Statsminister Erna Solberg

Regjeringserklæringen

I statsminister Erna Solbergs erklæring til Stortinget, trakk hun frem regjeringens kommende satsing på barn og unge med spesielle behov, BPA-ordningen og styrking av arbeidsmarkedstiltakene.

Vi skal være glade for at statsminister Erna Solberg trakk frem mennesker med nedsatt funksjonsevne i regjeringserklæringen hun presenterte for Stortinget tirsdag den 29. januar:

"Regjeringen vil gjennomføre en likeverdsreform for å gjøre det enklere for familier som har barn med spesielle behov. Vi vil sikre like muligheter til personlig utvikling, deltakelse og livsutfoldelse for alle. Foreldre som venter barn med spesielle behov, skal få en lovfestet rett til koordinator allerede under svangerskapet, inkludert rett til helhetlig veiledning og tilrettelegging. Vi skal forbedre BPA-ordningen og øke antallet VTA-plasser for å sørge for at enda flere får muligheten til å bli inkludert i arbeidslivet og i samfunnslivet for øvrig."

En kan imidlertid stille spørsmål med hvorfor de veldokumenterte manglene med tjenestene til mennesker med utviklingshemming ble forbigått. Mangelen på forsvarlige tjenester, tilstrekkelig med tjenester og individuelt tilpassede tjenester er gjentatte ganger dokumentert av Helsetilsynet over 13 år. Foreløpig har regjeringen ikke gjort noe av betydning for å rette opp de påviste lovbruddene som Helsetilsynet påpekte i 2016. Det er all grunn til å tro at forholdene er generelle og ikke spesielle knyttet til de 45 tilsynene hvor det ble påvist lovbrudd under det nasjonale tilsynet.

Regjeringens strategi overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne, ble heller ikke nevnt. Imidlertid forteller ryktene at arbeidet med å utarbeide en handlingsplan innen rammen av strategien pågår.

Stortingsmeldingen om grunnleggende rettigheter for mennesker med utviklingshemming som stortingsflertallet i 2018 vedtok å utarbeide, ble heller ikke nevnt.

Vi får imidlertid være glade for det som ble nevnt og håpe på at når verken tjenestene til mennesker med utviklingshemming, strategien eller stortingsmeldingen ble nevnt, så kommer det av at arbeidet er godt i gang.

Jens Petter Gitlesen

31 januar 2019

  • 2019-02-08 I Klepp kommune har vi hatt en klar svekkelse av tilbudene til personer med utviklingshemning. Det tas drastiske budsjettnedskjæringer innen Helse- og velferd for å møte den kommende eldrebølgen. Utviklingshemmede synes å være spesielt hardt rammet. Det foretas "sniknedskjæringer" uten at brukere, pårørende eller verger er involvert eller informert. Vi i NFU Klepp lokallag har klart til en viss grad å reversere utviklingen og har fått aksept på at brukere, foresatte og verger skal involveres. Det skal opprettes eget brukerforum og kontaktpersoner for dagsenter og grupper av bofellesskap. Johannes Handegard (Leder NFU Klepp lokallag)

Tips noen om siden