Illustrasjon, koronavirus

Vaksinasjon – hvor står utviklingshemmede i køen?

Mange er opptatt av å bli vaksinert for å unngå alvorlige kosekvenser av å bli smittet av koronaviruset. Prioriteringene som staten legger til grunn for vaksinasjonsprogrammet er rimelig klare og evidensbaserte.
Abid Raja

Svenneprøven

Til våren kommer stortingsmeldingen om utviklingshemmedes rettigheter. Skal meldingen bidra til å snu utviklingen, så kreves en statsråd med et sterkt departement og stor innflytelse på andre departement.

Julehilsen fra Nordnes Verksteder

NFU viderebringer en koselig julehilsen fra Nordnes Verksteder.

Ledig stilling i NFU som Finance Controller – internasjonalt arbeid

NFU øker sitt bistandsbudsjett fra inneværende år, og for å styrke vårt bistandsteam søker vi etter; Finance Controller – internasjonalt arbeid. Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) har ledig stilling som Finance Controller fra 1. januar 2021 til 31.desember 2022, med mulighet for forlengelse.
Foto av fattige

Fattiglovene følges fortsatt i Sarpsborg

Omsorgstjenestene har sitt opphav i fattiglovene. Sosialetaten springer ut fra Fattigvesenet. Sarpsborg kommune synes ikke å ha fått med seg endringene.

Ledig stilling som programrådgiver i NFU

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) har ledig 100% prosjektlederstilling fra 1. januar 2021 til 31.desember 2022, med mulighet for forlengelse. Vi ser etter deg som er ansvarsfull, samarbeidsorientert og har et stort engasjement for rettighetsbasert arbeid.

Viktige saker for partiprogrammene

Partiene er godt igang med å utmeisle partiprogram som skal vedtas på partienes landsmøter våren 2021. Programprosessene er åpne og NFU-medlemmer i ulike partier, bør spille inn saker som er viktige for mennesker med utviklingshemning.
Partiet Rødt

Et hav av punkter med relevans for personer med utviklingshemning

Partiet Rødt sitt utkast til partiprogram er spekket med punkter med spesiel relevans for mennesker med utviklingshemning.
SVs logo

Omfattende om mennesker med utviklingshemming

Programutkastet til SV inneholder en lang liste av punkter av spesiell interesse for mennesker med utviklingshemning.
Miljøpartiet de grønne

MDG holder fokus på mennesker med nedsatt funksjonsevne

Miljøpartiet de grønne (MDG), har en relativt rikholdig liste av tiltak overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne i sitt utkast til program for 2021-2025.
Arbeiderpartiet

Nye takter fra Arbeiderpartiet?

Arbeiderpartiet har ikke vært blant de mest offansive partiene i funksjonshemmedepolitikken. Utkastet til partiprogram inneholder en relativ rikholdig liste av tiltak selv om de største flaskehalsene for mennesker med utviklingshemming ikke inngår.
Senterpartiet

Senterpartiet har glemt oss ut

Det var ikke noe å finne om handikappolitikk eller andre forhold av spesiell interesse i Senterpartiets første utkast til programforslag. Funksjonshemmede synes uteglemt.
KrF

Satser på inkludering

Kristelig Folkeparti (KrF) vil prioritere inkludering, å innarbeide FNs funksjonshemmedekonvensjon i norsk lov, styrke brukerstyrt personlig assistanse og utvide ordningen med ressurskrevende tjenester.
Venstres logo

Venstre vektlegger CRPD og selvbestemmelse

Venstres programforslag vil innarbeide FNs funksjonshemmedekonvensjon i grunnloven og vil styrke funksjonshemmedes rett til å bestemme over tjenestene som de mottar.
Høyres logo

Høyre satser på arbeid

I Høyres programforslag er det først og fremst satsningen på arbeid som er av spesiell relevans for mennesker med utviklingshemning.
Linn

Foreldrene ble mer urolige enn Linn

Linn mistet alt tilbudet utenom bistanden i hjemmet, men foreldrene ble nok mer urolige enn Linn.
Ole Jonas

Jobbskifte i koronatider

Smittesituasjonen kan være krevende, men verken smittevernsmyndighetene eller smittevernstiltakene hindret Ole Jonas i å få seg kjæreste.

Rapport fra samarbeidsprosjekt med helsetilsynet om konsekvenser av korona-pandemien

I september samarbeidet NFU og flere andre organisasjoner med Helsetilsynet om en undersøkelse om konsekvenser av endringer i tjenestetilbud under korona-pandemien. Nå er rapporten fra undersøkelsen klar.
Faksimile fra Trønderavisa

Sviktende etisk gangsyn i Steinkjer kommune

Verken rådmannen eller kommunepolitikerne i Steinkjer forstår at de diskriminerer mennesker med utviklingshemming. Da kan en heller ikke forvente gode kommunale løsninger.
Torstein Tvedt Solberg

Flere vernepleiere?

Stortingsrepresentantene Torstein Tvedt Solberg (Ap) og Tore Hagebakken (Ap) foreslår å øke vernepleierutdanningen med 100 studieplasser. Støtter Frp forslaget, så blir det vedtatt.
Frp-logo

FrP prioriterer mennesker med funksjonsnedsettelse

I utkastet til partiprogram fremmer Frp flere saker med stor relevans for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Medlemmer av Frp og andre med påvirkningskraft bør bidra til å sikre at punktene blir stående og helst utvides til flere punkt.
Penger

Ressurskrevende tjenester

Regjeringen foreslår for sjette året på rad at det skal bli dyrere for kommunene å gi tjenester til dem med størst bistandsbehov. Når kommunene må kutte i budsjettene for å kompensere for inntektsbortfallet, så er omsorgstjenesten den sektoren som står lageligst til.
Bofellesskap

Til rådmenn som driver bofellesskap

Rådmenn som snakker om drift av bofellesskap er diskriminerende med tvilsomt etisk gangsyn og langt lenger på jordet enn hva som lovlig er.
arbeidsklær

Uniformering og tjenestene som gikk av skaftet

Ønsker en å styrke segregeringen, legge stein til byrden for selvbestemmelsen, hindre normalisering og forsterke skillet mellom de og vi, så bør tjenesteyterne i bofellesskapene kles opp i hvitt eller blått etter modell fra sykehusene.
Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen besøker bofellesskap

I nyhetsbrevet fra Sivilombudsmannen, kan en lese at forebyggingsenheten skal gjennomføre besøk blant annet for å avdekke eventuell frihetsberøvelse overfor mennesker med utviklingshemning.
Veilederens forside

Veileder om tjenestene til mennesker med utviklingshemming

Høringsutkastet til ny veileder for tjenestene til mennesker med utviklingshemming inneholder mye positivt. Spørsmålet er om veilederen i det heletatt vil ha nevneverdig verdi. Kan hende de viktigste forholdene ikke er nevnt i veilderen?
Skjermdump Klassekampen

Husk funksjonshemmede!

Partiene Rødt, SV, Ap, Sp og MDG vil endre mandatet for og sammensetningen av ekspertutvalget som skal se på konsekvensene av Koronapandemien, skrive Klassekampen.
Stopp skilt

Reinstitusjonalisering

Besøksforbudene som ble innført overfor mennesker med utviklingshemming, er et resultat av eldrepolitikken og ignorering av politikken overfor mennesker med utviklingshemming.
Skjermdump fra Aftenposten

Er forvaltningsdomstoler løsningen?

"Kanskje kunne ulovlig portforbud for hundrevis av psykisk utviklingshemmede vært unngått?" – dersom vi hadde hatt forvaltningsdomsstoler, skriver Professor Hans Petter Graver i en kronikk i Aftenposten.

TryggEst konferansen 2020

19.november kl. 9-12 arrangeres en gratis digital konferanse som er åpen for alle. TryggEst er en ny og helhetlig modell for forebygging, avdekking og håndtering av vold og overgrep mot risikoutsatte voksne, initiert av Bufdir. I perioden 2018-2020 har TryggEst vært prøvd ut i ni kommuner og to bydeler i Oslo.
FOTO: Skjermdump: VG

Likestillingsombudet må få ansvaret for granskingen

Likestillings- og diskrimineringsombudet er blant de få med innsikt, kompetanse og uavhengighet til å granske besøksforbudene på en god måte.
Faksimile VG Besøksforbud

Hva skar seg? Hvorfor kom besøksforbudene?

Det var fint lite som skar seg da tusenvis med utviklingshemmede ble underlagt besøksforbud. Besøksforbudet var et resultat av et system som har utviklet seg uten kontroll siden slutten av 1990-årene.
Birkenes kommune

Politikerne i Birkenes bør snu

Birkenes kommune planlegger å samlokalisere bofelleskap for mennesker med rus- og psykiske lidelser med innbyggere med utviklingshemming. Av erfaring bør en unngå slike samlokaliseringer.
VGs logo

Når VG blir rettsikkerheten

VG er rettsikkerheten til mennesker med utviklingshemming. Vi skal være glade for at VG utøver pressens samfunnsansvar. Ansvarlige politikere bør skamme seg over å ha overlate rettsikkerheten til løssalgsaviser.
Meld. St. 24 (2019-2020)

Lindrende behandling av barn

Innen den 3. november skal Stortingets helse- og omsorgskomite gi sine vurderinger av regjeringens melding om lindrende behandling. Meldingen er en grovskisse som inviterer til føringer og konkrete tiltak på nær sagt alle områder.
Tom Henning Slethei

Ordfører Tom Henning Slethei

Solaordfører Tom Henning Slethei fortjener ros. På eget intiativ inviterte ordføreren til møte. På vegne av kommunen, kom ordføreren med unnskyldning overfor dem som urettmessig var satt under besøksforbud.
Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap)

Konfronterer regjeringen

Det er positivt at VG utøver pressens samfunnsmandat, og desto mer betenkelig at myndighetene ikke ivaretar sin rolle sier stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) i et spørsmål til statsråden.
Karin Andersen

VG-avsløringer på Stortingets dagsorden

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) løfter VG-avsløringene om Saka som ble nektet å besøke sin søster opp på Stortingets dagsorden.
Forside – Laget rundt barnet

Laget rundt barnet

Laget rundt barnet er en bok av det sjeldne slaget. Boken er skrevet at Herlaug Hjelmbrekke som er utdannet både som vernepleier og pedagog. Gjennom en lang yrkeskarriére som spesialrådgiver i Statped, har Herlaug Hjelmbrekke jobbet med å etablere gode og inkluderende opplæringstilbud til de barn og unge som er avhengig av omfattende tilrettelegging og bistand fra ulike profesjoner.

Fritid for ALLE!

ALLE barn har rett til lek og fritid, men mange blir utestengt, eller får ikke drive med det de selv ønsker eller sammen med vennene sine. Redd Barna skal derfor undersøke hvordan ungdommer med nedsatt funksjonsevne opplever utenforskap og diskriminering på fritidsarenaen.
Inkluder oss! Rapportens forside

Inkluder oss!

Høsten 2019 ble det for første gang i Norge laget et seminar om menneskerettigheter for personer med utviklingshemming. Rapport fra seminaret foreligger nå på lettlest form.
Diskrimineringsnemnda

Viktig avgjørelse i Diskrimineringsnemnda

Å innføre spesielle besøksrestriksjoner i bofellesskap er diskriminering av mennesker med nedsatt funksjonsevne fastslår diskrimineringsnemnda.

Påminnelse om undersøkelse fra Helsetilsynet

Helsetilsynet ønsker å minne om denne spørreundersøkelsen som ble sendt ut 1. september. Mange tjenester har stengt ned tilbud eller lagt driften om til telefon- og videokontakt på grunn av pandemien. Hvordan påvirker det deg? Del erfaringene dine ved å svare på spørsmål om endringer i tjenestetilbud under korona-pandemien.
Lena Park

Melhus kommune tenker stort og større

Melhus kommune planla å flytte beboerne fra tre bofellesskap til et nytt stort bofellesskap. Nå ønsker kommunen å øke tomtens utnyttingsgrad og vil øke antallet leiligheter, får NFU opplyst.
Hanne Kveli

Livet går sin vante gang

For Hanne Kveli er dagene nesten blitt som før smitten kom til landet vårt, men ikke helt.
Tom Roger

Permittert, men ellers går det greit

Tom Roger er en sindig kar som lever godt med smitteverntiltakene og gjør det beste ut av situasjonen.
Camilla Hopen

Camilla er lei av korona

Camilla er blitt litt lei av alt smittevernet, men hun håper at vi fortsetter med hyppig håndvask også når koronasmitten er over.
Tore Hagebakken

Etterlyser tiltak mot reinstitusjonaliseringen

Myndighetene har vært kjent med reinstitusjonaliseringen av utviklingshemmede i 18 år. Nå etterlyser stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) effektive tiltak for å motvirke utviklingen.

Ledig stilling som juridisk rådgiver

NFU søker jurist til rådgivnings- og interessepolitisk arbeid.
Margrethe Eide

Savner leiren på Halsnøy og Kultursamlingen

Margrethe Eide følger smittevernreglene, tilpasser seg situasjonen, men savnet leiren på Halsnøy og synes det var trist at Kultursamlingen til NFU Hordaland fylkeslag ble avlyst. Hun håper viruset forsvinner slik at hun kan treffe venner og kjente på leiren og Kultursamlingen til neste år.
Pål Kristian

En uvanlig vår og sommer

Pål Kristian er ikke den som klager på smitteverntiltak, men han har et sterkt håp om leir på Tromøya til neste sommer.
Jan Tøssebro

Enøyde konsulenter, store bofellesskap og mangelfulle tjenester

Professor Jan Tøssebro er ytterst kritisk til konsulentrapportene som ofte ligger til grunn både for tvangsflytting av utviklingshemmede og etablering av store bofellesskap. Rapporten holder ofte ikke faglig standard og er en ensidig argumentasjon for at kommunene ikke skal utøve sine velferdsoppgaver.
bla, bla, bla

13 år med virkningsløse tiltak

I 2007 fastslo Helsedirektoratet at levekårene for mennesker med utviklingshemming ikke var i samsvar med målsetningene. Siden den gang har tiltakene vært begrenset til vakre ord og informasjonstiltak.
Faksimile fra Bergens Tidende

Tvangsisolater

Helsedirektoratet har godkjent 280 hytter og nedlagte sykehjem for bruk som tvangsisolater, skriver Bergens Tidende.
Helsedirektoratet

Veileder om tjenester til utviklingshemmede

Helsedirektoratet har sendt utkast til veileder om tjenestene til utviklingshemmede på høring. Tillitsvalgte bør jobbe for at kommunale råd, bruker råd og andre relevante instanser avgir høringsuttalelser. Utkastet til veileder er skrevet i de beste hensikter av folk med innsikt, men vær klar over at flaskehalsen ikke er mangel på veiledere eller rundskriv.
Taxi

Utviklingshemmede kan også ha rett til tilrettelagt transport for funksjonshemmede

For dem som ikke kan benytte offentlig transport, finnes ordninger med tilrettelagt transport. I mange fylker har ordningen vært begrenset til bestemte diagnoser. Slike vilkår er diskriminerende og bør ikke aksepteres.

Undersøkelse om bruk av IKT-løsninger

Proba samfunnsanalyse har fått i oppdrag av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) å kartlegge bruk av IKT-løsninger/digitale løsninger blant personer med ulike former for funksjonsnedsettelser, konsentrasjonsvansker, lese- eller skrivevansker eller psykososiale vansker.

Prosjektstøtte Extrastiftelsen

Ønsker du å søke Extramidler gjennom NFU? Frist for kontakt med NFU er 15. februar. NFU er en godkjent søkerorganisasjon hos ExtraStiftelsen. Alle prosjektsøknader må innsøkes og koordineres sentralt i NFU, dette gjelder også fylkes- og lokallag.

Takk!

NFU vil takke alle som har gitt oss bidrag gjennom innsamlingsaksjoner på facebook og direkte til oss. Bidragene vil komme svært godt med i vårt arbeid for å styrke menneskerettighetene til mennesker med utviklingshemning. Tusen takk!

Yes we can!

NFU og Karde AS samarbeider om et prosjekt om opplæring for mennesker med utviklingshemning i vanlige gjøremål på nett og mobil. Prosjektet har fått tildelt midler fra ExtraStiftelsen. Målet med prosjektet er at mennesker med utviklingshemning får en bedre livskvalitet og kan delta i samfunnet på lik linje med andre.

NFU på facebook

Mange av NFUs medlemmer følger siden vår på facebook. Følg diskusjoner og les innlegg om aktuelle saker.
Fire jenter på skolen

Støtt oss/bli medlem

Støtt vårt arbeid for likeverdige muligheter for alle. Meld deg inn nå!

Quiz om rettigheter

Her finner du quizen "Kjenn dine rettigheter" En quiz om rettigheter som laget for mennesker med utviklingshemning
Paragraf

Juridisk rådgivning for medlemmer

Er du medlem i NFU kan du få gratis juridisk rådgivning
Fremsiden av artikkelsamlingen

Inkluderende praksis

Artikkelsamling som gjennomgår holdninger, organisatoriske og pedagogiske grep for å sike en inkluderende opplæring.
To gutter fra Malawi

Internasjonalt solidetsarbeid

Over hele verden svikter ansvarlige myndigheter når det gjelder å sørge for at mennesker med utviklingshemning får ivaretatt sine grunnleggende menneskerettigheter.

Samfunn for Alle

Her kan du lese medlemsbladet vårt "Samfunn for Alle"
Ingen aktiviteter funnet