Forsiden av stortingsmeldingen

Spesialundervisning på tomgang

Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO er som stortingsmeldinger pleier å være når de omtaler barn- og unge som står utenfor fellesskapet. Målsetningene er mange og gode, mens virkemidlene er få og ullne. De grunnleggende utfordringene omtales ikke.
Faksimile fra Helgelands blad

Alstahaug kutter i tjenestene

Alstahaug kommune planelegger store kutt i tjenestene til innbyggere med utviklingshemming, skriver Helgelands Blad.
Institusjon

Skattetaten gjeninnfører institusjonene

Institusjonsomsorgen ble nedlagt i 1991 og kommunene skulle har ansvar også for mennesker med utviklingshemming. Nå har Skatteetaten gjeninnført institusjonene.
FNs funksjonshemmedekonvensjon

Likhet for loven

Vi skal være glade for engasjementet som Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) viste i forbindelse med høringssvarene til Tvangslovutvalgets innstilling. Forståelsen til NIM og LDO om fratakelse av rettslig handleevne, kan en imidlertid stille spørsmål med.
Kvinnene fra Vågå

Foreslår løsning i tvangsflyttingssaken i Vågå

Vågå kommune behandlet ny helse- og omsorgsplan i desember. I den forbindelsen skrev lederen i NFU Vågå lokallag og de to vergene til beboerne som kommunen vil tvangsflytte brev til kommunepolitikerne hvor de fremmet et forslag som alle burde kunne levd godt med.
Eidsivating lagmannsrett

Består Eidsivating lagmannsrett jødetesten?

Viser Eidsivating lagmannsrett diskriminerende holdninger?
Terje Søviknes

NFU har forhåpninger

NFU gratulerer Terje Søviknes med utnevnelsen til ny eldre- og folkehelseminister. Basert på erfaring, imøteser vi mannen fra Os med forventninger.
Illustrasjon: Egg og hammer

Positivt fra høring om tvangslovgivning

NFU jobbet iherdig for å få en gjennomgang av tvangslovgivningen. Tvangslovutvalgets forslag representerte ikke noe epokegjørende. Høringsrunden, gir imidlertid håp om etableringen av beslutningsstøtte.
julenisse

God jul!

NFU ønsker alle medlemmer, sympatisører og samarbeidspartnere en riktig god jul!
Sivilombudsmannens logo

Sivilombudsmannen ber Fylkesmannen i Innlandet om å slutte selv å definere hvem som skal være nærmeste pårørende

Fylkesmannen i Innlandet (tidligere Hedmark) har en praksis med å kaste foreldre og å oppnevne verge som nærmeste pårørende. I en sak fra Kongsvinger har Sivilombudsmannen konkludert med at Fylkesmannen ikke har lovhjemmel til å definere hvem som er nærmeste pårørende. Sivilombudsmannen har varslet departementet og bedt Fylkesmannen i Innlandet om å endre praksisen i samsvar med pasient- og brukerrettighetslovens bestemmelser.
SAFO-logo

Kritisk til Tvangslovutvalgets forslag

Dagens tvangslover er i strid med funksjonshemmedekonvensjonen og bør erstattes. Det har lite for seg å erstatte ett konvensjonsstridig lovverk med et nytt og like konvensjonsstridig lovverk, skriver SAFO i sin høringsuttalelse-
Forsiden til Tvangslovutvalgets innstilling

NFUs høringssvar til Tvangslovutvalget

NFU har levert et klartalende høringssvar til Tvangslovutvalgets forslag.
Forsiden av regjeringens handlingsplan

Regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse 2020–2025

Den som hadde ventet noe epokegjørende med regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse 2020–2025 vil bli skuffet. Handlingsplanen mangler det helhetlige og likestillingsperspektivet er utelatt.
Forsiden til tvangslovutvalgets forslag

Fellesuttalelse mot tvangslovutvalgets forslag

Forslaget til ny tvangsbegrensningslov svarer ikke på utvalgets mandat. Tvangslovutvalgets utredning gir heller ikke grunnlag for større lovendringer, hevder 13 bruker- og arbeidstakerorganisasjoner i et felles høringsinnspill.
Marit Moen (til venstre), Frøydis Schjølberg (i midten) og Marie Kongsli Kleiven

Rapport fra Vågå

Det var interessant, koselig og lærerikt å besøke Vågå kommune og de tre personene med utviklingshemming som kommunen vil tvangsflytte.
Eidsiva lagmannsrett

Lagmannsretten godtar tvangsflytting av utviklingshemmede i Vågå

Vågå kommune ønsker å tvangsflytte tre beboere fra bofellesskapet hvor de har bodd i 28 år. Vergene har motsatt seg tvangsflyttingen på grunn av belastningen som dette vil påføre beboerne. Eidsivating lagmannsrett har behandlet saken. Beboerne tapte saken på alle punkt og idømmes å betale 437136 kroner i sakskostnader til Vågå kommune.
Barn som spiller fotball

Retten til lek, fritid og hvile

Forum for barnekonvensjonen inviterer til frokostseminar om retten til lek, fritid og hvile ​- oppfølging av anbefalinger fra FNs barnekomité.

The forgotten people

The Atlas Alliance, Save the Children, Inclusion International and NFU will be hosting the conference in Oslo Congress Centre 3 December 2019 8.30am – 3pm.

App med opplæring i digital kompetanse

Karde og NFU utvikler en app med opplæring i digital kompetanse for mennesker med utviklingshemning. Nå trenger vi innspill fra pårørende.
Ester Skreros

Kongens fortjenestemedalje til Ester Skreros

Ester Skreros ble fredag 8.november tildelt kongens fortjenestemedalje for sitt engasjement og frivillige arbeid tilknyttet Sound of Happiness i Kristiansand, 31 år etter at Skreros tok initiativ til å etablere tilbudet.
Tore Hagebakken

Vår mann på Stortinget

Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) etterlyser en politikk som kan sikre mennesker med utviklingshemming økonomisk trygghet og gode liv.
Illustrasjon av diskriminering

Diskrimingering av mennesker med utviklingshemming

Diskriminering av mennesker med nedsatt funksjonsevne har en lang tradisjon. Skal vi sammenligne utviklingshemmedes selvbestemmelsesrett med situasjonen til andre grupper, så er det kanskje ikke så dumt å så til Norske kvinners situasjon rundt 1850.
Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug

Skuffende om tjenestene til personer med utviklingshemming

Til tross for veldokumenterte svikt i tjenestene til mennesker med utviklingshemming, er det lite som tyder på at eldre- og folkehelseministeren planlegger å iverksette tiltak for å rette opp situasjonen

Karde søker skuespillere

Til prosjektet "Lettere kropp" leter vi etter 2 "skuespillere" for korte filmer om sunt kosthold og nyttig mosjon. Jobben går ut på å blant annet holde en serie plakater med korte tekster og bilder om temaet.

Vil Tvangslovutvalgets forslag bidra til økning eller reduksjon i tvangsbruken?

Tvangslovutvalget foreslår et langt snevrere tvangsbegrep enn det som nå inngår i tvangslovgivningen overfor mennesker med utviklingshemming. Skjønnsmessige reguleringer vil imidlertid sørge for at fag- og kontrollinstansenes handlingsrom forblir vel så store som i eksisterende lovverk.
Forsiden til Tvangslovutvalgets innstilling

Når formålsparagrafen er festtale

Tvangslovutvalgets forslag til ny formålsparagraf er like svulstig og vel så uforståelig som dagens lovverk.
Illustrasjon

Sykehjem for utviklingshemmede

Stadig flere kommuner får den dårlige ideen om å etablere egne sykehjem for mennesker med utviklingshemming.
Catalina Devandas

FNs spesialrapportør – Kritisk til tvangslovutvalget

FNs spesialrapportør for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne har vært på to ukers besøk i Norge. Spesialrapportøren uttrykker seg kritisk til innstillingen fra Tvangslovutvalget.
Statsbudsjettet

Statlig unngåelsesatferd

En kan lære mye av å lese statsbudsjettet. Det er bare så synd at statsbudsjettet er realpolitikk og ikke en eksempelsamling i departemental retorikk.
penger

Statsbudsjettet viser manglende prioritering av dem som trenger mest

For dem som har størst behov for tjenester, velter Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 rundt 400 millioner kroner over på kommunene.
Arbeid

300 nye VTA-tiltak

Regjeringen varsler 300 nye VTA-tiltak. Vi får være taknemlige for veksten i tiltaksplasser. Noe er bedre enn ingenting, men 300 nye tiltaksplasser er alt for lite. Med denne veksttakten, vil det ta 111 år å dekke bekovet for tiltaksplasser.
Sheida Sangtarash

Krever likestilling for funksjonshemmede

Stortingsrepresentant Sheida Sangtarash (SV) etterlyser en politikk for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne og er kritisk til regjeringens varslede likeverdsreform.

Inkluderingspodden

Statped har laget en podkast. De tester ut formatet gjennom tre interessante episoder om temaene alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), synsvansker og milde hørselstap. De har så langt fått gode tilbakemeldinger på podkasten og ligger nå på 4. plass i kategorien utdanning i Apples Podcasts.
Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug

Utvalg for å gjennomgå BPA-ordningen

Vi skal være glade for at regjeringen har nedsatt BPA-utvalget. Men vi kan ikke si oss fornøyd med at regjeringen ikke retter opp de problemene med ordningen hvor vi allerede kjenner løsningen.
Illustrasjon

Vi som er overlatt det kommunale selvstyret

Neste gang du hører politikere som prater varmt om det kommunale selvstyret, så husk at selvstyret er finansiert av svakere rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne.

Prosjektstøtte Extrastiftelsen

Ønsker du å søke Extramidler gjennom NFU? Frist for kontakt med NFU er 15. februar. NFU er en godkjent søkerorganisasjon hos ExtraStiftelsen. Alle prosjektsøknader må innsøkes og koordineres sentralt i NFU, dette gjelder også fylkes- og lokallag.

Takk!

NFU vil takke alle som har gitt oss bidrag gjennom innsamlingsaksjoner på facebook og direkte til oss. Bidragene vil komme svært godt med i vårt arbeid for å styrke menneskerettighetene til mennesker med utviklingshemning. Tusen takk!

Yes we can!

NFU og Karde AS samarbeider om et prosjekt om opplæring for mennesker med utviklingshemning i vanlige gjøremål på nett og mobil. Prosjektet har fått tildelt midler fra ExtraStiftelsen. Målet med prosjektet er at mennesker med utviklingshemning får en bedre livskvalitet og kan delta i samfunnet på lik linje med andre.

NFU på facebook

Mange av NFUs medlemmer følger siden vår på facebook. Følg diskusjoner og les innlegg om aktuelle saker.
Fire jenter på skolen

Støtt oss/bli medlem

Støtt vårt arbeid for likeverdige muligheter for alle. Meld deg inn nå!

Quiz om rettigheter

Her finner du quizen "Kjenn dine rettigheter" En quiz om rettigheter som laget for mennesker med utviklingshemning
Paragraf

Juridisk rådgivning for medlemmer

Er du medlem i NFU kan du få gratis juridisk rådgivning
Fremsiden av artikkelsamlingen

Inkluderende praksis

Artikkelsamling som gjennomgår holdninger, organisatoriske og pedagogiske grep for å sike en inkluderende opplæring.
To gutter fra Malawi

Internasjonalt solidetsarbeid

Over hele verden svikter ansvarlige myndigheter når det gjelder å sørge for at mennesker med utviklingshemning får ivaretatt sine grunnleggende menneskerettigheter.

Samfunn for Alle

Her kan du lese medlemsbladet vårt "Samfunn for Alle"