Høyesterett

Viktig dom om BPA

Høyesterett har avsagt en dom som slår fast at skifte av BPA-leverandør ofte vil være en virksomhetsoverdragelse. Dommen stadfester også arbeidsleders styringsrett over ordningen.
Foto av Arvid Drolsum

Jevnaker har et ledelsesproblem

Over flere år har forholdene blitt stadig dårligere forhold for utviklingshemmede på Jevnaker. Få ansatte, mye vikarbruk og få med vernepleierkompetanse, sier Arvid Drolsum i NFU Hadeland lokallag til avisen Ringerikes Blad.
Penger

Kampen om pleiepengene, –kampen om småpengene

Kristelig Folkeparti blir tungen på vektskålen i spørsmålet om pleiepengeordningen også skal gi trygghet for dem som trenger ordningen mest.
Laila Pedersen og datter

Ber Fylkesmannen stoppe betaling for SFO

NFU Rogaland fylkeslag har bedt Fylkesmannen i Rogaland føre tilsyn med Stavanger kommunes krav om egenbetaling for barn med funksjonsnedsettelser i SFO.
Illustrasjon

Funksjonshemmedes rettigheter, –gjemt, glemt og ignorert

FNs internasjonale dag for funksjonshemmede er en passende anledning for å stille spørsmålet om hvor det ble av rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Det finnes et langt og et kort svar på spørsmålet. Det korte svaret er at myndigheter og profesjoner ser seg tjent med å gjemme, glemme og ignorere rettighetene. Et lenger svar kommer i brødteksten.
Åmot kommunevåpen

Uforsvarlige tjenester i Åmot

Åmot kommune sikrer ikke forsvarlig tildeling, gjennomføring, evaluering og revurdering av personlig assistanse. Ansatte i tjenesten mangler kompetanse og kommunen sikrer ikke at tjenesteytingen skjer uten ulovlig bruk av tvang og makt.
Fn-flagget

En skole for alle

Den 4. desember er FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Bufdir markerer dagen med en konferanse om skole- og utdanning. Det kan være på tide å minne om Norges forpliktelser i forhold til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

NFU på facebook

Mange av NFUs medlemmer følger siden vår på facebook. Følg diskusjoner og les innlegg om aktuelle saker.

Prosjektstøtte Extrastiftelsen

Ønsker du å søke Extramidler gjennom NFU?

Oppnevning av verge

NFU har fått medhold i en klage vedrørende valg av verge. Statens sivilrettsforvaltning har omgjort eget vedtak.

Brosjyrer på ulike språk

NFU jobber for rettighetene til alle mennesker med utviklingshemning som bor i Norge, uavhengig av etnisitet. Derfor har vi laget informasjonsbrosjyrer på engelsk, arabisk, somali, urdu og samisk.
Jevnaker kommunevåpen

Alvorlige lovbrudd i Jevnaker

Fylkesmannens tilsyn med tjenestene til voksne med utviklingshemming i Jevnaker avdekket at kommunen ikke sikrer at tjenesten personlig assistanse til personer med utviklingshemming blir gjennomført systematisk. De administrative systemene er ufullstendige. Kommunen legger ikke til rette for nødvendige helsetjenester i hjemmet for personer med psykisk utviklingshemming. Kommunen sikrer heller ikke at personlig assistanse til personer med utviklingshemming blir gjennomført uten bruk av tvang og makt.
Fire jenter på skolen

Støtt oss/bli medlem

Støtt vårt arbeid for likeverdige muligheter for alle. Meld deg inn nå!

Quiz om rettigheter

Nå lanseres quizen "Kjenn dine rettigheter"
En quiz om rettigheter som laget for mennesker med utviklingshemning
Paragraf

Juridisk rådgivning for medlemmer

Er du medlem i NFU kan du få gratis juridisk rådgivning
Fremsiden av artikkelsamlingen

Inkluderende praksis

Artikkelsamling som gjennomgår holdninger, organisatoriske og pedagogiske grep for å sike en inkluderende opplæring.
Foto av Siri Fuglem Berg

Lindrende behandling

Siri Fuglem Berg representerer SAFO i spørsmålet om lindrende behandling av barn ved livets slutt.
To gutter fra Malawi

Internasjonalt solidetsarbeid

Over hele verden svikter ansvarlige myndigheter når det gjelder å sørge for at mennesker med utviklingshemning får ivaretatt sine grunnleggende menneskerettigheter.

Samfunn for Alle

Her kan du lese medlemsbladet vårt "Samfunn for Alle"

Informasjons og utviklingsprogram

"Mennesker med utviklingshemming har rett til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet sammen med andre.