Koordinering

Koordinering til nytte eller besvær?

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å endre på lovverket og å innføre "barnekoordinator" for å sikre mer koordinerte tjenester for barn med store bistandsbehov. Men kravet til koordinering finnes allerede i 27 lovverk. Det er ingen grunn til å tro at det blir så mye mer koordinering om kravet kommer i det 28. lovverket.

Samfunn for Alle nr. 3 2020

Her kan du lese Samfunn for Alle nr 3 2020.
Tore Hagebakken

Skuffet over svar fra Høie

–Husbankens rammebetingelser må gjennomgås og kommuneøkonomien bedres for å hindre etablering av store bofellesskap. Regjeringen må ta det vi ser går i helt feil retning langt mer på alvor, sier stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap).
Helsedirektoratet

Nyttig veileder om frivillige og tvungne smitteverntiltak

Den 8. juni kom Helsedirektoratet med veilederen «Frivillige og tvungne smitteverntiltak mv. under Covid-19-pandamien». Veilederen gjennomgår det rettslige grunnlaget for å anvende tvangstiltak. Alle som er opptatt av eller berørt av problemstillingene anbefales å lese veilederen nøye.
Bent Høie

Tynn suppe fra Høie

Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) spurte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om hva regjeringen ville gjøre for å stanse reinstitusjonaliseringen. Svaret fra helse- og omsorgsministeren var langt, men kan oppsummeres med: Ikke noe.
Hanne Bjurstrøm

Ber Randaberg skrinlegge institusjonsplanene

–Jeg henstiller Rådmannen i Randaberg kommune til å trekke forslaget, skriver likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm i forbindelse med kommunestyrets behandling av nedleggelse av eksisterende bofellesskap og etablering at et nytt stort bofellesskap.
Tungenes i Randaberg

Hev blikket Randaberg!

Randaberg kommune vil reinstiusjonalisere innbyggere med utviklingshemming. Rådmannens innstilling har et ensidig fokus på upålitelige økonomiske kalkyler, glemmer de etiske sidene og utelater de juridiske og menneskerettslige aspektene.
Tore Hagebakken

Krever tiltak mot institusjonalisering

Randaberg kommune planlegger "å legge ned" to bofellesskap og etablere et nytt stort bofellesskap med 21 beboere. Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) etterlyser effektive tiltak som sikrer av nasjonale politiske målsetninger og grunnleggende rettigheter etterleves i boligpolitikken.
Randaberg kommunevåpen

Protesterer mot institusjonsplaner i Randaberg

Randaberg kommune planlegger å "legge ned" bofellesskap og samle 21 beboere med utviklingshemming for å spare driftskostnader. NFU Rogaland fylkeslag ber kommunestyrerepresentantene gå mot forslaget.

Samfunn for Alle nr. 2 2020

Her kan du lese Samfunn for Alle nr. 2 2020.

Vårens tildeling fra stiftelsen Dam

NFU fikk innvilget støtte til fem prosjekt gjennom Ekspress vår 2020.

NFUs organisasjons- og ferieleir er avlyst

Årets organisasjons- og ferieleir er dessverre avlyst, men vi ser fremover og satser på leir til neste år.
Jon-Ivar Nygård

Kjære Fredrikstadpolitikere

Ordfører Jon-Ivar Nygård skuffer. Arbeiderpartiet har tradisjonelt vært opptatt av solidaritet, sosial trygghet og likestilling. Den posisjonen bør Arbeiderpartiet ikke frivillig overlate til Frp.
ultralyd

Abortdebatten kommer!

Stortinget vedtar i mai å tilby alle gravide fosterdiagnostisk tidlig ultralyd. Vedtaket vil utløse en omfattende abortdebatt som først ender med partienes landsmøter våren 2021.
Likeverdsreformen

Fredrikstad bryter rettighetene til funksjonshemmede barn

Fredrikstad kommune planlegger å etablere barneavlastning med 39 rom for 180 barn på den tidligere institusjonen Furutun, stikk i strid med FNs barnekonvensjon og FNs Funksjonshemmedekonvensjon.
Bent Høie

Tvangsisolering av utviklingshemmede

NFU ber helse- og omsorgsminister Bent Høie om å ivareta grunnleggende rettigheter også for smittede mennesker med utviklingshemming. NFU advarer mot bruk av tvangsisolasjon.
Styreleder i KS Bjørn Arid Gram

Ber KS-lederen ta styring

KS-advokatene og KS har i lang tid argumentert for kommunenes selvstyre. NFU savner KS når det gjelder å sikre utviklingshemmedes grunnleggender rettigheter. Vårt brev til KS-advokatene var resultatløst. Med brev til styreleder i KS, håper vi på bidrag til bedre etterlevelse av kommunenes forpliktelser overfor grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming.
KS logo

NFU ber KS Advokatene informere kommunene

KS Advokatene er de som må forsvare kommunenes brudd på FNs ulike menneskerettighetskonvensjoner og brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. KS Advokatene kan feltet og NFU ber dem informere kommunene slik at det blir slutt på kommunale myndighetsovergrep.
Coronavirus

Viktige spørsmål fra NFU Molde og omegn lokallag

NFU oppfordrer lokal- og fylkeslag til aktivt å søke dialog med kommunen om tjenestetilbudet og smittevernet under coronaepidemien. NFU Molde og omegn lokallag har skrevet brev til kommunen og hvor det stilles svært sentrale spørsmål. Andre lokallag kan gjøre tilsvarende.
Vi holder stengt

Omsorg eller tortur?

Den norske velferdsstaten skaper trygghet for mange. Men av og til må en stille spørsmål om omsorgen nærmer seg tortur og om rettstaten kan arte seg som diktaturene hvor politiets hovedoppgave er å verne om myndighetsmisbruk.
Helsedirektoratet

Oppdaterte anbefalinger om smittevern overfor utviklingshemmede

Helsedirektoratet har oppdatert sine anbefalinger om smittevernarbeid i bofellesskap og hjemmene til mennesker med utviklingshemming. Oppdateringene er klargjørende.

Lettlest informasjon om Koronaviruset

Støtte til vanlig arbeid

Karde har gjennom to år jobbet med prosjektet "Støtte til vanlig arbeid" I prosjektet er det laget en verktøykasse med anbefalinger for å lykkes med inkludering av mennesker med utviklingshemming på vanlige arbeidsplasser.
penger

Økonomisk kompensasjon for omsorgsoppgaver

Mange henvender seg til NFU fordi kommunen ikke utøver sine plikter og foreldre og søsken må påta seg store omsorgsoppgaver for barn og søsken med utviklingshemming. Juridisk rådgiver i NFU, Monica S Tøllefsen gjennomgår her rettigheter og muligheter som pårørende har.
Skilt med Stengt

Rettigheter når tilbud stenges

Skoler, arbeidsplasser, dagtilbud og fritidstilbud er stengt. Avlastningstilbudet er mange steder stengt. Enkelte foreldre må plutselig yte en stor omsorg som kommunene plikter å utøve. For noen pårørende går dette greit. Andre sliter og noen havner i økonomisk skvis.
Molde kommunevåpen

Honnør til Molde!

Det er lett å trå feil når en må handle raskt. Desto viktigere er det å komme på rett spor når en oppdager at en er på avveier. Molde kommune har imponert og fortjener ros for handlekraft, når de først forsto at de var på ville veier.
Helsedirektoratet

Smitteverntiltak som kommunene kan iverksetter overfor mennesker med utviklingshemming

Landet vårt har fortsatt lover og regler. Kommunene bør følge dem også når det gjelder smitteverntiltak overfor mennesker med utviklingshemming. Til nå har alt for mange kommuner og tjenesteytere handlet i strid med lover og regler. Her følger en gjennomgang av Helsetilsynets presiseringer.
Sivilombudsmannens logo

Forebygging av tortur og umenneskelig behandling

Sivilombudsmannen har et selvstendig ansvar i forebygging av tortur og umenneskelig behandling. Mange med utviklingshemming utsettes for slike krenkelser i dag. Det er viktig at dette rapporteres til NFU slik at vi kan viderebringe dem til Sivilombudsmennen.
piggtråd

NFU ber staten stoppe kommunenes ulovlige frihetsberøvelse

NFU ber i brev til ansvarlige statsråder og direktoratet om at de stopper kommunenes ulovlige frihetsberøvelse overfor mennesker med utviklingshemming som bor i sitt eget hjem.
Rapporter kommunen

Får du dine tjenester?

Mange tjenestetilbud er nedlagt. Mange kommuner gir ikke tjenestene som de er forpliktet til å gi. Mange kommuner tar seg til rette og legger restriksjoner på private hjem til tjenestemottakere. NFU ønsker en oversikt over hvilke kommuner dette gjelder.
Koronavirus

Hvordan snakke med utviklingshemmede om korona?

Pårørende og tjenesteyter bør prate med utviklingshemmede om Koronasituasjonen, hvorfor vi har tiltakene og hva som kan gjøres for å redusere smitterisikoen.
Stortinget

Stol på Stortinget, regjeringen og Folkehelseinstituttet

Når vi står overfor store utfordringer, skal være glade for at vi lever i verdens beste land, med et av verdens beste helsevesen og verdens beste styresett. Politikerne våre kan både styre og samarbeide når situasjonen krever det.
Karin Andersen

Stiller spørsmål om utviklingshemmedes situasjon

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) stiller spørsmål om situasjonen til mennesker med utviklingshemming som er isolert i sine leiligheter i landets bofellesskap.
bålpanne

Aktiviteter i coronatider

Mange med utviklingshemming sitter isolerte i sine leiligheter i bofellesskapene. Mange med frykt. Her kommer forslag til smittevernvenlige aktiviteter som ett av våre lokallag har foreslått overfor kommunen.
Helsedirektoratets logo

Siste: Helsedirektoratet er på banen

Bent Høie

NFU ber omsorgsministeren iverksette smittevern i tjenester og bofellesskap

NFU har bedt helse- og omsorgsminister Bent Høie om å iverksette smittevern overfor tjenestemottakere og spesielt dem som bor i store bofellesskap.
Torbjørn Røe Isaksen

NFU ber arbeidsministeren iverksette smittevern overfor VTA-tiltaket

NFU ber arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen om å iverksette smitteverntiltak overfor personer som er på arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid.
Coronaviruset

NFU anbefaler lokal- og fylkeslag om å begrense aktiviteten av hensyn til smittesituasjonen

NFU anbefaler lokal- og fylkeslagene om å begrense aktiviteter som medfører samlinger og reise for medlemmer og tillitsvalgte. Vis solidaritet. De fleste vil tåle å bli smittet, men vi må være solidariske overfor de som er i risikogruppen. Det er alles plikt å begrense muligheten for smittespredning.
Logoene til de tre rødgrønne partiene

Alene om å vektlegge funksjonshemmedes rettigheter

Mens regjeringspartiene kutter i Statpeds tjenester til elever med multifunksjonshemming og utviklingshemming, så taler de rødgrønne funksjonshemmedepolitikk, viser innstillingen fra Stortingets utdannings- og forskningskomité.
Sylvi Listhaug

Store ord og fleskefett

Noen politikere mer opptatt av å posere enn å løse utfordringer på eget saksfelt. En av disse er tidligere eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.
Illustrasjon – penger

Statens finansiering av tjenester til utviklingshemmede

Penger blir ofte benyttet som argument når kommunene kutter i tjenester, innfører egenandeler eller bygger stort og institusjonslignenede i håp om å realisere stordriftsfordeler. Argumentet er stort sett både feil og usaklig.
Byråd Lubna Jaffery

Positive signaler fra Bergen

Bergen kommune fortjener honnør! Kommunen har gjort noe så pass uvanlig på våre områder at det har laget gode planer. I tillegg synes kommunen å ville følge opp planene.
Abra Havn

Bli med til Abra Havn!

NFU Rogaland og Vestland fylkeslag inviterer alle NFU medlemmer fra hele landet til Dyreparken og overnatting i Abra Havn.
Audun Lysbakken og Solveig Horne

De beste likestillingsministrene

Rekken av likestillingsministre er lang. De fleste har ikke løftet en finger for å sikre utviklingshemmedes grunnleggende rettigheter. Det finnes unntak og de beste likestillingsministrene vi har hatt er utvilsomt Audun Lysbakken (SV) og Solveig Horne (Frp).
Kultur- og likestillingsminister Abid Raja

Ta tak Abid Raja!

NFU ber kultur- og likestillingsminister Abid Raja gjøre noe få har gjort før ham, nemlig ta tak, vise handlekraft og sørge for at stortingsmeldingen om rettighetene til mennesker med utviklingshemming blir mer enn tomprat.

NFUs organisasjonsleir

Hver sommer har NFU leir for sine medlemmer. I år er leiren på Hove leirsenter - på Tromøya, utenfor Arendal. Leiren starter lørdag 18. juli og avslutter lørdag 25. juli.
NFUs logo

NFU er 53 år

På initiativ fra Emma Hjorts venner møtte 75 representanter fra 26 foreldrelag til samling den 18. og 19. februar 1967 for å etablere en landsomfattende sammenslutning av foreldrelag. Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede (NFPU) ble etablert.

Samfunn for Alle nr. 1 2020

Her kan du lese Samfunn for Alle nr. 1 2020

Karde inviterer til frokostseminar om e-læringsløsninger for mennesker med utviklingshemning

På frokostseminaret vil du få høre mer om de nye e-læringsressursene fra disse prosjektene: - Støtte til vanlig arbeid - Lettere kropp - Personlig hygiene - Virtuelt visningshjem (presenteres av Rudolph Brynn, Universell Utforming AS)

Undersøkelse om bruk av IKT-løsninger

Proba samfunnsanalyse har fått i oppdrag av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) å kartlegge bruk av IKT-løsninger/digitale løsninger blant personer med ulike former for funksjonsnedsettelser, konsentrasjonsvansker, lese- eller skrivevansker eller psykososiale vansker.

«Lettere kropp» og «Personlig hygiene» lansert

Karde AS har utviklet to nyttige nettsteder om sunt kosthold og personlig hygiene spesielt tilrettelagt for mennesker med utviklingshemning. Det har også blitt utviklet materiell for tjenesteytere, pårørende og andre støttepersoner.

The forgotten people

The Atlas Alliance, Save the Children, Inclusion International and NFU will be hosting the conference in Oslo Congress Centre 3 December 2019 8.30am – 3pm.

Prosjektstøtte Extrastiftelsen

Ønsker du å søke Extramidler gjennom NFU? Frist for kontakt med NFU er 15. februar. NFU er en godkjent søkerorganisasjon hos ExtraStiftelsen. Alle prosjektsøknader må innsøkes og koordineres sentralt i NFU, dette gjelder også fylkes- og lokallag.

Takk!

NFU vil takke alle som har gitt oss bidrag gjennom innsamlingsaksjoner på facebook og direkte til oss. Bidragene vil komme svært godt med i vårt arbeid for å styrke menneskerettighetene til mennesker med utviklingshemning. Tusen takk!

Yes we can!

NFU og Karde AS samarbeider om et prosjekt om opplæring for mennesker med utviklingshemning i vanlige gjøremål på nett og mobil. Prosjektet har fått tildelt midler fra ExtraStiftelsen. Målet med prosjektet er at mennesker med utviklingshemning får en bedre livskvalitet og kan delta i samfunnet på lik linje med andre.

NFU på facebook

Mange av NFUs medlemmer følger siden vår på facebook. Følg diskusjoner og les innlegg om aktuelle saker.
Fire jenter på skolen

Støtt oss/bli medlem

Støtt vårt arbeid for likeverdige muligheter for alle. Meld deg inn nå!

Quiz om rettigheter

Her finner du quizen "Kjenn dine rettigheter" En quiz om rettigheter som laget for mennesker med utviklingshemning
Paragraf

Juridisk rådgivning for medlemmer

Er du medlem i NFU kan du få gratis juridisk rådgivning
Fremsiden av artikkelsamlingen

Inkluderende praksis

Artikkelsamling som gjennomgår holdninger, organisatoriske og pedagogiske grep for å sike en inkluderende opplæring.
To gutter fra Malawi

Internasjonalt solidetsarbeid

Over hele verden svikter ansvarlige myndigheter når det gjelder å sørge for at mennesker med utviklingshemning får ivaretatt sine grunnleggende menneskerettigheter.

Samfunn for Alle

Her kan du lese medlemsbladet vårt "Samfunn for Alle"