Faksimile fra BT

Helsevesenet er ikke for alle

BT bringer historien om Torstein som har diagnosen alvorlig utviklingshemming. Da han oppsøkte legevakten ble han lagt i håndjern av politiet og plassert i isolat på Sandviken sykehus. Fylkeslegen mener at behandlingen var forsvarlig, men beklagelig.

Det motsatte av helsehjelp

Det hele startet med at Torstein i lengre tid hadde vært urolig. I tillegg til utviklingshemmingen, har Torstein også en bipolar lidelse. Uroen økte og tjenesteyterne mente at Torstein trengte en vurdering av lege. Tjenesteyterne tok Torstein med til legevakten. Legen mente Torstein var på vei inn i en psykose og ville tvangsinnlegge ham. Torstein ville ikke forlate legevakten og politiet ble tilkalt. Utenfor legevakten var det en brannbil. Torstein gikk inn i brannbilen. Da han ikke ville forlate brannbilen, la politiet Torstein i håndjern og kjørte han til Sandviken sykehus. Ikke uventet ble Torstein mer urolig både av behandlingen og av å være på et ukjent sted med ukjente. Han ble en plage for medpasienter. Det ble derfor fattet tvangsvedtak om isolasjon. Verken tjenesteyterne som kjente ham eller foreldrene fikk være med Torstein. Etter samtaler med Torsteins mor, forsto noen leger at Torstein ville ha det langt bedre om han fikk være i sitt eget hjem, i miljøet han var kjent og sammen med kjente.

Beklagelig men ikke ulovlig

Saken ble rapportert til Fylkeslegen som nå har konkludert med at både legevakten og Sandviken sykehus opptrådte forsvarlig. Kan hende en minst må være fylkeslege for ikke å se uforsvarligheten?

Spesialisthelsetjenesteloven sier at formålet med sykehusene er særlig å:

1. fremme folkehelsen og å motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjonshemning,
2. bidra til å sikre tjenestetilbudets kvalitet,
3. bidra til et likeverdig tjenestetilbud,
4. bidra til at ressursene utnyttes best mulig,
5. bidra til at tjenestetilbudet blir tilpasset pasientenes behov, og
6. bidra til at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasientene.

 

Det er vanskelig å se at Sandviken sykehus var spesielt suksessfulle med hensyn til punktene 1, 2, 3 og 5. Når fylkeslegen hevder at Torstein ble forsvarlig behandlet, så bruker hun jussen og paragrafene først og fremst et skjulested for myndigheter som ikke har gjort jobben sin.

Torstein er på ingen måte et spesialtilfelle. Det er rundt 25000 personer med utviklingshemming her i landet. Utviklingehmmede har også krav på gode helsetjenester. Det at mange med utviklingshemming kan ha problemer med å forstå, bør helsevesenet være kjent med, spesielt psykiatrisk avdeling. Det at nye mennesker og nye omgivelser kan skape både angst og usikkerhet, er velkjent for ufaglærte tjenesteytere. Vi bør forvente at kompetansen til fylkeslegen, legevakten og psykiaterne minst er på assistentnivå.

Skadene er skjedd. Helsevesenet har utøvd sin uforsvarlighet som fylkeslegen mener er forsvarlig. Ansvarlige på Sandviken sykehus kan trøste leseren med at forholdene var verre før. Historien forteller først og fremst at forholdene er totalt uakseptable i dag. Mennesker med utviklingshemming er likestilt med andre innbyggere og har krav på en like god helsetjeneste.

Jens Petter Gitlesen

19 januar 2020

  • 2020-01-20 Jeg sliter med å forstå hvor Gitlesen henter sine opplysninger fra jeg minner om når Osmund Kaldheim overleverte NOU På lik linje: Åtte løft for å realisere rettighetene til mennesker med utviklingshemming uttalte han at det er ingen grupper det finnes så lite kunnskap om som det gjør om mennesker med utviklingshemming. Han må ha fullstendig ha glemt tallmateriale som Gitlesen selv har referert i tidligere bloggartikler og ser derfor grunn til å friske opp hukommelsen. Selv etter at antallet utviklingshemmede ble nedjustert etter Tolga-saken er det flere utviklingshemmede enn de 25.000 Gitlesen referer til. Siste tallene fra kriteriedata viser at det er 19434 utviklingshemmede. I nevnte NOU refereres det til en avlasterdom. Det dreier seg om 5888 personer, det er 1429 utviklingshemmede som bor på avlastningsinstitusjoner. I tillegg er det i følge rettighetsutvalget 250 utviklingshemmede som bor i barneboliger. Bare her dreier det seg om 27.000. I tillegg er kriteriedata ufullstendig for den inneholder ikke opplysninger om utviklingshemmede pensjonister, den inneholder heller ikke opplysninger om utviklingshemmede i omsorgsboliger for dem kommer i kategorien eldre utviklingshemmede, det samme gjelder utviklingshemmede på sykehjem. I følge aldring og helse utgjør utviklingshemmede pensjonister fem promille noe som utgjør om lag 5000 personer og tar de med utviklingshemmede i fengsler er vi oppe i 33.000. Kriteriedata inneholder heller ikke opplysninger om utviklingshemmede på private institusjoner og den mangler også opplysninger om personer med lett utviklingshemming for denne gruppen har som hovedregel ikke vedtak om kommunale tjenester. I tillegg vet at vi at tall fra Verdens helseorganisasjon viser at 2,27% har en IQ på under 69 som tilsvarer lett utviklingshemming mens de som er registrert med kommunale tjenester utgjør 0,6% så da er det bare å gange opp. Grunnen til at jeg kommer med disse tallene er for å belyse at det legges frem og beskrivelser uten at fakta på noen som helst slags måte kan dokumenteres. Steinar Wangen
  • 2020-01-19 Bare offentlige instanser kan kalle det uforsvarlige de gjør «forsvarlig» -og slippe unna med det. Angelique Tangen

Tips noen om siden