NFU-bloggen

 • Illustrasjon, bostøtte

  Stusslig om bostøtte

  16.10.2017
  For få år siden var det vanlig at personer med utviklingshemning mottok bostøtte. De senere årene har imidlertid husleiene økt samtidig som bostøtten er blitt redusert. I dag mottar knapt noen med utviklingshemning bostøtte. Forslaget til statsbudsjett for 2018 inneholder ikke noe for å rette opp situasjonen.
  Stusslig om bostøtte
 • Illustrasjonsfoto av arbeid

  Vi trenger en opptrappingsplan for arbeidsmarkedstiltak

  13.10.2017
  I statsbudsjettet legges det opp til en vekst i antallet tiltaksplasser innen Varig tilrettelagt arbeid på 125. Med en slik årlig økning vil det ta ca. 250 år før dagens behov for tiltaksplasser er dekket. Vi er glade for den varslede økningen, men etterlyser en opptrappingsplan for å dekke behovet for tiltaksplasser.
  Vi trenger en opptrappingsplan for arbeidsmarkedstiltak
 • Illustrasjonsfoto, omsorgsbolig

  Fra deinstitusjonalisering til reinstitusjonalisering

  12.10.2017
  Institusjonsomsorgen er gjeninnført. En vesentilig årsak er fremveksten av Helse- og omsorgsdepartementet. Fokuset er helse- og eldreomsorg. Levekårene til mennesker med utviklingshemning havner i skyggen.
  Fra deinstitusjonalisering til reinstitusjonalisering
 • Illustrasjon av brukermedvirker

  Bergensere søkes!

  11.10.2017
  NFU Bergen lokallag trenger medlemmer som kan bli med i arbeidet overfor Bergen kommune. Siktemålet er å sikre gode levekår for innbyggere med utviklingshemning.
  Bergensere søkes!
 • Foto av et bofellesskap

  Fra gode levekår til dårlig omsorg

  10.10.2017
  I 2016 ble det gjennomført nasjonalt tilsyn med tjenestene til voksne med utviklingshemning. Ulovlige forhold ble avdekket i 79 prosent av tilfellene. Ingen har kontroll med utviklingen. Tjenestene til mennesker med utviklingshemming har endret fokus fra å legge til rette for gode levekår, til å gi forsvarlig pleie.
  Fra gode levekår til dårlig omsorg
 • Faksimile fra Avisa Nordland

  SV varsler omkamp om pleiepengeordningen

  07.10.2017
  Stortingsrepresentant for Nordland SV, Mona Fagerås, varlser at de vil komme med et nytt forslag til pleiepengeordningen, skriver Avisa Nordland.
  SV varsler omkamp om pleiepengeordningen
 • Skjermdump fra NRK Hordalands nettsider

  Bergen kommune på ville veier

  05.10.2017
  Elin Leegaard Marøy får ikke lenger bistand til å dra på treningsstudio, melder NRK Hordaland. Bergen kommune kutter i tjenestetilbudet på en måte som synes å være i strid både med lovverket, nasjonale politisker målsetninger og FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  Bergen kommune på ville veier
 • Foto av penger

  Omkamp om pleiepengeordningen?

  01.10.2017
  Partienes mandatfordeling er endret siden den nye pleiepengeordningen ble vedtatt av Stortinget i vår. Nå vil det være flertall for forslag som falt i vår. Kan hende enkelte partier også har tenkt seg om og endret standpunkt?.
  Omkamp om pleiepengeordningen?
 • Illustrasjon

  Styrket pårørendestøtte

  01.10.2017
  Fra og med i dag iverksettes nye bestemmelser om pårørendestøtte. Endringen dreier seg først og fremst om presiseringer og klargjøring av rettighetene til pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid.
  Nye lovbestemmelser om pårørendestøtte
 • Illustrasjonsfoto

  En lov om beslutningsstøtte

  30.09.2017
  Vergemålsloven er ikke i samsvar med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, men med korrigeringer av lovverket og dagens praksis, bør det være en enkel oppgave å sikre samsvar.
  En lov om beslutningsstøtte
 • FN-logo

  Retten til et selvstendig liv

  29.09.2017
  FN-komiteén som overvåker statenes etterlevelse av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne har presisert forståelse av konvensjonens artikkel 19
  Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet
 • Kirsti Bergstø

  Takk for innsatsen!

  12.09.2017
  Når det nye Stortinget møtes, så er det uten to av dem som har fremmet interessene til mennesker med utviklingshemming mest, nemlig stortingsrepresentantene Kristi Bergstø (SV) og Freddy de Ruiter (Ap).
  Takk for innsatsen!
 • Valg

  Hjelp i valglokalet

  11.09.2017
  Har en behov for hjelp til å stemme, så har en rett på slik hjelp.
  Hjelp til å stemme
 • Illiustrasjonsfoto

  Arbeidsmarkedstiltak

  28.08.2017
  Samtlige partier har programfestet å iverksette tiltak for å få flere med funksjonsnedsettelser i arbeid. Presisjonsnivået varierer mellom programmene. Tilrettelegging, tilrettelagt arbeid og lønnstilskudd er gjengangere blant tiltakene. Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti har programfestet at ansvaret for Varig tilrettelagt arbeid (VTA) skal forbli statlig.
  Arbeidsmarkedstiltak
 • Illustrasjonsfoto

  Barn med utviklingshemming i partiprogrammene

  19.08.2017
  Barn med funksjonsnedsettelser og deres familier er godt representert i partprogrammene til Kristelig Folkeparti. Sosialistisk Venstreparti har mange og klare forslag. Venstre har knapt nevnt gruppen. Mange partier benytter seg av retoriske grep som gjør det mulig å love noe uten å ha lovet noe, f.eks. ved å love å "vurdere".
  Barn med funksjonsnedsettelser i partiprogrammene
 • Illustrasjonsfoto

  Partienes holdning til sortering

  19.08.2017
  Ikke overraskende er det Kristelig Folkeparti som er klarest mot å selektere fostre med bakgrunn i fosterets egenskaper. Rødt og Fremskrittspartiet er de mest liberale.
  Partienes holdning til sortering
 • Stortingsrepresentantene Freddy de Ruiter, Kirsti Bergstø og Olaug Bollestad

  Setter utviklingshemming på dagsorden

  14.08.2017
  Stortingsrepresentantene Freddy de Ruiter (Ap), Kirsti Bergstø (SV) og Olaug Bollestad (KrF) har i imponerende grad satt fokus på politikken overfor mennesker med utviklingshemming i denne stortingsperioden.
  Setter utviklingshemming på dagsorden
 • Regjeringen Solberg

  Regjeringsmedlemmenes innsats

  13.08.2017
  Valget nærmer seg og det kan være på tide å gjøre opp status for fire års erfaring med regjeringen Solberg.
  Regjeringsmedlemmenes innsats
 • Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap)

  Alle har rett på gode tjenester

  09.08.2017
  –Arbeiderpartiet er for et sterkt kommunalt selvstyre. I dette ligger det frihet, men også en forpliktelse til å ta ansvar for kommunes innbyggere. Ansvaret må forankres i kommunens politiske organ. Jeg registrerer at det i sakene omtalt i Trønder-Avisas artikkelserie er forvaltere, ikke politikere, som uttaler at kommunen ikke evner å etablere gode nok tjenester, skriver stortingsrepresentant Invild Kjerkol (Ap) i et leserinnlegg i Trønder-Avisa.
  Alle har rett på gode tjenester
 • Faksimile av Trønder-Avisa

  Alle skal kunne bo og leve i kommunen

  19.07.2017
  Trønder-Avisa har gjennom et titalls artikler satt fokus på fremveksten av private omsorgssentre. Personer med utviklingshemming og tilleggsproblemer sendes bort fra hjemkommunen og blir boende under institusjonslignende forhold. Enkelte har forsvart praksisen, andre har kritisert Trønder-Avisas dekning av saken. Her følger et tilsvar til motstemmene.
  Alle skal kunne bo og leve i kommunen
 • Dag Olav

  Når tjenestene forsvinner

  18.07.2017
  Dag Olav har bodd i sitt eget hus i Stavanger siden 2013. Han trives, spesielt når tjenestene kommer.
  Når tjenestene forsvinner
 • Nærlandsheimen

  Særomsorgen – nissen fulgte med på lasset

  16.07.2017
  De samme argumentene som ble brukt for institusjonene innen HVPU brukes i dag i kommunal omsorg, f.eks. «fordelene» med stordrift. Det mange ikke forstår, heller ikke alle såkalte fagfolk, er at stordrift er jo ofte nettopp en del av problemet for utviklingshemmede og dermed kostnadsdrivende, skrive Olav Tendeland, tidliger direktør for HVPU i Rogaland.
  Særomsorgen – nissen fulgte med på lasset
 • Illustrasjonsfoto

  Alle skal kunne bo og leve i kommunen

  13.07.2017
  Trønder-Avisa skal ha ros for artikkelserien «De umulige sakene», om personer med utviklingshemming, personlighetsforstyrrelser og atferdsproblemer som plasseres i private institusjoner, ofte langt fra hjemkommunen. Praksisen er i strid med etablerte nasjonale politiske målsettinger, lovverket og menneskerettighetene.
  Alle skal kunne bo og leve i kommunen
 • Institusjonsomsorgen

  01.07.2017
  "De umulige sakene" er fellesoverskriften til en serie artikler i Trønder-Avisa. Artiklene belyser fremveksten av private omsorgsfirma som på oppdrag av kommunene bosetter personer med utviklingshemming og atferdsvansker i institusjonslignende tilværelse langt i fra hjemstedskommunen.
  Institusjonsomsorgen
 • Anna Kittelsaa

  Utviklingshemming og leveverdige liv

  29.06.2017
  Anna Kittelsaa mener Aksel Braanen Sterri handlet uetisk med sine nedverdigende utsagn om mennesker med Downs syndrom. Hun er skuffet av medias ensidighet og fraværet av fagfolk i den etterfølgende debatten.
  Utviklingshemming og leveverdige liv
 • Oppslag i Trønder-Avisa

  De kommunene har gitt opp

  21.06.2017
  Kommunene betaler helt unødvendig store summer til private omsorgsfirma for at disse skal overta tilbudet til "vanskelige" personer med utviklingshemming. Trønder-Avisa bringer i dag historien om Mestrings- og læringssenteret på Ekne.
  De kommunene har gitt opp
 • Sirkelen sjukeheim

  Barn på sykehjem

  19.06.2017
  Klepp kommune plasserer barn på sykehjem, stikk i strid med nasjonal politikk og internasjonale forpliktelser.
  Barn på sykehjem
 • Rektor Ole Petter Ottersen

  Rektor Ottersens fleksible prinsipper

  13.05.2017
  Det er postivit at rektor Ole Petter Ottersen reagerer mot rasistiske holdninger på Universitet i Oslo. Det er vanskeligere å forstå den samme rektorens argumenter for ikke å reagere mot univeristetsansattes nedsnakking av mennesker med funksjonsnedsettelser generelt og personer med Downs syndrom spesielt.
  Rektor Ottersens fleksible prinsipper
 • Rektor Ole Petter Ottersen

  Hvor utgangspunktet er som galest...

  01.05.2017
  I takt med rektor Ole Petter Ottersen presiseringer av egne standpunkt i forbindelse med Sterris nedsnakking av mennesker med utviklingshemming, får forklaringene karakter av en uforståelig rundans. Lite tyder på at rektor Ottersen selv fatter innholdet i det han skriver.
  Hvor utgangspunktet er som galest...
 • Akademia som forurenser

  Akademia som forurenser

  25.04.2017
  I Tyrkia og Ungarn er akademia truet av myndighetene. I Norge er mennesker med utviklingshemming truet av akademia.
  Akademia som forurenser
 • Rektor Ole Petter Ottersen må ta ansvar

  20.04.2017
  Rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo bør unnskylde seg overfor mennesker med utviklingshemming. Den akademiske friheten rommer ikke krenkelser.
  Rektor Ole Petter Ottersen må ta ansvar
 • Baby med Downs syndrom

  Sorteringsdebatten

  18.04.2017
  Sorteringsdebatten har blusset opp på ny. En saklig og informativ debatt pågår i legetidskriftet. Større ord og kraftigere påstander kommer fram i den konservative avisen Minerva.
  Sorteringsdebatten
 • Ordet absurd

  Hvis kongen var dronning?

  16.04.2017
  Hypotetiske spørsmål gir sjelden interessante svar. Spørsmålet om samfunnet ville vært dårligere dersom Downs syndrom ikke fantes, er omtrent like håpløst som spørsmålet om en ville tatt en vaksine mot Downs syndrom.
  Hvis kongen var dronning?
 • Universitetet i Oslo

  Det akademiske sløvsinn

  11.04.2017
  Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, ser på statssekretær Bjørnar Laabak som en trussel mot den akademiske friheten. Dessverre ser ikke rektor Ottersen sitt eget akademiske ansvar.
  Det akademiske sløvsinn
 • Ikke svekk likestillings- og diskrimineringsombudet

  09.04.2017
  Forslaget til ny likestillings- og diskrimineringslov vil bety en alvorlig nedbygging av likestillings- og diskrimineringsvernet.
  Ikke svekk likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Arvelære

  Aksel Braanen Sterris åpenbaring

  07.04.2017
  Aksel Braanen Sterri hevder at personer med Downs syndrom ikke lever fullverdige liv. Tradisjonen med å redusere menneskeverde til utviklingshemmede er lang og omfattende.
  Aksel Braanen Sterris åpenbaring
 • Erna og Siv

  Regjeringen handler i strid med seg selv og grunnloven

  04.04.2017
  Regjeringen foreslår å vingeklippe Fylkesmannen, svekke innbyggernes rettsikkerhet og styrke kommunenes rettsikkerhet, stikk i strid med både Høyre og FrP sine tidligere synspunkter og stikk i strid med grunnloven.
  Regjeringen handler i strid med seg selv og grunnloven
 • Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Regjeringen vil svekke innbyggernes rettssikkerhet

  02.04.2017
  Regjeringen har lagt fram et lovforslag som pålegger Fylkesmannen å legge stor vekt på det kommunale selvstyre i behandlingen av klagesaker. Lovforslaget åpner også for at kommunene skal kunne gå til sak mot staten dersom de mener at Fylkesmannen har gått for langt i klagebehandling. Forslaget innebærer en svekkelse av innbyggernes rettsikkerhet.
  Regjeringen vil svekke innbyggernes rettssikkerhet
 • Normalfordeling

  Overdiagnostisering av utviklingshemming

  29.03.2017
  Det pågår en kraftig overdiagnostisering av utviklingshemming til tross for fagfolkenes påstand om underdiagnostisering av tilstanden.
  Overdiagnostisering av utviklingshemming
 • Illustrasjon

  Helsevesen, –behandling eller mishandling?

  22.03.2017
  TV 2 har brakt fram mange historier om foreldre med utviklingshemming som blir fratatt sine barn. Når TV 2 nøster i sakene, avdekkes en praksis i deler av helsetjenesten som er såpass alvorlige at helse- og omsorgsminister Bent Høie må sikre at det ryddes opp.
  Helsevesen, –behandling eller mishandling?
 • penger

  Bostøtten som skrumpet inn

  16.03.2017
  Bostøtten forsvinner for stadig flere. Årsaken er først og fremst at bevilgningene til bostøtte har avtatt de siste årene.
  Bostøtten som skrumpet inn
 • Norges lover

  Kommunene gir blaffen

  13.03.2017
  Tilsynet med tjenestene til mennesker med utviklingshemming i 2016, tegner et nedslående bilde. Institusjonsomsorgen er gjenninført, tjenestene er dels fraværende og dels kollektive, rettsikkerheten er fraværende. Tjenestene mangler kompetanse og kommunene mangler oversikt over situasjonen.
  Kommunene gir blaffen
 • Menneskerettighetserklæringen

  Diagnose og diskriminering

  12.03.2017
  Stadig vekk benyttes utviklingshemming som begrunnelse for tiltak. Få synes å være klar over at slike begrunnelse er diskriminerende.
  Diagnose og diskriminering
 • Normalfordelt iq

  Hør på fagfolk, men ikke tro på dem

  26.02.2017
  Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Stavanger universitetssykehus diagnostiserer barn med gjennomsnittlige skoleprestasjoner som utviklingshemmet, i følge TV 2. Tilfellet er neppe unikt og kommer av fagfolk med for stor tro på, og for liten innsikt i eget fagfelt.
  Hør på fagfolk, men ikke tro på dem
 • Normalfordeling

  Psykolog, – fagperson eller diagnose?

  25.02.2017
  Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) i Stavanger nekter å slette utviklingshemmingsdiagnosen som ble satt på Merete Henriksens datter, melder TV 2. Dette til tross for at jenten har gjennomsnittskarakterer og fikk fem i norsk muntlig. Mye tyder på at BUP har større problemer enn flere av pasientene.
  Psykolog, – fagperson eller diagnose?
 • Fareskilt

  Vokt deg for Seljord!

  25.02.2017
  Det er svært vanlig at de kommunale tjenestene til mennesker med utviklingshemming er i strid med lovverket. Når det gjelder Seljord kommune, må det være adskillig lettere å peke på forhold som fugerer enn å påpeke hva som ikke fungerer.
  Vokt deg for Seljord!
 • Alf Anvedsen

  Inkludering er det vi vil!

  24.02.2017
  Inkludering, det å inngå i samfunnet som likeverdige innbyggere, er den største utfordringen til mennesker med utviklingshemming. Skal vi gå i retning av et inkluderende samfunn, må vi få kommunene med oss, skriver NFUs tidligere nestleder Alf Anvedsen.
  Inkludering er det vi vil!
 • Penger

  Inntektssystemet til kommunene

  21.02.2017
  Statlige myndigheter har gitt mennesker med bistandsbehov lovfestede rettigheter. De fleste tjenestene er pålagt kommunene. Staten bestemmer kommunenes inntekter, men systemet for å finansiere kommunene står verken i forhold til politiske målsetninger eller lovpålagte oppgaver.
  Inntektssystemet til kommunene
 • Skjermdump fra TV 2

  Utviklingshemmede som foreldre

  13.02.2017
  TV 2 brakte nyheten om 200 foreldre med utviklingshemming, lærevansker og kognitiv svikt som årlig blir fratatt sine barn av barnevernet. Det er god grunn til stille spørsmål med norsk praksis på feltet.
  Utviklingshemmede som foreldre
 • Foto fra Erlandsens Conditori

  Erlandsens Conditori stenger dørene

  03.02.2017
  Den 2. februar meldte Erlandsens Conditori at de ble nødt til å avvikle driften. Etter flere års slit med å etablere sin egen arbeidsplass, måtte Kim, Daniel og støttespillerne rundt dem innse at det ville være for krevende å fortsette driften uten offentlige tilskudd og prisgitt veldedighet.
  Erlandsens Conditori stenger dørene
 • FN-flagg

  Skuffende men ikke håpløst

  02.02.2017
  Det var forventet at Stortinget ikke ville gå inn for å slutte seg til FNs individklageordning for brudd på FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Selv om vedtaket var skuffende, viser saken at det er fragmenter av håp.
  Norge ville ikke gå inn for individklagerett
 • Fru Justisia

  Ulovligheter avdekket i fire av fem tilsyn

  31.01.2017
  Tilsyn med tjenestene til voksne med utviklingshemming i 2016 avdekket ulovlige forhold i 81% av tilfellene.
  Tilsyn avdekker ulovligheter
 • Medisiner

  Medisinfri behandling

  30.01.2017
  Helse- og omsorgsminister Bent Høie har gitt helseregionene pålegg om å tilby personer med psykiske lidelser tilbud om medisinfri behandling. Lite tyder på at ordningen vil nå mennesker med utviklingshemming.
  Medisinfri behandling
 • Torill Vagstad

  Stange kommune bryter loven

  11.01.2017
  Mina valgte å gå på en videregående skole som ikke ligger i hjemkommunen hennes. Det skapte store problemer. Kommunen makter ikke å etablere et tjenestetilbud.
  Stange kommune gir ikke lovpålagte tjenester
 • Byråd Inga Marte Thorkildsen

  Takk Inga Marte!

  22.12.2016
  Ingen har gjort mer for å rette opp umenneskelige forhold for utviklingshemmede i bydel Bjerke enn byråd Inga Marte Thorkildsen. I stedet for å rydde opp i eget reir, forsøker bydelen nå å gjøre byråden til problemet.
  Takk Inga Marte!
 • Norges lover

  Lovbrudd over hele fjøla!

  05.12.2016
  Til nå i år er det rapportert 41 tilsynen med tjenester til mennesker med utviklingshemning. Det er avdekket ulovlige forhold i 83% av tilfellene.
  Lovbrudd over hele fjøla!
 • Illustrasjon

  Hva skjer med arbeidstilbudet?

  04.12.2016
  I budsjettavtalen er antallet tiltaksplasser i Varig tilrettelagt arbeid (VTA) økt med 300, men det er ikke bevilget ekstra midler til arbeidsmarkedstiltaket. Personer med utviklingshemning står i fare for å bli ytterligere marginalisert ut fra arbeidsmarkedstiltakene.
  Hva skjer med arbeidstilbudet?
 • FN-flagg

  Nedsnakking av funksjonshemmedes rettigheter

  03.12.2016
  Utenriksdepartementet gir en svært ubalansert beskrivelse av en eventuell individuell klagerett til FN-komitéen for funksjonshemmedes rettigheter.
  Nedsnakking av funksjonshemmedes rettigheter
 • Illustrasjon

  Samtykkekompetanse eller selvbestemmelse

  27.11.2016
  Folk som trenger hjelp til å velge eller å tilpasse seg, skal også sikres sine ønsker og behov. Personens vilje må ikke forveksles med helsepersonells fordommer.
  Samtykkekompetanse, beslutningskompetanse eller selvbestemmelse
 • Bærum kommunes nettsider

  Positive signaler fra Bærum kommune

  16.11.2016
  Bærum kommune varsler i dag at kommunen vil bruke tid for å finne best mulig løsninger på problemene som har oppstått i kjølvannet av Høyesteretts avlasterdom. NFU takker Bærum kommune for hensynsfull klokskap.
  Positive signaler fra Bærum kommune
 • Illustrasjon

  Avlastere, ikke si opp jobben!

  15.11.2016
  Bærum kommune har bedt private avlastere si opp jobbene sine innen den 28. november. NFU oppfordrer private avlastere om ikke å underskrive egen oppsigelse. Bærum kommune bør bruke tid og krefter på å finne løsninger, ikke på å skape kriser.
  Avlastere, ikke si opp jobben!
 • Institusjon

  Fra institusjon til omsorgsghetto

  06.11.2016
  Politikere i Selbu vil samle mennesker med omsorgsbehov på ett sted. Et bofellesskap med sju utviklingshemmede skal forstyrres. De har en trygghet det har tatt mange år å etablere, skriver Mari Ann Kulseth, søster til en flott dame med psykisk utviklingshemming i lørdagens kronikk i Adresseavisa.
  Fra institusjon til omsorgsghetto
 • Stolhetsparaden

  Bjarne Kjeldsens moraliseringer

  04.11.2016
  Bjarne Kjeldsen synes ikke om flere av innleggene i Aftenposten, Morgenbladet, på nettsiden til Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og på Facebook. «Nå er det nok fordømmelse. Nok moralisme. Nok synsing. Nok nedsnakking», skriver han i sitt blogginnlegg som også var å lese i Aftenposten.no den 2. november.
  Bjarne Kjeldsens moraliseringer
 • Høyesterett

  Avlasterdommen

  03.11.2016
  Avlaster II-dommen har store og uoversiktelige konsekvenser. Det er lett å peke på problemene dommen medfører. Her følger noen råd både til NFU-lag og til våre nasjonale myndigheter.
  Avlaster dommen
 • Faglig forsvarlighet

  Farlig uforsvarlighet eller faglig forsvarlighet

  30.10.2016
  Selv det mest uforsvarlige kan være forkledd som faglig forsvarlighet.
  Farlig uforsvarlighet eller faglig forsvarlighet
 • Elin Ørjasæter (FOTO: Christine Heim)

  Elin Ørjasæters ulykkelige barndom

  25.10.2016
  Elin Ørjasæter skriver fortsatt om sin ulykkelige barndom som lillesøster til en gutt med autisme. Det skribenten mangler av balanse og nyanse, tar hun igjen i stigmatisering og generalisering.
  Elin Ørjasæters ulykkelige barndom
 • Dørlås

  Forsvarlig med ulovlig innelåsing!

  05.10.2016
  Beboere er i flere tilfeller låst inne i sine leiligheter i et bofellesskap i Kristiansand. Fylkesmannen mener den ulovlige praksisen er forsvarlig, skriver avisen Fædrelandsvennen.
  Forsvarlig med ulovlig innelåsing!
 • Illustrasjonsfoto

  Vold og overgrep

  28.09.2016
  Vi mangler oversikt over omfanget, men vi vet at vold og overgrep forekommer. Mennesker med utviklingshemning er både blant offrene og blant overgriperne. Felles for hendelsene, er at de kan unngås. De mest alvorlige hendelsene kan alltid unngås.
  Vold og overgrep
 • Fylkesmann Sigbjørn Johnsen

  Mer røre fra Hedmark

  14.09.2016
  I går avgjorde Sør-Østerdal Tingrett at den ikke vil overprøve Fylkesnemndas avgjørelse om at mor til kvinnen med lett utviklingshemning fra Elverum som er underlagt tvangsregime, er kvinnens nærmeste pårørende.
  Mer røre fra Hedmark
 • Illustrasjonsfoto

  Utviklingshemmede betraktes som barn

  12.09.2016
  Landsstevnet i håndball og fotball er over. De positive opplevelsene er mange, men en erfarer også at voksne med utviklingshemning betraktes som barn.
  Utviklingshemmede betraktes som barn
 • Regjeringen Solberg

  Erfaringer med regjeringen så langt

  10.09.2016
  Om ett år er det stortingsvalg. Nå har vi tre års erfaring med regjeringen Solberg og vi kan vurdere resultatet så langt.
  Erfaringer med regjeringen så langt
 • Grannes skole

  Skole eller oppdragelsesanstalt?

  08.09.2016
  Fylkesmannen avdekket krenkelser og ulovlig bruk av tvang og makt overfor elevere på ressurssenteret på Grannes skole. Rådmannen og kommunestyret må ta ansvar, sikrer seg at de nødvendige grepene tas og at utviklingen følges opp.
  Skole eller oppdragelsesanstalt?
 • Helsetilsynet

  Lovbrudd avdekket i 19 av 21 tilfeller

  06.09.2016
  Til nå i år har Helsetilsynet gjennomført 21 tilsyn overfor omsorgstjenesten til voksne med utviklingshemning. I 19 av tilsynene er det avdekket forhold som er i strid med lovverket.
  Lovbrudd avdekket i 19 av 21 tilfeller
 • Illustrasjon

  Plikten til å ha en inkluderende skole

  01.09.2016
  FN-komiteen som overvåker statenes etterlevelse av konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne har kommet med en veileder til artikkel 24, – Utdanning. Skal konvensjonen etterleves vil det kreve stor innsats gjennom hele forvaltningssystemet på alle forvaltningsnivå, fra kunnskapsministeren til den enkelte læreren.
  Plikten til å ha en inkluderende skole
 • Beathe Signy Hebnes

  Frykter mer tvang overfor sin datter

  28.08.2016
  Beathe Signy Hebnes er mor til en kvinne med autisme på 55 år. De siste årene har datteren både vært tvangsflyttet og hatt tvangsvedtak. Til mors store fortvilelse, ønsker både kommunen og spesialisthelsetjenesten igjen å tvangsflytte datteren og å videreføre tvangstiltakene.
  Frykter mer tvang overfor sin datter
 • Illustrasjon

  Bør tvangstiltak hjemles i skolelovgivningen?

  27.08.2016
  Fylkesmannen i Rogaland anbefaler kunnskapsdepartementet å vurdere å innføre reguleinger av tvangsbruk i skolen.
  Bør tvangstiltak hjemles i skolelovgivningen?
 • Fylkesmannen i Rogaland

  Ulovlig tvang i skolen

  26.08.2016
  Elever ved ressurssenteret på Grannes har vært utsatt for krenkelser og ulovlig bruk av tvang og makt, i følge Fylkesmannen i Rogaland.
  Ulovlig tvang i skolen
 • Torill Vagstad

  Beskyttelse av myndighetsmisbruk

  21.08.2016
  Straffesaken mot NFUs fylkesleder i Hedmark er over. Dom faller mot slutten av måneden, men behandlingen i tingretten gir grunnlag for å stille mange kritiske spørsmål om rettsikkerheten til mennesker med utviklingshemning.
  Beskyttelse av myndighetsmisbruk
 • Illustrasjonsfoto

  Når behandling blir overgrep

  12.08.2016
  Når habiliteringstjenesten i Hedmark snakker om behandling, så kan overgrep være et mer dekkende begrep.
  Når behandling blir overgrep
 • Helsetilsynets logo

  Lovbrudd som hovedregel

  08.08.2016
  I 16 av 18 tilsyn til nå i år, har Helsetilsynet avdekket ulovlige forhold i tilbudet til mennesker med utviklingshemning.
  Lovbrudd som hovedregel
 • Logo til Omsorgsbygg Oslo

  Arroganse og ubeboelige boliger

  04.08.2016
  Kan hende Oslo kommune gjort noe ulovlig da de etablerer ubeboelige boliger. Helt sikkert er det at kommunen har gjort noe dumt.
  Arroganse og ubeboelige boliger
 • Foto av Torill Vagstad

  Straffesak mot NFU-leder

  02.08.2016
  NFUs fylkesleder i Hedmark, Torill Vagstad, skal mandag den 15. august møte i retten, anklaget for brudd på straffelovens § 390 a. Saken er av stor betydning i lys av selvbestemmelse og reiser spørsmål om forskjellen på behandling og frihetsberøvelse.
  Straffesak mot NFU-leder
 • Illustrasjonsfoto

  Overgrep overfor mennesker med utviklingshemning

  25.07.2016
  Budstikka skal ha ros for å sette fokus på vold overfor mennesker med utviklingshemning, systemsvikt eller mangel på systemer for håndtering slike hendelser i Bærum kommune.
  Overgrep overfor mennesker med utviklingshemning
 • Stortinget

  Valgkamp overfor alle?

  18.07.2016
  Når politikerne kommer tilbake fra ferie, starter den lange valgkampen. Partiene vil overgå hverandre i gode tiltak overfor folk flest. De fleste partiene vil trolig overse utfordringene til mennesker med utviklingshemning.
  Valgkamp overfor alle?
 • Illustrasjonsfoto

  Den urett som ikke rammer deg selv

  08.07.2016
  En ung kvinne med utviklingshemning er gjentatte ganger blitt utsatt for vold, skriver avisen Budstikka. Bærum kommune har rapportert saken til Fylkesmannen, men hvorfor anmelder ikke kommunen saken til politiet når det foreligger mistanke om brudd på straffeloven?
  Den urett som ikke rammer deg selv
 • Illustrasjonsfoto

  Likhet for loven

  27.06.2016
  FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelse representerer et paradigmeskifte som vil ryste og utfordre etablerte tanker, lovverk og fagmiljø. Artikkel 12 er kanskje den artikkelen som en vil slite mest med å oppfylle.
  Likhet for loven
 • Illustrasjonsfoto

  Frihet og personlig sikkerhet

  24.06.2016
  FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne legger restreksjoner på tvangsbruk. Artikkel 14 om frihet og personlig sikkerhet, er i tillegg til artiklene 12 og 15 de mest spesifikke restriksjonene på tvangsbruk.
  Frihet og personlig sikkerhet
 • Illustrasjonsfoto

  Erfaringer med tvangslovgivningen

  18.06.2016
  Regjeringen nedsatte fredag Tvangslovsutvalget. Helse- og omsorgsminister Bent Høie skal ha ros for å handle raskt. Det er på tide å samle våre erfaringer med tvangslovgivningen.
  Erfaringer med tvangslovgivningen
 • Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Svar eller svada?

  03.06.2016
  Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV) stilte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen spørsmål om hvordan en skal sikre at også elever med utviklingshemning får en lovlig og god opplæring. Statsråden svarte med å henvise til lovverket som ikke følges og skoleeiers ansvar som de ikke makter å utøve.
  Svar eller svada?
 • Ila

  Sviket mot kriminelle utviklingshemmede!

  30.05.2016
  NRK den siste tiden har satt søkelyset på innsatte med utviklingshemning og deres spesielle utfordringer i kriminalomsorgen. Det er positivt at NRK setter fokus på saken, men all erfaring tilsier at saken i høyden vil komme til justisdepartementets skuffer. Om en uke eller to er saken glemt.
  Sviket mot kriminelle utviklingshemmede!
 • Fylkesmann Sigbjørn Johnsen

  Hvor er Sigbjørn Johnsen?

  15.05.2016
  Fylkesmannen er regjeringens forlengede arm i fylkene. Deres oppgave er blant annet å arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. Når de ansatte under Fylkesmannen i Hedmark ikke utøver denne jobben, må Sigbjørn Johnsen sikre at Fylkesmannens oppdrag ivaretas.
  Hvor er Sigbjørn Johnsen?
 • Illustrasjonsfoto

  Kunnskapsdepartementet mobber flest

  05.05.2016
  Målstyring er krevende. Uten mål, blir målstyring absurd. Elever med utviklingshemning inngår ikke i de sentrale parametrene som forteller om tilstanden i norsk skole.
  Kunnskapsdepartementet mobber flest
 • Fylkesmannen

  Fylkesmannen i Hedmark må granskes

  30.04.2016
  Ei ung kvinne fra Elverum er underlagt et ulovlig tvangsregime, i strid med straffeloven. Det ulovlige tvangsregimet utøves av kommunen med godkjennelse av Fylkesmannen.
  Fylkesmannen i Hedmark må granskes
 • Helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hvorfor jeg heier på Høie

  18.04.2016
  Helse- og omsorgsminister Bent Høie er ingen førstereisgutt. Han har lang fartstid som opposisjonspolitiker på helse- og omsorgsfeltet. Det mest oppsiktsvekkende med Bent Høie, er at han fortsetter sin linje fra Stortinget og styrker situasjonen til mennesker med fuksjonsnedsettelser.
  Hvorfor jeg heier på Høie
 • Helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Heia Høie!

  12.04.2016
  Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil gjennomgå tvangslovgivningen på helse- og omsorgsfeltet. Dette er den gledeligste nyheten fra regjeringen siden barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne nedsatte Rettighetsutvalget. Heia Høie!
  Heia Høie!
 • Faksimile fra Dagsrevyen

  Den inkluderende skolen i revers

  10.04.2016
  Dagsrevyen fortalte lørdag at den inkluderende skolen var i retur og at segregeringen ble forsterket gjennom skolegangen.
  Den inkluderende skolen i revers
 • Presseklipp

  I skyggen av Villa Eik

  25.03.2016
  Dagbladet har engasjert seg i de uholdbare forholdene i bofellesskapet Villa Eik. Det samme har politikerne Freddy de Ruiter, Carl I. Hagen og Inga Marte Thorkildsen. Kan hende forholdene bedrer seg i Villa Eik. For alle andre som lever under lignende forhold, har lite skjedd.
  I skyggen av Villa Eik
 • Ilustrasjonsfoto

  En skole for de få

  19.03.2016
  Det synes underlig med en skolepolitisk satsning som gjør flertallet av lærerne inkompetente og som svikter det store flertallet av elevene.
  En skole for de få
 • Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Å barbere seg og å skjære av seg hodet

  15.03.2016
  Kunnskapsdepartementet foreslår en ny lærerutdanning, –den største endringen som har vært i norsk skole siden 1889, da vi fikk folkeskoleloven.
  Å barbere seg og å skjære av seg hodet
 • Illustrasjonsfoto

  PISA-syndromet og røverne fra didaktikkfeltet

  13.03.2016
  Forslaget til forskrift om ny grunnskolelærerutdanning er dels et resultat av Norges middelmådige plassering i PISA-undersøkelsene og dels et resultat av fagdidaktikernes forsøk på å skaffe mer plass til egne interessefelt. Taperne på forslaget, vil være elever flest og spesielt elever med utviklingshemning.
  PISA-syndromet og røverne fra didaktikkfeltet

Tips noen om siden