Monika Andersen

Lokallagsleder og kommunepolitiker

Skal en påvirker politikken overfor mennesker med utviklingshemming, så er bystyret et viktig organ. Monika Andersen, leder av NFU Arendal lokallag, har tatt konsekvensen av dette og stiller som kandidat til høstens kommunevalg.
Nina og Lena

Demonstrasjoner, aksjoner og dialog i Trondheim

Hva er det egentlig som skjer i Trondheim? I lang tid har Adresseavisa og NRK Trøndelag brakt informasjon om kritikkverdige forhold i tjenestene til mennesker med utviklingshemming. I gikk personer med utviklingshemming, pårørende, ansatte og andre engasjerte ut i gatene og krevde at kommunen sikrer at også til innbyggere med utviklingshemming skal kunne leve gode liv.
Raymond og Marion

Takk til Raymond – Hva gjør regjeringen og de andre kommunene?

Marion får tilbakebetalt 165.858 kroner i husleie. Oslo kommune har innsett at husleienivået er urimelig. Hva gjør de andre kommunene? Hva gjør kommunalministeren som har ansvaret for boligpolitikken?
Moavegen bofellesskap

Vågåsaken – Kronerulling gir resultater

Bidrager strømmer inn for å dekke sakskostnadene og kostnader med en eventuell ankesak for de tre beboerne i Moavegen som Vågå kommune vil tvangsflytte.
Tian

Høyesterett behandler ikke Tiansaken

Lagmannsrettens dommen i Tiansaken åpner for at kommunene risikofritt kan avslå tjenestene organisert som BPA, uavhengig av tjenestemottakers rettigheter. Kommunene trenger ikke frykte erstatningskrav for eventuelle uforsvarlige tjenester.
Hanne Bjurstrøm

Reagerer på forslag til prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm reagerer sterkt på forslaget til prioriteringer i kommunenes helse- og omsorgstjeneste.
Trine Skei Grande

Positive signaler fra kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande har forlengst iverksatt arbeidet med en stortingsmelding om hvordan grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming kan sikres. Meldingen skal være ferdig våren 2020.
Halden kommune

Krever egenandeler for transport til dagsenter

Halden kommune krever egenandeler for transport til kommunens dagsenter. Nå er det startet innbyggerinitiativ for å få omgjort kommunens praksis.
Forsiden til NOU 1018: 16

Den største trusselen siden svartedauen

Det viktigste med "NOU 2018: 16 Det viktigste først Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester", er at utredningens tankegang aldri må benyttes overfor omsorgstjenestene.
Jens Stoltenberg og Erna Solberg

Ordspillet som lurte Jens og Erna

Helse- og omsorgsdepartementet benyttet noen retoriske knep, trolig for å sikre en viss fleksibilitet i eldreomsorgen. Resultatet ble at både Jens Stoltenberg og Erna Solberg i vilfarelsen trodde demenspolitikken gjaldt demente og at norsk boligpolitikk var i samsvar med konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter.
Anniken Hauglie (Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD)

Urimelig avkorting i uføretrygd

NFU ber arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sikre Stortingets intensjon med å ikke å avkorte uføretrygden som følge av bonuslønn.
Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

Menneskerettighetene og mennesker med utviklingshemming

Det er velkjent at grunnleggende rettigheter overfor mennesker med utviklingshemming brytes. Er det vilje til å rette opp forholdene, så har regjeringen en glimrende anledning til å gjøre det i forbindelse med den varslede stortingsmeldingen om rettighetene til mennesker med utviklingshemming. Det eneste som trengs er minst ett effektivt virkemiddel knyttet til hver av politikkens målsetninger.
Hedvig Ekberg

Kritisk til dommen i Vågåsaken

– Dommen i Vågåsaken fremstår som dårlig begrunnet, sier NFUs generalsekretær Hedvig Ekberg.
Dommerklubbe

Vågåsaken, dommere og fordommer

Når en leser lagmannsrettens dom i Vågå-saken, så forstår en at domsstolene består av mennesker, like fordomsfulle som folk flest.
Eidsivating Lagmannsrett

Vågå kommune kan tvangsflytte utviklingshemmede

Det tre beboerne i Moavegen bofellesskap i Vågå kommune tapte ankesaken for Eidsivating lagmannsrett. Retten slår fast at beboerne kan tvangsflyttes. NFU kommer til å forfølge saken!
FN-flagg

FN ber Norge avslutte all tvangsbehandling

Komiteen som overvåker statenes etterlevelse av konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) ber Norge om å slutte med tvangsbehandling.
Karin Andersen og Monica Mæland

Tvangsflytting, kommunalministeren svarer

I kjølvannet av Vågåsaken, stilte stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland spørsmål om behovet for å styrke utviklingshemmedes rettsikkerhet i tvangsflyttingssaker. Kommunal- og moderniseringsministeren var ikke avvisende til tanken.
Hedvig Ekberg

Vågåsaken kan gi store negative konsekvenser for mange med utviklingshemming

- Taper beboerne i Vågåsaken, så kan det bli fritt frem for kommunene å flytte mennesker med utviklingshemming etter eget forgodtbefinnende, sier NFUs generalsekretær, Hedvig Ekberg.
Forsiden til Åpenhetsutvalgets innstilling

Åpenhetsutvalget, - minst for dem som trenger media mest

Åpenhetsutvalget har fremmet sine forslag til retningslinjer for håndtering av besøk, fotografering, filming, reportasjer mv. i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skoler og barnehager. Forslagene vil i liten grad styrke pressens samfunnsoppdrag.
Sheida Sangtarash og Trine Skei Grande

Trine Skei Grande svarer Sheida Sangtarash

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande svarer stortingsrepresentant Sheida Sangtarash (SV) om hvordan regjeringen vil forholde seg til FNs anbefalinger for å sikre rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Superlekene 2019

Superlekene 2019

Superlekene arrangeres for å fremme livskvalitet, trivsel og sunn konkurranse for utviklingshemmede personer.
De tre kvinnene fra Vågå

Vågåverger står på!

Kampen mot tvangsflyttingssaken i Vågå angår alle beboere i kommunale bofellesskap. Her møter en de tre som har drevet kampen mot tvangsflyttingen.
Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV)

Setter tvangsflytting på Stortingets dagsorden

I lys av Vågåsaken, stiller leder av stortingets kommunal- og forvaltningskomite, Karin Andersen (SV), spørsmål med rettbeskyttelsen til mennesker med utviklingshemmingen har for å forhindre tvangsflytting.
Juridisk rådgiver Ingvild Øverby

Når kommunen definerer omsorgstjenester som helsehjelp

Når kommunen nekter å innvilge brukerstyrt personlig assistanse fordi de hevder at tjenestene krever helsepersonell, så er det en påstand som en ikke trenger ta for gitt.
Vågå kommune

En skamplett på velferdssamfunnet

Vågå kommune har gått til rettsak mot tre beboere i et kommunalt bofellesskap for å tvangsflytte dem til kommunens omsorgssenter. Fredag den 26. april avsluttet Eidsivating lagmannsrett behandlingen av saken. Dom forventes mot slutten av mai.
Avkryssing for samtykke

Samtykke til besvær

Justisdepartementet har endret vergemålspraksisen. Det skal samtykkes til opprettelsen av vergemål og vergens disposisjoner skal være i samsvar med den vergetrengendes interesser. Få har tenkt over hvordan den vergetrengendes interesser skal sikres.
Gunn Strand Hutchinson

Hvordan sikre gode tjenester?

Gode tjenester til mennesker med utvikling er fullt mulig å etablere, det krever sterke statlige føringer og entusiasme i kommunene, hevder NFUs tidliger nestleder Gunn Strand Hutchinson.
Arbeid

Arbeidsmarkedstiltak og løftene som ble glemt

I 1990 lovet Regjeringen, støttet av et enstemmig Storting, å bygge ut arbeidstilbudet til mennesker med utviklingshemming. Vi venter fortsatt på at løftet skal innfris.
Faksimile fra VG

Vergemål, umyndiggjøring og selvbestemmelse

Arven fra umyndiggjøringsloven fra 1898 lever i beste velgående hos vergemålsmyndighetene. Selvbestemmelsen får dårlige kår for dem som vergemålsmyndigheten skal beskytte mot seg selv.

NFUs organisasjonsleir

Hver sommer har NFU leir for sine medlemmer. I år er leiren på Hove leirsenter - på Tromøya, utenfor Arendal. Leiren starter lørdag 20. juli og avslutter lørdag 27. juli.

Jeg vil Stemme!

Valgdirektoratet har bevilget støtte til prosjektet 'Jeg vil stemme!' med Norsk Forbund for Utviklingshemmede og Signo Vivo i spissen. Karde er med på laget som innovativ IKT-utvikler.

Prosjektstøtte Extrastiftelsen

Ønsker du å søke Extramidler gjennom NFU? Frist for kontakt med NFU er 15. februar. NFU er en godkjent søkerorganisasjon hos ExtraStiftelsen. Alle prosjektsøknader må innsøkes og koordineres sentralt i NFU, dette gjelder også fylkes- og lokallag.

Takk!

NFU vil takke alle som har gitt oss bidrag gjennom innsamlingsaksjoner på facebook og direkte til oss. Bidragene vil komme svært godt med i vårt arbeid for å styrke menneskerettighetene til mennesker med utviklingshemning. Tusen takk!

Yes we can!

NFU og Karde AS samarbeider om et prosjekt om opplæring for mennesker med utviklingshemning i vanlige gjøremål på nett og mobil. Prosjektet har fått tildelt midler fra ExtraStiftelsen. Målet med prosjektet er at mennesker med utviklingshemning får en bedre livskvalitet og kan delta i samfunnet på lik linje med andre.

NFU på facebook

Mange av NFUs medlemmer følger siden vår på facebook. Følg diskusjoner og les innlegg om aktuelle saker.
Fire jenter på skolen

Støtt oss/bli medlem

Støtt vårt arbeid for likeverdige muligheter for alle. Meld deg inn nå!

Quiz om rettigheter

Her finner du quizen "Kjenn dine rettigheter" En quiz om rettigheter som laget for mennesker med utviklingshemning
Paragraf

Juridisk rådgivning for medlemmer

Er du medlem i NFU kan du få gratis juridisk rådgivning
Fremsiden av artikkelsamlingen

Inkluderende praksis

Artikkelsamling som gjennomgår holdninger, organisatoriske og pedagogiske grep for å sike en inkluderende opplæring.
To gutter fra Malawi

Internasjonalt solidetsarbeid

Over hele verden svikter ansvarlige myndigheter når det gjelder å sørge for at mennesker med utviklingshemning får ivaretatt sine grunnleggende menneskerettigheter.

Samfunn for Alle

Her kan du lese medlemsbladet vårt "Samfunn for Alle"