To hender

Psykisk helsevern

NFUs landsmøte etablerte mål som organisasjonen skal jobbe for innen psykisk helsevern.

Fra landsmøteuttalesen finner en:

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) mener:

 1. Mennesker med utviklingshemming skal ha et likeverdig tilbud, med de samme rettighetene og mulighetene til behandling av psykiske lidelser som den øvrige befolkningen innen alle deler av helsevesenet.
 2. Prioriteringsveilederne må klargjøre at psykisk helsevern har ansvar for behandling av psykiske lidelser hos mennesker med utviklingshemming, uavhengig av grad av kognitiv funksjonsnedsettelse.
 3. Behandlingen av psykiske lidelser hos mennesker med utviklingshemming, må prioritere lite inngripende tiltak og i stor grad være recovery- og miljøbasert all den tid det foreligger få godt evidensbaserte behandlingstiltak. Svekket kognisjon og svake kommunikative ferdigheter tilsier også varsomhet med medikamentell behandling som kan gi vesentlige bivirkninger, blant annet ytterligere kognitive svekkelser.
 4. Segregerte ordninger er i strid med FNs funksjonshemmedekonvensjon og er en diskriminerende praksis. Dagens ordning med sentraliserte sengeposter for mennesker med utviklingshemming i helseregionene er uverdig. Kompetansemangel knyttet til utviklingshemming innen psykisk helsevern, må løses med kompetanseoppbygging, ikke gjennom segregerte eller sentraliserte tilbud.
 5. Personer med utviklingshemming har ofte en bosituasjon som gjør det mulig å sikre et miljø som fremmer psykisk helse og hvor det kan tilrettelegges godt selv for psykotiske episoder. Ambulante team fra spesialisthelsetjenesten og koblingen mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten vil trolig ha et stort potensiale både i forebygging og behandling av psykiske lidelser blant personer med utviklingshemming.
 6. Det må etableres ordninger som sikrer at kommunene følger opp spesialisthelsetjenestens anbefalinger av tiltak.

Jens Petter Gitlesen

22 mars 2021

 • 2021-08-11 You have proven to be a reliable data and source for my project and you never dissapoint me with your contents. I cant wait for more of your thoughts. Good luck สมัครสมาชิกสล็อต Anonymt
 • 2021-05-12 Thanks for all your efforts that you have put in this. Very interesting info. บาคาร่าออนไลน์ Angeline
 • 2021-05-12 I'm so glad that the internet allows free info like this! My site address: บาคาร่า Gabriella
 • 2021-04-15 If you want to maintain you mental health you can go to the Revounts store they provide precautions for health with discount 90% off then you use the man shake promo code. Lisa Alix
 • 2021-04-12 You are doing a great job, and up to date with technology of your site. Ill find it as an inspiration to my current project. Thanks บาคาร่าออนไลน์ Paulojimmathew
 • 2021-03-22 Deler oppfatningen til Ester Thomassen. Steinar Wangen
 • 2021-03-22 Ser bra ut på papiret. Tror det tar lang tid før intensjonene er gjennomførbar. Store kunnskapsmangler i psykiatrien. Har egenerfaring i årevis både i sengepost og i habilitering. Kjenner til flere som blir avvist i poliklinikk når det nevnes utv.h. Denne gruppa vil aldri bli prioritert i helseforetakene. Ester Thomassen

Tips noen om siden