Tian

Anker til Høyesterett

Tian-saken ankes til Høyesterett. Lagmannsrettens dom innebærer at kommunene, uten konsekvenser kan bryte lovfestede rettigheter til brukerstyrt personlig assistanse.

Tian er en gutt med stort bistandsbehov. Kvæfjord maktet ikke å etablere et godt nok tjenestetilbud, noe som både fagfolk og foreldrene er enige om. Foreldrene ønsket brukerstyrt personlig assistanse (BPA) slik at Tian fikk færre folk og færre arenaer å forholde seg til. Kommunen nektet å invilge BPA, men fylkesmannen omgjorde kommunens vedtak. For å sikre Tian et godt tjenestetilbud, tok foreldrene selv ansvaret og kjøpte dels inn de nødvendige tjenestene, dels utøvde de tjenestene selv. På den måten fikk Tian færre arenaer og langt færre folk å forholde seg til.

I slutten av april i for ble Kvæford kommune dømt i Trondenes tingrett til å betale foreldrene i underkant av 1.700.000 kroner inkludert saksomkostninger for deres dokumenterte kostnader med å sikre sønnen nødvendige tjenester. Kommunen anket saken til Hålogaland lagmannsrett, hvor kommunen ble frifunnet sitt erstatningsansvar.

Slik NFU leser dommen fra Hålogaland lagmannsrett, så vil kommunene selv kunne avgjøre om en person skal få BPA eller ikke, selv om personen har denne rettigheten. Kommunen vil kun risikere erstatningsansvar dersom en kan påvise en direkte årsakssammenheng mellom det å ikke få sin rett til BPA og, slik som i Tians tilfelle, problematisk oppførsel.

Foreldrene til Tian har, i samråd med sin advokat, bestemt seg for å anke dommen.

Vi spør Tians far, Morten Sørgård om begrunnelsen for å anke saken.

- Begrunnelsen for anken er omfattende, detaljene og jussen, må du nesten høre med advokaten om. Men fra vår side som foreldre, så oppleves lagmannsrettens dom som om vi er rettsløse. Tian hadde rett til BPA, men fikk det ikke. Tingretten vektla denne rettigheten i sin dom. Lagmannsretten gikk ikke inn på denne problematikken. Lagmannsretten så også bort i fra fagfolkenes faglige vurderinger av Tians behov. For meg som far, er dette det mest alvorlige med dommen.

Hva skjer videre i saken nå?

- Nå skal Høyesterett vurdere om de skal behandle anken. Få saker som ankes til Høyesterett, slipper gjennom nåløyet. Men saken er prinsipiell og Høyesterett har aldri behandlet lignende saker. Hadde vi ikke sett muligheten for å vinne frem, så hadde vi heller ikke anket.

NFU vil følge saken både på vår nettside og i vårt medlemsblad, Samfunn for Alle. Blir lagmannsrettens dom ståend, så er retten til BPA mer å forstå som en anmodning enn som en rettighet.

Jens Petter Gitlesen

23 mars 2019

Tips noen om siden