING JEG VIL SI..... VERGEREFORMEN: har ikke hatt fokus på PMV....jeg behøver vel ikke å definere hvem PMV er.......Det har etter denne reformen oppstått et hull i omsorgstjenesten...som "INGEN " har sett....nemlig at PMV uten pårørende - og som trenger noen når PMV skal handle - ta ut kontanter --( ikke lenger mulig...etter bankenes endring i 2020) og ikke har pårørende...DET ER DE SOM ER HJELPETRENGENDE I NORGE I DAG....bare at ingen har sett det komme....jeg sliter VELDIG som verge opp mot personer uten samtykkekompetanse - som ikke har pårørende - som ikke har noen som kan ta ut kontanter ( verge skal ikke -kan ikke ( har ikke bankkort på vergekonto! ) og kommunene vil ikke at fullmektige på PMV.s konto har bankkort....DA ROER JEG: ET VARSKO. - for når /hvis jeg kommer i denne situasjonen - da er løpet kjørt.....DETTE MÅ DET TAS TAK I.....hvis dere lurer på mer konkrete situasjoner mer info om problemene så vennligst ring meg. Hilsen Kristin Elise Aall Dons-Wallebek - fast verge i Vestfold/Telemakr - tlf nr 46632120 - mail: wallebek@online.no Kristin Elise Aall Dons-Wallebek Kristin Elise Aall Dons-Wallebek
 • 2021-02-20 Vergemandatene er ofte såpass generelt utformet at det er opp til den enkelte verge å individtilpasse mandatet og på den måten svekke rettsikkerheten.: Dette kan virkelig ikke være korrekt: Jeg vil utdype dette som fast profesjonell verge i Vestfold/Telemark . som ØKONOMISK VERGE; dette gjelder for vergen KUN å favne det økonomiske perspektiv...(betale regninger - sende inn skattemelding - sjekke gjeld - nedbetale gjeld) Det betyr ikke møtevirksomhet innenfor kommunen... - som PERSONLIG VERGE : - gjelder for vergen KUN å favne det personlige perspektiv....uten å utføre praktisk bistand ( dette er veldig problematisk opp mot kommunens vedtak om pratisk bistand... som ønsker at vi skal handle - lever cash etc....) TIL INFO: Jeg tar IKKE oppdrag hvor jeg kun er øko verge....DET VIL IKKE FUNGERE. Det er viktig å forstå hva som er økonomisk og hva som er personlig...det er her hele problematikken ligger. Jeg som fast proffesjonell verge har ALDRI ( etter mange år som verge) før og etter vergereformen) hatt problemer med disse 2 mandatene...MEN VELDIG MANGE ANDRE HAR HATT PROBLEMER MED Å FORSTÅ MANDATES FORSTÅELSE OG GRENSER.....da snakker jeg om HELE kommunens omsorgstjeneste - psykiatrien - sykehus - omsorgspersoner - banker - forsikring - og alle andre....jeg har vært verge i mange år - lenge før vergereformen kom i 2013, ....og jeg har endret fokus....etter vergereformenen....og DET ER EN TING JEG VIL SI..... VERGEREFORMEN: har ikke hatt fokus på PMV....jeg behøver vel ikke å definere hvem PMV er.......Det har etter denne reformen oppstått et hull i omsorgstjenesten...som "INGEN " har sett....nemlig at PMV uten pårørende - og som trenger noen når PMV skal handle - ta ut kontanter --( ikke lenger mulig...etter bankenes endring i 2020) og ikke har pårørende...DET ER DE SOM ER HJELPETRENGENDE I NORGE I DAG....bare at ingen har sett det komme....jeg sliter VELDIG som verge opp mot personer uten samtykkekompetanse - som ikke har pårørende - som ikke har noen som kan ta ut kontanter ( verge skal ikke -kan ikke ( har ikke bankkort på vergekonto! ) og kommunene vil ikke at fullmektige på PMV.s konto har bankkort....DA ROER JEG: ET VARSKO. - for når /hvis jeg kommer i denne situasjonen - da er løpet kjørt.....DETTE MÅ DET TAS TAK I.....hvis dere lurer på mer konkrete situasjoner mer info om problemene så vennligst ring meg. Hilsen Kristin Elise Aall Dons-Wallebek - fast verge i Vestfold/Telemakr - tlf nr 46632120 - mail: wallebek@online.no Kristin Elise Aall Dons-Wallebek

Tips noen om siden