Stortingsrepresentant Lise Christoffersen

Stortingsmelding om politikken overfor mennesker med utviklingshemming

Stortingsflertallet ber regjeringen om å videreføre Rettighetsutvalgets utredning i form av en stortingsmelding.

Stortingsrepresentantene Olaug Bollestad (KrF) og Geir Jørgen Bekkevold (KrF) fremmet i vår et representantforslag om å involvere Stortinget i det å sikre mennesker med utviklingshemming grunnleggende rettigheter. Stortingsrepresentantene ønsket at Stortinget skulle bli involvert i form av en stortingsmelding, basert på rettighetsutvalgets innstilling (NOU 2016: 17 På lik linje).

Forslaget fra Olaug Bollestad (KrF) og Geir Jørgen Bekkevold (KrF) var på sett og vis svært naturlig. Det var et enstemmig Storting som i sin tid ba regjeringen nedsette et utvalg. Da kan det være rimelig at Stortinget også får svar på sin bestilling. I brev til Stortingets arbeids- og sosialkomité, kommer det frem at barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland ikke anbefalte en utarbeidelse av egen stortingsmelding, men planla å videreføre NOU 2016: 17 På lik linje, i regjeringens øvrige arbeid på funksjonshemmedefeltet.

Stortingsrepresentantene Olaug Bollestad (KrF) og Geir Jørgen Bakkevold (KrF)

Stortingsrepresentantene og forslagsstillerne Olaug Bollestad (KrF) og Geir Jørgen Bakkevold (KrF)

Stortingsrepresentant Lise Christoffersens var saksordfører i behandlingen av forslaget fra KrF. Takket være Lise Christoffersens innsats, fikk hun Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp) med på forslaget fra KrF. Forslaget ble behandlet i Stortingets arbeids- og sosialkomité hvor KrF ikke er representert, men det er utenkelig at KrF vil gå imot sitt eget forslag.

Innstillingen fra Stortingets arbeids- og sosialkomité, legger en rekke føringer på og presiseringer om innholdet i en fremtidig Stortingsmeldig. Føst og fremst videreføres Rettighetsutvalgets fokus på grunnleggende rettigheter, likestilling og selvbestemmelse.

Regjeringspartiene Venstre (V), Høyre (H) og Fremskrittspartiet (Frp) foreslår at forslaget fra KrF ikke vedtas.

SV, Ap og Sp foreslår følgende vedtak:

Forslag 1: Stortinget ber regjeringen sørge for tett involvering av funksjonshemmedes organisasjoner i alle ledd i prosessen under utarbeidelsen av regjeringens helhetlige strategi for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne, herunder faste kontaktpunkter med sektoransvarlige departementer.

Forslag 2: Stortinget ber regjeringen legge frem en stortingsmelding med forslag til tiltak for at utviklingshemmede skal få oppfylt sine menneskerettigheter på lik linje med andre.

Forslag 3: Stortinget ber regjeringen i utarbeidelse av en stortingsmelding om sikring av utviklingshemmedes menneskerettighet legge vekt på utviklingshemmede rett til å uttrykke sin mening eller hevde sin rett på lik linje med andre.

Forslag 4: Stortinget ber regjeringen i utarbeidelse av en stortingsmelding om sikring av utviklingshemmedes menneskerettigheter legge vekt på tiltak som sikrer utviklingshemmede retten til arbeid, herunder tilrettelagt yrkesfagutdanning.

Forslag 5: Stortinget ber regjeringen i utarbeidelse av en stortingsmelding om sikring av utviklingshemmedes menneskerettigheter legge vekt på utviklingshemmedes rett til lik tilgang til helsetjenester av god kvalitet som resten av befolkningen.

Forslag 6: Stortinget ber regjeringen oppheve den innstrammingen som har skjedd i utviklingshemmedes muligheter til å ta et andre år på folkehøgskole.

Forslag 7: Stortinget ber regjeringen i forbindelse med utarbeidelsen av en stortingsmelding om sikring av utviklingshemmedes menneskerettigheter, gjennomgå erfaringene med vergemålsloven og foreslå nødvendige lovendringer som sikrer den enkelte vergetrengendes medbestemmelse og rettssikkerhet.

SV og Ap foreslår:

Forslag 8: Stortinget ber regjeringen i utarbeidelse av en stortingsmelding om sikring av utviklingshemmedes menneskerettigheter legge vekt på tilrettelagt undervisning for utviklingshemmede elever i den ordinære skolen, herunder universell utforming av eksisterende skolebygg.
 
Forslag 9: Stortinget ber regjeringen i utarbeidelse av en stortingsmelding om sikring av utviklingshemmedes menneskerettigheter legge vekt på at utviklingshemmede skal ha samme mulighet til å kjøpe og eie egen bolig som andre.
 
Forslag 10: Stortinget ber regjeringen i utarbeidelse av en stortingsmelding om sikring av utviklingshemmedes menneskerettigheter legge vekt på å sikre at tjenesteapparatet for mennesker med utviklingshemming innehar tilstrekkelig kompetanse til at utviklingshemmede får likeverdige tjenester innenfor ulike samfunnsområder, på linje med alle andre.
 
Forslag 11: Stortinget ber regjeringen i utarbeidelse av en stortingsmelding om sikring av utviklingshemmedes menneskerettigheter legge vekt på å sikre god koordinering av tjenestene til utviklingshemmede i overgangssituasjoner og mellom løpende tjenester, internt i kommunene, og mellom kommune, fylkeskommune og stat.
 
Forslag 12: Stortinget ber regjeringen i utarbeidelse av en stortingsmelding om sikring av utviklingshemmedes rettighet legge vekt på å sikre at FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) fullt ut skal gjennomføres på alle relevante samfunnsområder, blant annet gjennom en helhetlig tilnærming på departementsnivå for hvordan man skal nå politiske målsettinger for utviklingshemmede, og sikre en koordinert innsats.
 
Forslag 13: Stortinget ber regjeringen i utarbeidelse av en stortingsmelding om sikring av utviklingshemmedes rettigheter legge vekt på å sikre alle muligheter til å drive med meningsfylte fritidsaktiviteter og muligheter for livssynsutøvelse.
 
NFU takker stortingsrepresentantene Olaug Bollestad (KrF) og Geir Jørgen Bekkevold (KrF) som fremmet forslaget, saksordfører Liste Christoffersen (Ap) som sikret en svært god innstilling, stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk (SV) og Per Olaf Lundteigen (Sp) som var med på å fremme og støtte opp om de positive forslagene i innstillingen.
 
Vi ser med glede og forventning frem til den 12. juni da forslaget og innstillingen skal behandles av Stortinget.
 
 
1 juni 2018

Tips noen om siden